Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Signalering rechtspraak sociaal domein: week 6

Een selectie van rechtspraak over de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Voor elk van deze wetten kiezen advocaten Emma van der Ploeg en Dennis van Tilborg wekelijks één uitspraak omdat deze opvalt, een link heeft met de actualiteit of in juridisch opzicht interessant is.

15 februari 2023

Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem

Participatiewet

Er zijn vorige week weer voldoende Participatiewet-gerelateerde uitspraken van de Centrale Raad gepubliceerd maar toch signaleren wij voor de verandering een civiele uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland. Deze uitspraak draait om de vraag of de gemeente aansprakelijk is voor de letselschade die een man heeft opgelopen tijdens activiteiten in het kader van deelname aan een re-integratietraject. Bedacht moet in dat verband worden dat een re-integratietraject voor bijstandsgerechtigden doorgaans geen vrijblijvende aangelegenheid is. Van een arbeidsovereenkomst of inlening is evenwel geen sprake dus het beroep op arbeidsrechtelijke bepalingen en het Arbeidsomstandighedenbesluit gaan daarom niet op.

De gemeente heeft volgens de rechtbank ook niet onrechtmatig gehandeld door een medische intake voorafgaand aan deelname achterwege te laten en de man niet te hebben gewezen op de risico’s van de oefeningen. Tot slot slaagt ook het beroep op art. 6:171 BW (aansprakelijkheid van opdrachtgevers voor niet-ondergeschikten) niet omdat artikel 6:171 BW niet geldt in de situatie dat de overheid (niet zijnde overheidsbedrijf) de opdrachtgever is, aldus de rechtbank. De gemeente is dus niet aansprakelijk voor de schade van de man.

Wmo 2015

Wederom heeft de Centrale Raad een uitspraak gedaan die betrekking had op de vraag of er sprake was van een melding en/of aanvraag. Een vrouw had in deze zaak een brief gestuurd aan het college waarin zij vermeldde dat zij ontevreden is over de wijze waarop het leefgeld binnen de instelling waar zij, in het kader van beschermd wonen, verblijft wordt uitbetaald. Deze uitbetaling doet volgens de vrouw onvoldoende recht aan haar zelfredzaamheid en zij verzoekt het college daarom hiertegen handhavend op te treden.

Deze brief had volgens de Centrale Raad begrepen moeten worden als signaal dat de verstrekte maatwerkvoorziening geen passende voorziening is voor de vrouw en kwalificeert daarom als een melding in de zin van de Wmo 2015. Opvallend, omdat het verzoek van de vrouw om ‘handhavend op te treden’ en het feit dat de vrouw niet alsnog een daadwerkelijke aanvraag heeft ingediend er niet direct op duiden dat de vrouw bedoeld heeft een melding in te dienen. De uitspraak laat nog eens zien dat het college signalen van cliënten welwillend moet interpreteren en snel zal moeten aanmerken als een melding.

Jeugdwet

Naast de uitspraak van de Centrale Raad die wij in onze vorige editie al signaleerden, zijn er vorige week geen bestuursrechtelijke uitspraken over de Jeugdwet gepubliceerd. In plaats van jurisprudentie wijzen wij daarom op twee wetsvoorstellen die nu in behandeling zijn bij de Tweede Kamer. In de eerste plaats wijzen wij op de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp, waarvan het plenaire debat vorige week in de Tweede Kamer plaatsvond. Dit wetsvoorstel wijzigt het hoofdstuk in de Jeugdwet dat betrekking heeft op de gesloten jeugdhulp met als doel om de rechtspositie van jeugdigen in accommodaties voor gesloten jeugdhulp te verbeteren.

In de tweede plaats wijzen wij op het voorstel voor de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein dat eind januari naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dit wetsvoorstel voorziet in een wettelijk kader met daarin de expliciete grondslag en waarborgen voor de gegevensverwerking die nodig zijn om tot een gecoördineerde aanpak en samenwerking te komen bij meervoudige problematiek in het sociaal domein. Twee wetswijzigingen om in de gaten te houden.

Lees de eerdere jurisprudentie-samenvattingen van  Emma van der Ploeg  en  Dennis van Tilborg. 

Artikel delen