Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

BMC Sociaal Domein aan de slag met een nieuw partnerteam

 

We zien bij BMC een forse groei van complexe vraagstukken in het sociaal domein. Vraagstukken die focus en verdieping vragen en meer ruimte om in gezamenlijkheid met opdrachtgevers nieuwe aanpakken te ontwikkelen. Bij BMC hebben we daarom het afgelopen jaar onze adviesorganisatie voor het sociaal domein versterkt. Het gaat in onze praktijk ook altijd om de verbinding tussen werkvelden, om samenwerken. En we hebben als BMC hoge ambities op de kwaliteit én uitvoerbaarheid van onze adviezen. Zo verbinden we onze adviezen altijd aan uitvoeringskracht: het gaat niet alleen om het maken van plannen, maar juist ook om de uitvoering.

 

Partnerteam Sociaal Domein
Om onze adviesorganisatie in het sociaal domein te versterken werken we vanaf 2022 met een partnerteam. Onze partners werken samen met een groep managing consultants aan de inhoudelijke ontwikkeling in het sociaal domein en het versterken van de advieskwaliteit. Ze zijn de eerste gesprekspartner voor opdrachtgevers en ontwikkelen samen met opdrachtgevers, collega-adviseurs en onze kennispartners nieuwe inhoudelijke perspectieven op grote vraagstukken in het sociaal domein. Ze verbinden hun expertise aan integrale opgaven, zoals de wijkaanpak, kansengelijkheid en hervormingsagenda jeugd en het toekomstbestendig organiseren van het sociaal domein. 
Kees-Jan van de Werfhorst, Versterken Sociale Basis. Sociaal wetenschapper. Onderzoeker en adviseur op zorg en welzijn,  opdrachten Ministeries, Sociaal en Cultureel Planbureau, gemeenten en lokale rekenkamers. Bijzondere interesse inwonersperspectief bij totstandkoming en uitvoering van beleid. De raakvlakken tussen systeem- en leefwereld.  
Yvonne Bieshaar, arbeidsmarkt en bestaanszekerheid, strategische vraagstukken sociaal domein, directiefuncties grote gemeenten. Kennis van en ervaring met publiek-private samenwerking, arbeidsmarkt en vraagstukken op het gebied van bestaanszekerheid. Bijzondere interesse in werken op basis van data (hard en zacht) en het organiseren van excellente dienstverlening door de overheid. 
Minke Poppens, Wonen, Zorg en Veiligheid. Focus op de meest kwetsbare inwoners met vaak complexe problematiek en soms ook een veiligheidsrisico. Criminoloog met ervaring in de uitvoering als reclasseringswerker. Adviseur in het (jeugd)zorg-, veiligheids- en sociaal domein, waarbij domeinoverstijgende samenwerking veelal centraal staat. Opdrachten voor ministeries, gemeenten, zorg- en veiligheidshuizen, zorgpartners en justitiepartners. 
Mariëtte van Leeuwen, Jeugd
Ervaring als bestuurder binnen gemeenten en ook als bestuurder in speciaal onderwijs en jeugdhulp. Kennis van het brede sociale domein met de focus op jeugd. Gepassioneerd over meer preventie ter voorkoming van de zwaardere vormen van jeugdhulp. Voorkeur voor complexe (politiek) bestuurlijke opgaven bij gemeenten en ministeries. Ook inzetbaar op het snijvlak jeugd en onderwijs. 
Raymond Goelabdien is partner organisatieontwikkeling in het sociaal domein. Samen met zijn opdrachtgevers werkt hij aan het toekomstbestendig organiseren van gemeenten en maatschappelijke organisaties. Daarbij is organisatieontwikkeling de sleutel; waar willen we op (h)erkend worden, wat zijn onze opgaven en ambities, hoe organiseren we dat en wat betekent dat voor de organisatie en de mensen die daar werken?
Gitta Luiten, Cultuur & erfgoed met ervaring als cultuur-bestuurder en wethouder werkt zij aan nieuwe perspectieven voor culturele instellingen, overheden en publiek. Van een nieuwe visie op culturele waarden tot subsidierelaties. Een professionele sector die inspiratie biedt aan de samenleving en actief bijdraagt aan maatschappelijke opgaven als participatie, kansengelijkheid en leefbaarheid.
Met dit team dragen we met onze opdrachtgevers bij aan de aanpak van de complexe vraagstukken om zo verbeteringen te realiseren  voor inwoners, leerling en cliënt. Daarover gaan we graag met u in gesprek!

 

 

Wilt u meer weten over BMC? Bekijk de partnerpagina van BMC hier.