Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Signaleringen uit de rechtspraak over het sociaal domein: week 50

Een selectie van rechtspraak over de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Voor elk van deze wetten kiezen advocaten Emma van der Ploeg en Dennis van Tilborg wekelijks één uitspraak omdat deze opvalt, een link heeft met de actualiteit of in juridisch opzicht interessant is.

21 december 2022

Centrale Raad van Beroep in Utrecht

Participatiewet

Het was lastig kiezen deze week, maar wij hebben uiteindelijk gekozen voor deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Deze uitspraak draaide om de vraag of looninkomsten van minderjarige kinderen die gestort werden op de rekening van de ouders tot de middelen van het gezin (art. 31 lid 1 PW) moeten worden gerekend. De ouders keerden deze looninkomsten niet (geheel) uit aan de kinderen en konden (dus) feitelijk beschikken over deze looninkomsten. Toch brengt dat niet mee dat deze inkomsten behoren tot de middelen van het gezin omdat looninkomsten van minderjarige kinderen expliciet uitgezonderd zijn van het middelenbegrip.

Wmo 2015

Zoals bekend moet een aanvraag om een maatwerkvoorziening onder de Wmo behandeld worden aan de hand van het bekende stappenplan. Op papier zou een onderzoek aan de hand van dit stappenplan altijd tot dezelfde uitkomst moeten leiden als de toestand van de betrokkene niet veranderd is. In de praktijk is dat echter niet altijd het geval. Zo ook in deze uitspraak van de Centrale Raad, waarin eerst bij besluit 2 uur ondersteuning per week was toegekend en bij later besluit 3 uur per week ondersteuning. Deze uitspraak bevestigt evenwel dat het enkele feit dat er bij een ander besluit een hoger aantal uren ondersteuning geïndiceerd is, op zichzelf nog niet meebrengt dat het lagere toegekende aantal uren onvoldoende was. Dit lagere aantal uren acht de Centrale Raad in dit geval voldoende onderbouwd en er was voldoende rekening gehouden met de situatie van de appellante, reden waarom haar hoger beroep niet slaagt.

Jeugdwet

Er zijn vorige week geen Jeugdwet-uitspraken gepubliceerd buiten het terrein van het personen- en familierecht. In plaats van een signalering van een uitspraak, signaleren wij een aantal parlementaire documenten die vorige week gepubliceerd zijn. In de eerste plaats de publicatie van het rapport “Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd. Landelijk onderzoek met input en onderbouwing voor een structurele lange termijn oplossing”. Met dit rapport wordt uitvoering gegeven aan een afspraak in het regeerakkoord om te bezien hoe de zorg voor leerlingen met complexere casuïstiek direct uit de middelen voor zorg in onderwijstijd kan worden gefinancierd. De staatssecretaris verwacht in het voorjaar 2023 te kunnen reageren op dit rapport. Verder wijzen wij ook nog op deze brief van de staatssecretaris waarin de voortgang besproken wordt van de aanpak van de regering voor verbetering van de jeugdhulp, inclusief jeugdbescherming en jeugdreclassering. In deze brief wordt onder meer de stand van zaken van lopende wetsvoorstellen besproken.

Lees de eerdere jurisprudentie-samenvattingen van Emma van der Ploeg  en  Dennis van Tilborg. 

Artikel delen