Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Signaleringen uit de rechtspraak over het sociaal domein: week 1

Een selectie van rechtspraak over de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Voor elk van deze wetten kiezen advocaten Emma van der Ploeg en Dennis van Tilborg wekelijks één uitspraak omdat deze opvalt, een link heeft met de actualiteit of in juridisch opzicht interessant is.

11 januari 2023

Rechtbank Amsterdam

Participatiewet

De Centrale Raad van Beroep heeft aan het begin van het nieuwe kalenderjaar gelijk al een interessante uitspraak gepubliceerd over de buitenbehandelingstelling van aanvragen wegens het verstrekken van onvoldoende gegevens (art. 4:5 lid 1 sub c Awb) in bijstandszaken. Tot nu toe kon het college een besluit tot de buitenbehandelingstelling in beginsel handhaven als ná de buitenbehandelingstelling alsnog de gevraagde gegevens in bezwaar worden overgelegd. Van dit uitgangspunt komt de Centrale Raad nu terug voor bijstandszaken, mede gelet op het evenredigheidsbeginsel. De Centrale Raad verlangt nu van het college dat het een eigen belang bij handhaving van de buitenbehandelingstelling stelt tegenover het zwaarwegende belang dat de aanvrager heeft bij het alsnog behandelen van zijn bijstandsaanvraag in bezwaar. In algemene zin kan dat eigen belang van het college bijvoorbeeld liggen in de bestuurslast die gepaard kan gaan met het nemen van een inhoudelijke beslissing, zo geeft de Centrale Raad aan.

Wmo 2015

In deze uitspraak van de Rechtbank Amsterdam wordt vrij uitgebreid stilgestaan bij de vraag of het college een uitgebracht advies ten grondslag mocht leggen aan het genomen besluit. Volgens de Rechtbank is het advies onvoldoende zorgvuldig omdat de hulpvraag wel is verwoord en de beperkingen zijn onderkend, maar de omvang van de ambulante ondersteuning niet is vastgesteld. Verder meent de adviseur dat de tot dat moment geboden ondersteuning in onvoldoende mate heeft bijgedragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Volgens de rechtbank hoeft de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie echter niet vergroot te worden, maar kan de ondersteuning ook dienen voor stabilisatie van de zelfredzaamheid of ondersteuning bij achteruitgang. Al met al een vrij uitgebreide uitspraak waaruit eens te meer blijkt dat er hoge eisen worden gesteld aan de besluitvorming van het college op een Wmo-aanvraag en het daaraan ten grondslag liggende advies.

Jeugdwet

Op het gebied van de Jeugdwet signaleren wij deze uitspraak van de Rechtbank Gelderland. In deze uitspraak heeft het college in afwijking van een uitgebracht advies voor een aantal zorgtaken een kleinere of geen voorziening op grond van de Jeugdwet toegekend omdat dit zorgtaken betreft die volgens het college niet onder de reikwijdte van de Jeugdwet vallen. Het gaat om huiswerkbegeleiding, begeleiding naar (medische) behandelingen en de begeleiding bij het schoonhouden van de eigen kamers. De rechtbank volgt het standpunt van het college hierin. Huiswerkbegeleiding is primair een onderwijstaak en is geen voorziening die valt onder jeugdhulp en het begeleiden van de kinderen bij (medische) behandelingen en het schoonhouden van de kamers betreffen normale ouder-kindzorg. Wij waren overigens betrokken als gemachtigde bij de zaak die tot de uitspraak heeft geleid. 

Lees de eerdere jurisprudentie-samenvattingen van  Emma van der Ploeg  en  Dennis van Tilborg. 

Artikel delen