Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Magazine ‘Zorg & Veiligheid: twee werelden, één opgave’

Huiselijk geweld; jeugdcriminaliteit; drank- en drugsmisbruik; mensen met verward of onbegrepen gedrag die zichzelf of anderen in gevaar brengen: het zijn complexe zaken die ons allemaal raken. Vanwege onderliggende oorzaken is bij deze casussen handhaving en strafrecht alleen vaak onvoldoende. Dit vraagt om samenwerking tussen Zorg en Veiligheid, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe houd je de regie en voorkom je dat er naar elkaar wordt gewezen? Hoe faciliteer je deze samenwerking? En wat kunnen we leren van de Zorg- en Veiligheidshuizen? Met bijdragen van Anja Schouten, Violet Petit-Steeghs, Hans Vollaard, Hans Boutellier, Monique Kollau, Hans Licht, Léon Sonnenschein, Hans Versteeg, Leonie Aarsen, Nicole Langeveld en Minke Poppens.

Magazine 'Het GALA in actie'

In 2040 streeft GALA, het volgende akkoord in het sociaal domein, naar een generatie vol veerkrachtige en gezonde mensen. Maar wat omvat GALA precies en waarom wordt dit nu geïntroduceerd? Welke ambitieuze doelen liggen voor het verschiet, en welke verantwoordelijkheden worden op de schouders van gemeenten gelegd?

Magazine 'Gemeenten en preventie: welzijn aan zet?'

Magazine 'Gemeenten en preventie: welzijn aan zet?'

Preventie is een belangrijk vertrekpunt om te voorkomen dat duurdere voorzieningen in het kader van de Jeugdwet en Wmo 2015 ingezet moeten worden. Daar ligt een belangrijke rol voor welzijn, aangezien preventie één van haar belangrijkste taken is. De praktijk is echter weerbarstiger. Binnen gemeenten is welzijn vaak een ondergeschoven kindje. Dat terwijl gemeenten dit potentieel uitstekend kunnen benutten. Maar hoe? Met bijdragen van Lex Staal, Ard Sprinkhuizen, Carla Kolner, Hans Adriani en Jan Joost Meijs.

Magazine 'Data for good'

Datagedreven werken in het sociaal domein komt steeds vaker voor. In dit magazine gaan de auteurs in op een aantal voorbeelden en vertellen ze over hun ervaringen met datagedreven werken. Met bijdragen van onder anderen Tom Pots, Caroline Raat, Michiel Deerenberg en Gaby Willemse.

Magazine ‘De menselijke maat’​

In onze verzorgingsstaat zou je verwachten dat juist deze mensen optimaal ondersteund worden, maar helaas wordt het hen te vaak moeilijker dan makkelijker gemaakt. We hebben de afgelopen tijd gezien waar dat toe kan leiden. Daarom staat in deze editie de vraag centraal hoe we de samenleving weer menselijker maken voor zij die kwetsbaar zijn en passende hulp verdienen, maar dat niet krijgen. Zodat ook zij hun geluk terugvinden. Hoe brengen we de menselijke maat terug? Met bijdragen van Lisa Westerveld, Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en jeugdzorgdirecteuren Eddy de Bruijn en Elise Melker.

Magazine ‘Versterken van de sociale basis’​

De verwachtingen van het versterken van de sociale basis zijn hoog, soms lijkt het wel het ei van Columbus! Maar wat is er voor nodig om de sociale basis te versterken? Wie heeft daarin welke rol? En hoe zorgen we dat iedereen de juiste rol pakt? Hoe komen we van goede ideeën tot uitvoeringskracht? In dit magazine bijdragen van o.a. Pieter Hilhorst, Leonard Geluk en Eric van der Burg.

Magazine ‘Value-Based Healthcare in het sociaal domein’​

Value-Based Healthcare (VBHC) is wellicht een antwoord op stijgende kosten, stagnerende zorgkwaliteit en verregaande verschotting. In dit nieuwe online magazine reflecteren wij op de toepassing van VBHC in het sociaal domein. Met bijdragen van Fred van Eenennaam, Volante GGZ, Karel Piethaan, Marian Verkerk en meer.

Magazine ‘Regionaal samenwerken in de jeugdzorg’​

In november van 2020 kwamen ministers De Jonge en Dekker met een voorstel om de jeugdzorg te reorganiseren, waarbij de ministers meer wilden inzetten op regionale samenwerking in het jeugddomein. Dit resulteerde in media-aandacht en een bijbehorend wetsvoorstel, dat tot 6 september in consultatie was en veel reacties opleverde. In dit online magazine reflecteren wij op het regionale samenwerkingsplan in de jeugdzorg.

Magazine ‘Nieuwe technologieën in het sociaal domein, zorg en welzijn’​

Inmiddels kent het sociaal domein en de sector zorg en welzijn talloze zorginnovaties die de toegang tot en toepasbaarheid van zorg vergemakkelijkt. Toch weten veel mensen nog niet hoe technologie hun zorgvraag kan beantwoorden. Ook professionals zijn nog zoekende in de toepassing van zorgtechnologie. In dit kader brengt Sociaalweb het online magazine ‘Nieuwe technologieën in het sociaal domein, zorg en welzijn’ uit met bijdragen van o.a. Philippe Delespaul, Eveline Wouters en Niels Uenk.

Magazine ‘Hervorming administratieve keten sociaal domein'

Het huidige systeem knelt. Gemeenten en zorgaanbieders zullen weer vertrouwen in elkaar moeten krijgen en moeten zoeken naar manieren van samenwerking en naar partnerships die wel werken. In deze special ‘hervorming administratieve keten sociaal domein’ richten wij ons op de koers die het Rijk heeft ingezet om door middel van standaarden en protocollen de bedrijfsvoering in het sociaal domein te optimaliseren. Gaat de ingezette koers bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten en zorgen voor een gezonde relatie op basis van vertrouwen? Of is er meer nodig om het tij te keren?

Magazine ‘Mensen op achterstand'

Wat heeft de decentralisatie Nederland gebracht? Vallen er nu meer of minder mensen tussen wal en schip? Wat is eigenlijk maatwerk en hoe bied je maatwerk aan mensen met multiproblematiek? Zijn er meer specialisten nodig? Hoe zorg je voor aansluiting bij mensen die zich bevinden aan de onderkant van de samenleving en teleurgesteld zijn geraakt in de maatschappij? En wat vraagt dat van de professional? In het nieuwe magazine 'Mensen op achterstand' staan bijdragen van o.a. Jet Bussemaker, Reinier van Zutphen, Cornel Vader en Judith Wolf.

Magazine ‘Draagkracht in het sociaal domein’

Wat zijn de sleutels voor transformatie in het sociaal domein? Een vraag die ondanks nieuwe opgaven en vraagstukken in de publieke sector nog steeds onverminderd actueel is. In dit online magazine wordt deze vraag vanuit verschillende invalshoeken belicht. Wij hopen u met dit magazine te inspireren om aan de slag te blijven met de transformatie. In het belang van de inwoner, de cliënt en de samenleving!

Magazine ‘Financiën Jeugdhulp: hoe krijgt u deze op orde?’

Hoe krijgen we de financiën in de sector jeugdhulp op orde? Over deze vraag buigen diverse experts zich in het online magazine ‘Financiën Jeugdhulp: hoe krijgt u deze op orde?’. Gemeenten zijn sinds 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor jeugdhulp. Veel gemeenten komen echter niet uit met het budget.

In dit magazine bespreken hoogleraren, adviseurs en andere professionals het probleem van de financiën in al zijn facetten en dragen concrete oplossingen aan. Zij wijzen daarbij vooral op het belang van samenwerking tussen de verschillende partijen. Dit magazine biedt praktische handvatten voor gemeenten en zorgaanbieders om de financiën voor jeugdhulp op orde te krijgen.

Magazine 'Integraal samenwerken voor de jeugd'

Binnen het jeugddomein worstelen veel professionals in de praktijk met samenwerking. Kinderen en jongeren kunnen daar nadelen van ondervinden. In het online magazine ‘Integraal samenwerken voor de jeugd’ leest u tegen welke problemen professionals in de praktijk kunnen aanlopen en hoe de samenwerking kan worden verbeterd. De Kinderombudsman van Rotterdam betoogt dat het betrekken van ouders en kinderen bij belangrijke beslissingen bijdraagt aan een betere hulpverlening. Verder zoomt Evelien Meester in op jongeren in de bijstand en adviseert hoe werk & inkomen kan bijdragen aan integraal werken voor jongeren. Ook leest u over de ontdekkingsreis die de gemeente Almere momenteel aflegt bij de uitvoering van integraal jeugdbeleid in de praktijk.

Magazine 'Pgb in het sociaal domein'

Pgb-houders krijgen een bepaalde mate van flexibiliteit en een grote mate van verantwoordelijkheid met bijbehorende verplichtingen. Het vinden van passende kwalitatief goede zorg is stap één. Het beheren van een pgb met alle administratieve facetten is stap twee. Verstrekkers van een pgb dienen aan de hand van voorwaarden te beoordelen of pgb een passende leveringsvorm is:

  • Is het budgetbeheer geborgd?

  • Versterkt het pgb de zelfredzaamheid of wordt deze gewaarborgd?

  • Is de zorg gewaarborgd: veilig, doeltreffend en cliëntgericht?

In deze uitgave zoomen we in op het pgb vanuit diverse invalshoeken: de wet- en regelgeving, de toekenning, het verzilveren van zorg middels een pgb en de meerwaarde van een pgb voor de burger/cliënt met een beperking.

Magazine 'Privacy in het sociaal domein'

De afgelopen jaren is de aandacht voor privacy en bescherming van persoonsgegevens in het sociaal domein enorm gegroeid. Dit komt enerzijds door de aankomende wijziging in regelgeving met de inwerkingtreding van de AVG. Anderzijds is de hoeveelheid persoonsgegevens en de behoefte aan gegevensdeling bij gemeenten door de decentralisaties begin 2015 alleen maar toegenomen.

In dit nummer worden verschillende aspecten van privacy belicht. U leest tegen welke problemen verschillende partijen in het sociaal domein aanlopen en welke mogelijke oplossingen daarvoor zijn.

Magazine 'Fraude'

Met grote regelmaat verschijnen in de media berichten over fraude in het sociaal domein. Misbruik van sociale voorzieningen wordt gezien als een ernstig vergrijp. Het vaststellen van fraude is een tijdrovende exercitie. Wanneer is sprake van fraude en in hoeverre is er vervolgens sprake van verwijtbaarheid? In de praktijk blijkt fraude een lastig vraagstuk voor gemeenten.

Als het om fraude gaat is er op het gebied van samenwerking, preventie en bestrijding nog een wereld te winnen.

Magazine 'Toegankelijkheid'

Toegankelijkheid is een complex onderwerp dat op alle terreinen van het leven betrekking heeft en dat voor verschillende beperkingen (fysiek, verstandelijk of psychisch) andere oplossingen vraagt. Volledige toegankelijkheid blijkt in de praktijk dan ook geen sinecure. Met de ratificatie door Nederland van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, op 14 juli vorig jaar, is het onderwerp toegankelijkheid extra in de belangstelling komen te staan. Het verdrag roept gemeenten op te werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. In deze uitgave leest u hoe diverse gemeenten, groot en klein, op lokaal niveau handen en voeten geven aan inclusief beleid en leest u waar kansen en knelpunten liggen.

Magazine '18- / 18+'

Tegen welke problemen kunnen jongeren allemaal aanlopen in hun ontdekkingsreis naar volwassenheid en op wat voor manieren ondersteunen gemeenten jongeren? U leest er alles over in het gratis online magazine 18-/18+. U leest daarin over een aantal creatieve initiatieven waarmee gemeenten vastgelopen jongeren weer op gang proberen te helpen. Zo leest u in dit nummer over de gemeente Den Haag die schulden opkoopt van jongeren en de gemeente Maastricht die jongeren (weer) aan het werk helpt. Daarnaast deelt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, in dit magazine zijn visie op de huidige aanpak van jeugdwerkloosheid.

Magazine 'Banenafspraak'

In dit magazine nemen wij de Banenafspraak onder de loep. Leidt deze tot een inclusievere arbeidsmarkt en hogere arbeidsparticipatie? U leest in dit nummer onder andere hoe de Banenafspraak juridisch verankerd is en wat de quotumhefffing inhoudt. Verder valt te lezen hoe de realisatie van de Banenafspraak in de praktijk verloopt. Zo zoomen wij in op de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord en kijken we welke inspanningen daar zijn gemoeid om de Banenafspraak tot een succes te maken. Daarnaast besteden we in dit nummer aandacht aan andere creatieve initiatieven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Magazine 'De transformatie in het sociaal domein'

Er zijn in de afgelopen jaren veel nieuwe ontwikkelingen afgekomen op gemeenten, zorgaanbieders en burgers. Dit magazine behandelt een paar onderwerpen die belangrijk zullen zijn voor de transformatie de komende jaren. Bijvoorbeeld, waar liggen de grenzen van de zorgplicht in de jeugdwet? Ook biedt dit magazine voldoende stof voor een discussie over het belang van sociale wijkteams, waarbij het ene artikel pleit voor de effectiviteit hiervan en een ander artikel juist pleit voor de afschaffing ervan. Daarnaast een artikel over hoe samenwerking in de wijk van onderop vormgegeven kan worden.