Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Signaleringen uit de rechtspraak over het sociaal domein van vorige week: week 7

‘Een selectie van rechtspraak over de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Voor elk van deze wetten kiezen advocaten Emma van der Ploeg en Dennis van Tilborg wekelijks één uitspraak omdat deze opvalt, een link heeft met de actualiteit of in juridisch opzicht interessant is.’

AKD advocaten 25 februari 2023

Samenvatting

Samenvatting

Participatiewet: De Centrale Raad heeft vorige week een interessante uitspraak gepubliceerd over de kostendelersnorm. In deze zaak leefden vijf volwassenen in één huis, waar zij apart van elkaar een eigen kamer bewoonden. Twee van de vijf huurden de (gehele) woning gezamenlijk van de hoofdverhuurder. De andere drie waren onderhuurders van de twee hoofdhuurders. Aan één van deze drie onderhuurders (appellant) had het college bijstand toegekend naar de norm voor een alleenstaande met twee kosten delende medebewoners. De twee resterende bewoners zijn buiten de kostendelersnorm gelaten omdat zij nog studeren. Volgens de Centrale Raad had het college de kostendelersnorm echter niet mogen toepassen. De last om aannemelijk te maken dat aan de voorwaarden voor toepassing van de kostendelersnorm is voldaan, rust in beginsel op het college. Dit geldt ook voor een besluit tot toekenning van bijstand naar de kostendelersnorm. De bewoners die in de kostendelersnorm zijn betrokken woonden in dezelfde woning als appellant, maar zij hadden een zakelijke relatie met hem. In zo’n situatie is alleen plaats voor toepassing van de kostendelersnorm als in feite één prijs wordt opgebracht door de bewoners gezamenlijk en het deel dat elk van de bewoners afzonderlijk bijdraagt onder het niveau van een commerciële prijs zakt. Daar was in dit geval geen sprake van omdat alle inwoners een commerciële prijs betaalden.

Wmo 2015: Wij lichten deze week een uitspraak van de Centrale Raad over Wmo-toezichthouders uit. In deze zaak had het college (kort gezegd) besloten de pgb’s te beëindigen omdat uit onderzoek bleek dat er verkeerde informatie was doorgegeven aan het college. Dit onderzoek was uitgevoerd door twee medewerkers van SV-land die door het college tot toezichthouder voor  de Wmo 2015 waren benoemd. De Raad oordeelt dat artikel 2.3.9, eerste lid, van de Wmo 2015 in relatie tot artikel 6.1, eerste lid, van de Wmo 2015 een toereikende wettelijke grondslag biedt voor de inzet van algemene onderzoeksbevoegdheden door het college. De medewerkers van SV-land waren in dit geval bevoegd onderzoekshandelingen te verrichten vanaf het moment zij tot toezichthouder waren benoemd. Wel is het verrichte onderzoek volgens de Centrale Raad in strijd met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit omdat het college direct is gestart met heimelijke waarnemingen, zonder inzichtelijk te maken waarom in eerste instantie niet kon worden volstaan met een minder verstrekkend onderzoeksmiddel. Bovendien zijn die verstrekkende middelen langer ingezet dan nodig. Het college mocht de resultaten van het onderzoek dus niet gebruiken.

Jeugdwet: Wederom zijn er vorige week geen bestuursrechtelijke jeugdwet-gerelateerde uitspraken gepubliceerd. Aangezien we vorige week al een aantal wetswijzigingen uitgelicht hebben, laten we een Jeugdwet-gerelateerde bespreking deze week maar even achterwege.

Artikel delen