Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Jurisprudentie Signalering Gemeentelijk Participatiewet

In dit overzicht vindt u een selectie van de belangrijkste uitspraken op het gebied van de Participatiewet die in november 2022 zijn gepubliceerd.

10 januari 2023

Aanvraag – online aanvraag

CRvB 11 oktober, ECLI:NL:CRVB:2022:2269

Het digitaal ingevulde formulier moet als een aanvraag om bijstand worden aangemerkt. Dat er geen fysieke handtekening op staat maakt dat niet anders.

Aanvraag – ingangsdatum

Rb Rotterdam 23 november 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:10046

De Psychose van belanghebbende tijden een eerdere aanvraagpoging levert in dit geval bijzondere omstandigheden op om de bijstandsuitkering met terugwerkende kracht te laten ingaan.

Aanvraag – ingangsdatum

CRvB 1 november 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2359

Er is terecht geen bijstand met terugwerkende kracht verleend. Appellant heeft studiefinanciering ontvangen in de periode voorafgaand aan de aanvraag. Dat hij deze moet terugbetalen, doet er niet aan af dat hij feitelijk over middelen van bestaan beschikte.

Uitsluitingsgronden – verblijf in buitenland

Rb Den Haag 9 september 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12146

De coronapandemie maakt niet dat er sprake is van dringende redenen waardoor belanghebbende toch aanspraak op bijstand kan maken.

Uitsluitingsgronden – verblijf in buitenland

CRvB 8 november 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2452

De duur van het verblijf buiten Nederland kan ook op een andere manier worden vastgesteld dan middels reisbescheiden en/of stempels in het paspoort. In dit geval heeft appellante aan de hand van pintransacties en medische stukken aannemelijk gemaakt dat zij in bepaalden perioden wel in Nederland heeft verbleven.

Leefvorm – (geen) duurzaam gescheiden leven

CRvB 1 november 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2414

Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij duurzaam gescheiden leeft van zijn echtgenote. Het is niet zo dat er geen intentie meer is tot samenleven, maar de beperkte financiële middelen, voortvloeiend uit de toepassing van artikel 24 van de PW, staan in de weg aan de echtelijke samenleving.

Kostendelersnorm - kraakpand

Rb Den Haag 16 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12064

De provisorische onderverdeling van de woning maakt niet dat er sprake is een zelfstandige woning. De uitzondering bij (onder)verhuur kan ook niet aan de orde zijn, nu belanghebbende als kraker geen huurovereenkomst had

Middelen – redelijkerwijs beschikken

Rb Den Haag 17 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:11159

Het intensieve gebruik van de Mercedes op naam van haar moeder, maakt niet dat belanghebbende deze auto feitelijk kon aanwenden tot bestrijding van de noodzakelijke kosten van bestaan. Belanghebbende kan een auto die niet op haar naam staat, ook niet verkopen.

Middelen – vrijlating bij (immateriële) schadevergoedingen

Rb Gelderland 10 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6315

Categorisch 2/3 deel als middel aanmerken zonder de belangen af te wegen is in strijd met artikel 3.4 van de Awb.

Middelen – kinderalimentatie

CRvB 10 oktober 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2325

Alle middelen van minderjarige kinderen die tot het gezin behoren, voor zover die middelen in de PW niet zijn uitgesloten, tot de middelen van het gezin en daarmee de alleenstaande ouder worden gerekend. De kinderalimentatie is terecht als middel aangemerkt.

Onderzoeksbevoegdheid – (geen) discriminatie

CRvB 1 november 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2389

Aanleiding voor onderzoek was anonieme tip. Uit het dossier blijkt niet dat appellanten – zoals zij betogen – op basis van een discriminatoir steekproef zijn geselecteerd voor het onderhavige rechtmatigheidsonderzoek.

Opschorten en intrekken

CRvB 29 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:807

Met de in hoger beroep overgelegde (medische) stukken heeft appellant weliswaar onderbouwd dat hij – ook ten tijde van de opschorting – psychische klachten had, maar uit de stukken blijkt niet dat appellant als gevolg daarvan niet in staat was de gevraagde bankafschriften, eventueel met hulp van een derde, binnen de hersteltermijn over te leggen.

Intrekken

CRvB 15 november 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2446

Appellant heeft verhuurinkomsten en bijgeschreven en gestorte bedragen niet gemeld. Sprake is van zodanig oncontroleerbare en verzwegen grote sommen geld dat het recht op bijstand in de gehele periode niet kan worden vastgesteld.

Terugvordering – verjaring bevoegdheid

CRvB 22 november 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2472

De verjaringstermijn voor het nemen van een terugvorderingsbesluit vangt aan op het moment dat het college bekend is geworden met feiten of omstandigheden op basis waarvan voldoende duidelijk is dat een besluit tot terugvordering in de rede ligt. Deze bekendheid moet subjectief worden opgevat. Het redelijkerwijs kenbaar zijn is dus niet voldoende.

Terugvordering- bevoegdheid / belangenafweging

CRvB 25 oktober 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2332

Bij de terugvordering van de verleende voorschotten heeft ten onrechte geen belangenafweging plaatsgevonden.

Terugvordering – achteraf beschikken over middelen / (alleenstaande) ouderenkorting

CRvB 8 november 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2453

Het college heeft de door appellant ontvangen belastingteruggave in verband met de (alleenstaande) ouderenkorting naar rato toegerekend aan de periode waarover de bijstand is verleend. De beroepsgrond van appellant dat hij niet eerder dan bij het bereiken van de AOW-leeftijd recht had op deze heffingskorting en dat daarom geen sprake is van middelen over een periode waarin hij bijstand ontving, slaagt derhalve niet.

Terugvordering – achteraf beschikken over middelen / erfenis en langstlevende testament

CRvB 25 oktober 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2360

Op grond van de wettelijke verdeling van de nalatenschap ontstaat de aanspraak op een erfdeel op het moment dat de eerste ouder overlijdt, maar kan die aanspraak pas worden geëffectueerd op het moment dat ook de tweede ouder komt te overlijden. De bijstand kan pas worden teruggevorderd nadat beide ouders zijn overleden en het bijstandsgerechtigde kind feitelijk de beschikking heeft gekregen over zijn deel van de nalatenschap. Voor de aanspraak op de erfdelen moeten dan twee periodes worden onderscheiden.

Terugvordering - achteraf beschikken over middelen / nabetaling uitkering UWV /pseudoverrekening

CRvB 1 november 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2365

Uit artikel 60a, tweede lid, van de PW volgt dat de bevoegdheid voor het UWV om een bedrag rechtstreeks aan het college te betalen, pas ontstaat als sprake is van terugvordering van bijstand. Dit betekent dat het college een besluit tot terugvordering moet nemen, waartegen een belanghebbende rechtsmiddelen kan aanwenden. Direct na of tegelijkertijd met het nemen van het terugvorderingsbesluit kan het college aan het UWV verzoeken het bedrag van de terugvordering aan het college te betalen. De betrokkene kan de hoogte van dit bedrag aan de orde stellen bij het rechtsmiddel tegen het terugvorderingsbesluit van het college. Het is vervolgens aan het UWV om een belanghebbende te informeren over de feitelijke verrekening. Ook hiertegen kan een belanghebbende rechtsmiddelen aanwenden, en wel jegens het UWV.

Bijzondere bijstand – noodzakelijke kosten

CRvB 18 oktober 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2265

De kosten in verband met de nareisprocedure van het minderjarige kind van belanghebbende zijn in dit geval noodzakelijk kosten van belanghebbend zelf.

Bijzondere bijstand – noodzakelijke kosten / territorialiteitsbeginsel

Rb Amsterdam 2 september 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5159

Afwijzing bijzondere bijstand. De kosten zijn het gevolg van een Nederlandse echtscheidingsprocedure, maar de kosten voor betekening door een Engelse deurwaarder zijn in Engeland opgekomen.

Boete -cautieplicht

Rb Oost-Brabant 18 november 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:5099

Het college mag in dit geval de boete niet baseren op informatie die is verkregen door een verhoor van de betrokkene tijdens een huisbezoek. Op dat moment bestond namelijk al het vermoeden dat belanghebbende artikel 17 van de Participatiewet had geschonden en dat een boete zou moeten worden opgelegd. Het college had belanghebbende in dat kader moeten wijzen op zijn recht om te zwijgen.

Bbz 2004 - definitieve vaststelling inkomen / verkort boekjaar

CRvB 25 oktober 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2291

Het college heeft in het kader van de toepassing van artikel 12, tweede lid, aanhef en onder c, van het Bbz 2004 de terugvordering terecht gebaseerd op een verkort boekjaar. Appellant heeft tegenover de door het college overgelegde gegevens niet aannemelijk gemaakt dat hij de exploitatie van zijn eenmanszaak – ondanks zijn detentie – na 1 mei 2015 heeft voortgezet.

TOZO – bijstandsnorm

Rb Den Haag 28 september 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:10897

Dat eiser naar eigen zeggen niet in zijn levensonderhoud kan voorzien met een bedrag ter hoogte van de bijstandsnorm maakt niet dat verweerder van een ander bedrag had moeten uitgaan.

Varia – Participatiewet of Bbz 2004?

Rb Gelderland 128 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6571

Verweerder heeft verzuimd om vast te stellen wat als boekjaar in aanmerking moet worden genomen en vervolgens te beoordelen of eiser in de te beoordelen periode een equivalent van 1225 uur per jaar als zelfstandige heeft gewerkt.

Varia – marginale zelfstandigen

CRvB 22 november 2022, https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2022:2469

Het college heeft afwijkend beleid voor het korten van inkomsten van marginale zelfstandigen: de bescheidenschaalregeling (BSR). Beëindiging toepassing BSR is in het geval van belanghebbende voldoende zorgvuldig.

Varia – aankondiging bijstandsverhaal

Rb Den Haag 14 juni 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12144

Aankondiging van het (toekomstige) verhaal op de ouders van eiseres is een mededeling, waarbij eiseres geen belanghebbende is en geen rechtsbelang heeft

Varia – herzieningsverzoek n.a.v. oordeel strafrechter.

CRvB 1 november 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2413

Afwijzing herziening terugvorderingsbesluit. Uit het enkele feit dat geen voordeelberekening is gemaakt en geen ontnemingsvordering is ingesteld valt niet af te leiden dat appellant niets verdiend heeft. Bovendien gaat in het kader van de hier aan de orde zijnde beoordeling of er sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare arbeid.

Artikel delen