Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Jurisprudentie Signalering Gemeentelijk Participatiewet

In dit overzicht treft u een selectie aan van de belangrijkste uitspraken op het gebied van de Participatiewet die in maart 2022 zijn gepubliceerd.

26 april 2022

Samenvatting

Samenvatting

Verblijf in buitenland – zeer dringende redenen

Rb Midden-Nederland 8 maart 2022, ECLI:NL:RBMNE:2021:1192

Het feit dat belanghebbende vanwege de coronapandemie niet tijdig kon terugkeren naar Nederland levert op zichzelf geen zeer dringende reden op om in afwijking van art. 13 lid 1 onder e Pw toch bijstand te verlenen. De uitsluiting van het recht op bijstand is in het geval van belanghebbende ook niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel.

Woonplaats

CRvB 8 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:546

Verzoekster had geen woning, dus geen woonstede in de gemeente. Daarom is ook niet van belang of in overeenstemming met artikel 1:11, eerste lid, van het BW gebleken is van daden waaruit volgt dat verzoekster haar woonstede wilde prijsgeven. Bepalend is daarom slechts waar verzoekster werkelijk verbleef.

Gezamenlijke huishouding - hoofdverblijf

CRvB 1 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:402

Appellant en X hebben hoofdverblijf in dezelfde woning. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat het verblijf van X is aan te merken als een verblijf met een vooropgezet tijdelijk karakter.

Gezamenlijke huishouding -rechtsvermoeden / gezamenlijk kind

CRvB 8 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:551

De verklaring van appellante over X en haar jongste kind, waar appellante nadien niet op is teruggekomen, biedt een toereikende grondslag voor het standpunt van het college dat uit de relatie van appellante en X een kind is geboren. Dan is dna-bewijs niet nodig.

Gehuwd – duurzaam gescheiden

CRvB 22 februari 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:409

Appellante en X leiden niet ieder afzonderlijk een eigen leven alsof zij niet zijn gehuwd. Het betoog dat X voor de kinderen komt leidt niet tot een andere conclusie alleen al omdat uit de verklaring van appellante blijkt dat X niet uitsluitend voor de kinderen komt. Voor zover X komt om de kinderen te ontmoeten ontbreekt bovendien de noodzaak om op het uitkeringsadres af te spreken nu de kinderen van appellante en X in de te beoordelen periode 20 en 14 jaar oud waren. Dat X geen persoonlijke spullen op het uitkeringsadres heeft liggen maakt de conclusie ook niet anders gezien de frequentie van zijn aanwezigheid en omdat hij gebruik maakt van de kleding van de zoon.

Inlichtingenplicht -kasstortingen

Rb Amsterdam 9 maart 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:1277

In dit geval is voldoende aannemelijk dat de gestorte bedragen voortkomen uit eerder opgenomen eigen geld. Belanghebbende had deze kasstortingen daarom ook niet hoeve te melden.

Inlichtingenplicht - kasstortingen

CRvB 1 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:399

Appellanten hebben geen enkel inzicht gegeven in de, deels contante, geldstromen en daarover geen controleerbare gegevens verstrekt. Ook hebben appellanten hun stellingen over de herkomst van de kasstortingen niet met concrete en controleerbare stukken onderbouwd. Recht op bijstand kan daardoor niet worden vastgesteld.

Inlichtingenplicht – bankafschriften

CRvB 8 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:495

Omdat belanghebbende van de aan haar spaarrekening gekoppelde betaalrekening alle bankafschriften sinds de opening ervan had overgelegd, was er voor het college geen noodzaak meer om de afzonderlijke bankafschriften van de spaarrekening te verlangen.

Inlichtingenplicht – op geld waardeerbare activiteiten

CRvB 1 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:400

Uit de onderzoeksbevindingen blijkt dat appellant bedrijfsmatige werkzaamheden heeft verricht die op geld waardeerbaar zijn. Dat appellant de werkzaamheden op therapeutische basis heeft verricht – wat daar ook van zij – maakt niet dat appellant deze werkzaamheden niet hoefde te melden.

Medewerkingsverplichting –gehoor geven aan oproep

CRvB 22 februari 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:484

Dat appellant niet is verschenen op gesprek omdat hij vreesde voor zijn aanhouding, komt voor zijn rekening en risico.

Huisbezoek – subsidiariteit en proportionaliteit

Rb Den Haag, 16 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2094

Volgens de rechtbank voldoet het huisbezoek echter niet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Daarbij is in dit geval van belang dat, de gebruikelijke werkwijze is dat een huisbezoek vooraf wordt gegaan door een gesprek. Verweerder kon niet onderbouwen waarom in het geval van eiseres is afgeweken van die gebruikelijke werkwijze.

Kostendelersnorm – uitzondering onder(ver)huur

CRvB 22 februari 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:407

Geen commerciële huurrelatie. Weliswaar is het geen vereiste dat huurbetalingen via bankoverschrijving plaatsvinden, maar appellant heeft de huurbetalingen ook niet anderszins aangetoond.

Bijstandsnorm - individualisering

CRvB 1 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:501

Het college heeft de algemene bijstand van appellante verhoogd met het bedrag van de (niet aan haar betaalde) ALO-kop. Het college hoefde de bijstand niet verder te verhogen.

Middelen -inkomen

Rb Oost-Brabant 25 februari 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:626

Het maandelijks van de zorginstelling ontvangen voedingsbudget is door het college terecht als inkomsten c.q. middelen zoals bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Pw aangemerkt’.

Middelen – inkomen

CRvB 1 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:403

Periodieke betalingen van derden aan bijstandsontvangers - ongeacht in welke vorm deze worden verstrekt en waarover vrijelijk kan worden beschikt - als inkomen van de bijstandsontvanger aangemerkt.

Middelen - vermogen

CRvB 22 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:603

Recht op bijstand kan slechts bestaan vanaf het moment dat appellanten daadwerkelijk zoveel hebben ingeteerd op hun vermogen dat de grens van het vrij te laten vermogen niet langer wordt overschreden. Er is geen ruimte voor een fictieve intering over de periode dat zij geen uitkering hebben ontvangen.

Arbeids- en re-integratieverplichtingen -ontheffing

Rb Gelderland 1 februari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:457

Geen verplichting tot arbeidsinschakeling als sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 4 van de Wet WIA. Daarom is het beoordelingskader van artikel 4 van de Wet WIA van toepassing en is een verzekeringsgeneeskundige beoordeling nodig.

Maatregel – belemmeren arbeidsinschakeling

Rechtbank Den Haag 2 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2113

Eisers hebben aangegeven dat eiseres niet meer dan drie dagen per week tussen 18:00 en 21:00 uur beschikbaar te kunnen zijn voor werk. Daarmee hebben zij het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid belemmerd. Maatregel van 100% voor een maand.

Bijzondere bijstand -bijzondere omstandigheden

CRvB 1 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:401

Servicekosten worden niet veroorzaakt door bijzondere omstandigheden. Appellant heeft zijn stelling dat hij vanwege zijn longaandoening geen andere keuze had dan te verhuizen naar de serviceflat met hoge servicekosten niet aannemelijk gemaakt.

Bijzondere bijstand – bijzondere omstandigheden

CRvB 8 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:519

De periode van 21 maanden vanaf de aanvraag om een urgentieverklaring feitelijke verhuizing was, in relatie tot de omvang van de kosten, lang genoeg om te kunnen reserveren voor de kosten van verhuizing en woninginrichting (reserveringsperiode

Bijzondere bijstand -buitenwettelijk begunstigend beleid

CRvB 15 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:554

Aanvraag bijzondere bijstand voor tandartskosten onterecht afgewezen. Zvw is voorliggende voorziening. Geen sprake van zeer dringende redenen. Wel voldaan aan voorwaarden buitenwettelijk begunstigend beleid. Appellant heeft aannemelijk gemaakt dat sprake is van een niet uitstelbare behandeling als bedoeld in de beleidsregels van het college.

Tozo – aanvraag met terugwerkende kracht

Rb Rotterdam 28 februari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:1463

In beginsel kan geen Tozo uitkering worden toegekend met verdere terugwerkende kracht dan artikel 3 Tozo toestaat. In dit geval is niet gebleken van bijzondere omstandigheden om van dit uitgangspunt af te wijken.

Tozo – begrip zelfstandige

Rb Den Haag 17 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2245

Belanghebbende is geen zelfstandige. Werkzaamheden binnen stichting worden niet voor eigen winst en risico uitgevoerd.

Tozo – inkomen

Rb Amsterdam 1 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:538

Winst wordt per maand bepaald. Het is niet van belang of in andere maanden of ten opzichte van voorgaand jaar verlies is geleden.

Varia – kinderalimentatie

Rb Limburg 2 maart 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:1595

Vanwege het feit dat de ex-partner een bijstandsuitkering had en in een schuldsaneringstraject zat, is de eis tot kinderalimentatie bij voorbaat kansloos. De rechtbank hekelt het feit dat betrokkene door de gemeente in het kader van de Participatiewet verplicht was om desondanks een rechterlijke procedure te starten tegen haar ex-partner.

Varia – re-integratie-opdracht college

Rb Gelderland 28 februari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:1046

De participatieplaatsovereenkomst die tussen het college, eiseres en de inlenende werkgever is gesloten, is eenzijdig door deze werkgever beëindigd. Het college is tekortgeschoten in de inspanningsverplichting die hij, op grond van artikel 7, eerste lid, onder a 1º van de Pw jegens eiseres heeft door te berusten in de tussentijdse beëindiging door de inlenende werkgever.

Varia- Banenafspraak

CRvB 28 februari 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:590

Aanvraag voor een Indicatie banenafspraak terecht afgewezen, omdat appellant in staat wordt geacht het wettelijk minimumloon te kunnen verdienen. Inzichtelijk en op afdoende wijze toegelicht dat appellant, uitgaande van de vastgestelde beperkingen, in staat kan worden geacht de drempelfunctie van medewerker bloemenveiling te vervullen, waarmee hij het wettelijk minimumloon kan verdienen. Geen sprake van schending van het beginsel van equality of arms.

Varia – proceskosten / samenhangende zaken

CRvB 1 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:478

In bezwaar tegen de hoogte en de brutering van de terugvordering zijn zelfstandige gronden aangevoerd. Er is daarom geen sprake van samenhangede zaken in de zin van artikel 3 lid 2 Bpb met de bezwaren tegen intrekking.

Artikel delen