Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Cursussen van PONT | Zorg & Sociaal worden verzorgd door PONT Academy.

INCOMPANY

Wil je een cursus incompany volgen? Neem contact op met Laura van Akkeren

(020) 8200 908
incompany@berghauserpont.nl

Basiscursus Inkoop sociaal domei

5 maart 2024

Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van alle inkoopmethoden sociaal domein en de daarbij behorende (juridische) aspecten en procedures. U leert welke inkoopmethode het beste bij uw gemeente past en daardoor zorg in te kopen voor de beste prijs/kwaliteit verhouding.
Lees meer >

Basiscursus Jeugdwet

7 maart 2024

Tijdens deze cursus krijgt u een algemene inleiding en uitleg over het Jeugdrecht en betrokken partijen bij jeugdhulp.
Lees meer >

Contractmanagement

12 maart 2024

Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van het wettelijk en contractueel kader en de juridische (on)mogelijkheden van contractmanagement. U krijgt bruikbare handvatten aangereikt waarmee u uw contractmanagement(systeem) effectief kunt inrichten en zo aan uw bestuurders en beleidsmedewerkers de meest optimale informatie kunt verschaffen. De verkregen contractmanagementinformatie kan zo de basis vormen voor nieuw inkoopbeleid en sturing op kosten en kwaliteit.
Lees meer >

Basiscursus Wlz

20 maart 2024

Tijdens deze cursus krijgt u een algemene inleiding en uitleg over het Jeugdrecht en betrokken partijen bij jeugdhulp.
Lees meer >

Verdiepingscursus Wmo 2015

20 maart 2024

Tijdens deze Verdiepingscursus Wmo 2015 wordt verder en dieper ingegaan op de onderwerpen die in de Basiscursus Wmo 2015 worden behandeld en wordt de Wmo 2015 voornamelijk behandeld vanuit een juridisch perspectief waarbij veel jurisprudentie wordt besproken via casussen.
Lees meer >

Basiscursus Wmo 2015

4 april 2024

Tijdens deze cursus krijgt u van 2 experts in deze materie en ervaren docenten een helder en compleet overzicht van de Wmo 2015 met de nadruk op het verlenen van (maatwerk)voorzieningen door de gemeente.
Lees meer >

Verdiepingscursus Jeugdwet

10 april 2024

Tijdens deze Verdiepingscursus Jeugdwet wordt verder en dieper ingegaan op de onderwerpen die in de Basiscursus Jeugdwet worden behandeld en wordt de Jeugdwet voornamelijk behandeld vanuit een juridisch perspectief waarbij veel jurisprudentie wordt besproken via casussen.
Lees meer >

Basiscursus Participatiewet

11 en 18 april 2024

Tijdens deze tweedaagse cursus zullen twee vooraanstaande docenten u een helder en compleet overzicht geven van de Participatiewet.
Lees meer >

Verdiepingscursus Participatiewet

 11 april 2024

Tijdens deze Verdiepingscursus Participatiewet wordt ingegaan op een aantal onderwerpen die in de Basiscursus Participatiewet al kort zijn behandeld. Aan de hand van een aantal actuele thema’s wordt de Participatiewet in deze verdiepingscursus nader belicht. Daarbij is veel aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen en recente jurisprudentie.
Lees meer >

Jeugdwet en Wet Passend Onderwijs: samenhang en afbakening

 15 april 2024

Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en helder beeld en inzicht in de wettelijke kaders van de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs, de afbakening tussen beide wetten en de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten en het onderwijs. Ook komen de verschillende werkwijzen binnen het onderwijs en de jeugdhulp uitgebreid aan de orde. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.
Lees meer >

Afbakening zorgspecifieke wetgeving

 16 april 2024

Tijdens deze cursus krijgt u van een expert in deze materie en ervaren docent een compleet en duidelijk overzicht van de aanspraken op grond van de Zvw, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet. U krijgt inzicht in de wet- en regelgeving en de belangrijkste, actuele jurisprudentie.
Lees meer >

Eigen Kracht

 23 april 2024

Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van de juridische kaders en het begrip eigen kracht in de Wmo 2015 en de Jeugdwet en hoe eigen kracht toe te passen in de praktijk. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Lees meer >

Masterclass Gegevensverwerking in het sociaal domein

14 mei 2024

Tijdens deze cursus krijgt u kennis en informatie om te adviseren bij gegevensverwerking en -uitwisseling in het sociaal domein. U wordt op de hoogte gebracht om werkprocessen in te richten en bent na het volgen van deze cursus deskundig om de rechten van de betrokkenen te waarborgen, zodat binnen de kaders van de wet gegevens uit gewisseld worden met behoud van het vertrouwen van burgers. Ook wordt u op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken van de nieuwe wetgeving waaronder de Wet aanpak meervoudige problematiek (Wams) en de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (mocht die doorgang vinden).
Lees meer >

De Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht: reikwijdte, werking en onderscheid

23 mei 2024

Tijdens deze cursus krijgt u van een ervaren docent en expert in deze materie een compleet en helder beeld van zowel de Algemene wet bestuursrecht als de Gemeentewet. U weet wanneer en in welke situaties beide wetten van toepassing zijn en hoe deze wetten zich onderscheiden van elkaar. Na het volgen van deze cursus kunt u de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Lees meer >

De rol en verantwoordelijkheid van ouders in de Jeugdwet

29 mei 2024

Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden van ouders en overheid bij het opvoeden en opgroeien van kinderen. U krijgt goed inzicht in de rechten en plichten behorend tot het uitoefenen van het ouderlijk gezag en de verschillende dimensies van de verantwoordelijkheden bij de opvoeding zoals de dagelijkse en pedagogische verantwoordelijkheid, de juridische verantwoordelijkheid en de ‘zijnsverantwoordelijkheid’.
Lees meer >

Basiscursus Bezwaar en Beroep

4 juni 2024

U als toegangsmedewerker kunt elk moment te maken krijgen met een bezwaarschrift en bezwaarprocedure. Het is dus van groot belang voor u om daar altijd goed op voorbereid te zijn. Een verloren procedure kost namelijk geld en levert reputatieschade op. Tijdens deze cursus krijgt u van de docent – iemand met zeer veel ervaring in het voeren van deze procedures – kennis, vaardigheden en praktische tips & tricks voor het voorbereiden en voeren van een succesvolle bezwaarprocedure. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.
Lees meer >

De aanpak van fraude in het sociaal domein

4 juni 2024

Tijdens deze cursus wordt u volledig op de hoogte gebracht over de stand van zaken met betrekking tot fraude in het sociaal domein. U krijgt inzicht in de juridische instrumenten die een gemeente tot zijn beschikking heeft. Tevens krijgt u concrete en praktische handvatten om fraude aan te pakken. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Lees meer >

Gegevensverwerking en Privacy in het sociaal domein – 4 daags

4, 11, 18 en 25 juni 2024

Met deze 4-daagse cursus Privacy in het sociaal domein wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. U verwerft kennis van de wet, kunt adviseren over de werkprocessen en weet op welke manier gegevens uitgewisseld kunnen worden.
Lees meer >

Actualiteiten en jurisprudentie Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet

6 juni 2024

Tijdens deze cursus zullen twee professionals, die de ontwikkelingen en jurisprudentie in het sociaal domein op de voet volgen, u op de hoogte brengen van de belangrijkste uitspraken van afgelopen half jaar.
Lees meer >

Vechtscheiding: de strijd uit de scheiding halen

6 en 13 juni 2024

Tijdens deze cursus krijgt u praktische kennis en vaardigheden waarmee u ruziënde ouders in een vechtscheiding helpt om functioneel met elkaar te communiceren en het welzijn van hun kind voorop te zetten. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Lees meer >

Het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken in het sociaal domein voor gemeenten

12 juni 2024

Tijdens deze cursus krijgt u een overzicht van de regels die gelden bij het opzetten en uitvoeren van rechtmatigheidscontroles en/of materiële controles door gemeenten. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en jurisprudentie wordt gedurende de middag ingegaan op de manier waarop gemeenten dergelijke onderzoeken en controles op grond van de regelgeving en rechtspraak moeten inrichten en uitvoeren. En hoe gemeenten met succes tot terugvordering van zorggelden kunnen overgaan die onrechtmatig zijn besteed.
Lees meer >

Afbakening van de WMO en Jeugdwet in de verordening

13 juni 2024

Tijdens deze cursus krijgt u van twee experts en ervaren docenten een goed en helder beeld welke mogelijkheden u heeft om binnen de gemeentelijke verordening af te bakenen. En zo te zorgen voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in combinatie met kostenbesparing.
Lees meer >

Signaleren van zorgfraude en contracteren integere zorgaanbieders

13 juni 2024

Tijdens deze cursus krijgt u in het eerste deel inzicht in de mogelijkheden om zorgaanbieders te ‘screenen’ of sprake is van zorgaanbieders die mogelijk te maken hebben met zorgfraude voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. In het tweede deel van de cursus wordt besproken hoe gemeenten kunnen voorkomen dat zij overeenkomsten sluiten met zorgaanbieders die niet integer zijn, omdat zij te maken hebben met zorgfraude.
Lees meer >

E-CURSUS

e-cursus

E-cursus Afbakening zorgspecifieke wetgeving

E-cursus

Tijdens deze e-cursus Afbakening zorgspecifieke wetgeving krijgt u een totaaloverzicht van de aanspraken op grond van de Zvw, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet en heeft u kennis en inzicht gekregen in specifieke afbakeningsregels tussen de verschillende zorgwetten. Tevens krijgt u juridische tools om afbakeningsproblemen en rechtsvragen op pragmatische en juridische houdbare wijze op te lossen.
Lees meer >

e-cursus

E-cursus Inkoop sociaal domein

E-cursus

Tijdens deze e-cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van alle inkoopmethoden sociaal domein en de daarbij behorende (juridische) aspecten en procedures. U leert welke inkoopmethode het beste bij uw gemeente past en daardoor zorg in te kopen voor de beste prijs/kwaliteit verhouding.
Lees meer >

e-cursus

E-cursus Jeugdwet

E-cursus

Tijdens deze e-cursus Jeugdwet krijgt u een algemene inleiding en uitleg over het Jeugdrecht en betrokken partijen bij jeugdhulp.
Lees meer >

e-cursus

E-cursus Wet open overheid

E-cursus

Deze E-cursus Wet open overheid geeft een goede basis, inzicht in wat de consequenties zijn van de regels uit de Woo en wat je zelf kan doen in de praktijk.
Lees meer >

E-COLLEGES

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Bijzondere bijstand en energietoeslag

E-college

Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u een algemene inleiding over de bijzondere bijstand. Daarna wordt specifiek ingegaan op de energietoeslag en of bepaalde doelgroepen, met name studenten, daarvan mogen worden uitgesloten. Ook wordt het financieel risico van gemeenten hierbij besproken.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy

E-college

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy?
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Reële Tarieven

E-college

In dit actualiteitencollege staat de discussie rondom de reële tarieven centraal.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Waardegedreven ondernemen in de zorg

E-college

Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u het concept van waardegedreven ondernemen in de zorg nader uitgelegd en toegelicht en welke (financiële) voordelen dit concept kan opleveren voor gemeenten en zorgaanbieders. U krijgt inzicht in de potentie van het framework binnen het sociaal domein.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet

E-college

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet?
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Menselijke maat in eigen kracht

E-college

Tijdens dit actualiteitencollege gaan een rechter en advocaat samen in debat over de menselijke maat in eigen kracht. Prangende vragen komen daarbij ter sprake zoals: wat is de menselijke maat in eigen kracht? Een leuk en leerzaam debat dat u tot verder nadenken over dit thema zal zetten. 
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Hulphond binnen Jeugdwet en Wmo 2015

E-college

Tijdens dit college krijgt u een heldere en beknopte uitleg van het zorgstelsel en de rol van de hulphond binnen de Jeugdwet en Wmo 2015. Welke soorten hulphonden zijn er? Komt een hulphond in aanmerking voor vergoeding en op basis van welke criteria is deze vergoeding dan? Dit college sluit af met de meest recente uitspraak op 26 januari jongsleden van de Centrale Raad van Beroep over vergoeding van de hulphond.
Lees meer >