Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Niet alleen winnaars aanbesteding kwamen in aanmerking voor subsidie

Subsidie | rechtszakerheidsbeginsel

In deze uitspraak beoordeelt de rechter beroepen tegen afwijzingen van subsidieaanvragen van eiseres door de gemeente Rotterdam. Aan de orde komt ook de samenhang met de aanbesteding jongerenwerk. De rechter volgt eiseres niet in de stelling dat enkel de winnaars van de aanbesteding in aanmerking konden komen voor subsidie. De omstandigheid dat eiseres in voorgaande jaren wel al subsidie ontving voor soortgelijke activiteiten maakt niet dat eiseres ook in het jaar 2022 recht zou hebben op subsidie. Verder is ook niet gebleken dat door andere welzijnspartijen invloed zou zijn uitgeoefend op de beoordeling van de aanvragen van eiseres. (ECLI:NL:RBROT:2024:676, Rechtbank Rotterdam, Datum uitspraak 6 februari 2024, Datum publicatie 19 februari 2024)

PIANOo 24 juni 2024

Samenvatting

Samenvatting

Feiten en omstandigheden

In deze uitspraak beoordeelt de rechtbank beroepen tegen afwijzingen van subsidieaanvragen van eiseres door de gemeente Rotterdam. De rechtbank stelt voorop dat een bestuursorgaan, zoals in dit geval het college, bij het toekennen van subsidie een grote mate van beoordelingsvrijheid heeft. Het staat het college vrij om te bepalen welke activiteiten worden gesubsidieerd, en voor welk bedrag. De rechter kan de invulling van die bevoegdheid slechts terughoudend beoordelen. De rechtbank beoordeelt daarom of het college in redelijkheid de zeven subsidieaanvragen van eiseres heeft kunnen afwijzen. Aan de orde komt ook de samenhang met de aanbesteding jongerenwerk. Het oordeel van de rechter:

Hoge drempels

“Eiseres betoogt allereerst dat het rechtszekerheidsbeginsel is geschonden, omdat het college haar als kleine welzijnsorganisatie bij de aanbestedingsprocedure 2021-2022 voor Welzijnsaanbieders en Grenzenstellend jongerenwerk (aanbesteding ‘de beste welzijnsaanbieder van Heel de Stad’) buiten spel heeft gezet door zulke hoge drempels op te werpen dat eiseres daar niet (en grote welzijnsorganisaties wel) aan kon(den) voldoen, om haar vervolgens subsidies te onthouden met het argument dat in de behoefte al is voorzien door diezelfde grote welzijnsorganisaties. Nergens in de Subsidieregeling, ook niet in artikel 7, aanhef en onder n, staat dat succesvolle deelname aan de aanbestedingsprocedure een voorwaarde is om subsidie te krijgen. Dit is volgens eiseres wel de consequentie van de manier waarop het college artikel 7, aanhef en onder n, van de Subsidieregeling, welke bepaling volgens eiseres ook voor velerlei uitleg vatbaar is, uitlegt. Aan een subsidieaanvrager kunnen echter geen eisen worden tegengeworpen die vooraf niet bekend zijn. Volgens eiseres blijkt ook nog uit de op haar verzoek openbaar gemaakte documenten dat bepaalde welzijnsaanbieders (zoals Humanitas of SOL) subsidies krijgen terwijl zij ook al via de aanbesteding geld krijgen voor het realiseren van welzijnswerk. Verder blijkt uit een van die stukken dat Wmo-radar haar mening geeft over andere subsidieaanvragers. Eiseres vermoedt daarom dat die organisaties (mede) hebben bepaald naar wie de subsidies op basis van de Subsidieregeling gaan.”

Niet bedoeld voor reguliere jongerenwerk

“Het college stelt zich op het standpunt dat de Subsidieregeling couleur locale op 14 juli 2021 in werking is getreden en gepubliceerd en dat daarmee de “spelregels” genoegzaam en ook vooraf bekend waren. Deze Subsidieregeling is niet bedoeld voor subsidiëring van het reguliere jongerenwerk. Daarvoor is via de aanbesteding al een voldoende basis gelegd. De Subsidieregeling couleur locale is vooral bedoeld als aanvulling op de reguliere welzijnsinzet door lokaal gewortelde organisaties met een laagdrempelig aanbod en een vroeg signalerende functie. Als daarvan geen sprake is, is subsidieverlening niet mogelijk. Volgens het college is de stelling dat alleen de winnaars van de aanbesteding in aanmerking zouden kunnen komen voor deze subsidie ook volstrekt onjuist, omdat de couleur locale subsidie geen vervanging is voor de aanbestede welzijnsactiviteiten.“

Geen schending van het rechtszekerheidsbeginsel

“De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van een schending van het rechtszekerheidsbeginsel. De rechtbank volgt eiseres niet in de stelling dat enkel de winnaars van de aanbesteding ook in aanmerking konden komen voor subsidie op grond van de Subsidieregeling. Het college heeft in het verweerschrift en ter zitting toegelicht dat door wijziging van het beleid, de vastgestelde inkoopstrategie Welzijn en de genoemde aanbestedingsprocedure meer aanbod voor het (jeugd)welzijnswerk bestond dan in de voorgaande jaren. Nu de Subsidieregeling is bedoeld als aanvulling daarop terwijl door de genoemde wijzigingen voldoende aanbod was voor jongerenwerk, heeft het college zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de voorgestelde activiteiten van eiseres binnen de reeds gerealiseerde welzijnsinzet vallen. De omstandigheid dat eiseres in voorgaande jaren wel al subsidie ontving voor soortgelijke activiteiten in bepaalde gebieden, maakt dan ook niet dat eiseres ook in het jaar 2022 recht zou hebben op subsidie. Verder is ook niet gebleken dat door andere welzijnspartijen invloed zou zijn uitgeoefend op de beoordeling van de aanvragen van eiseres. Uit het dossier blijkt dat al deze aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van het geldende afwegingskader door de gebiedsadviseur jeugd, de beleidsadviseur Welzijn volwassenen en een beoordelaar van de gebiedsorganisatie. Het college heeft zich ook in redelijkheid op het standpunt mogen stellen dat de enkele stelling dat een partij zich uitspreekt over een prettige samenwerking met een (zorg)aanbieder, niet kan leiden tot de conclusie dat die partij de besluitvorming heeft beïnvloed. Het college heeft zich bij de besluitvorming gebaseerd op de voorwaarden uit de Subsidieregeling, welke voorwaarden van doorslaggevende betekenis zijn.”

De rechtbank verklaart de beroepen ongegrond.

(VdLC publishers/consultants BV, 28 februari 2024)

Lees de volledige uitspraak op rechtspraak.nl

Artikel delen