Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Sinds de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het CBS hanteert de term jeugdzorg als verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit dossier gaat alleen over jeugdhulp.

Verschillende soorten jeugdhulp

Er zijn verschillende soorten jeugdhulp, van lichte begeleiding tot hele intensieve zorg. Enkele voorbeelden zijn:

  • Individuele begeleiding, bijvoorbeeld hulp om zelfredzamer te worden of hulp om vrienden te maken
  • Hulp bij de opvoeding
  • Dagbesteding of dagbehandeling
  • Psychische behandeling
  • Logeeropvang

Vormen van jeugdhulp

Jeugdhulp is meestal ambulant. Dat wil zeggen: het kind woont gewoon thuis en krijgt op afspraak hulp. Daarvoor komt een hulpverlener thuis bij de jeugdige, op school of het kind gaat naar een jeugdhulpaanbieder. Soms is het beter als een kind (tijdelijk) ergens anders woont. Bijvoorbeeld in een pleeggezin, een gezinshuis, zorgboerderij of een jeugdhulpinstelling. Dit heet ‘jeugdhulp met verblijf’.

Aanvragen van jeugdhulp

Jeugdhulp kan worden aangevraagd bij de gemeente. Gemeenten zijn vrij hoe ze de jeugdhulp willen inrichten en organiseren. Sinds 1 januari 2022 is in het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet vastgelegd welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp en de daaraan verbonden kosten. Ook een huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan een verwijzing maken voor jeugdhulp.