Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Zorgkantoor heeft onterecht goedkeuring aan zorgovereenkomst onthouden

In een uitspraak van 23 maart 2022 staat de vraag centraal of het zorgkantoor terecht de goedkeuring aan een zorgovereenkomst heeft onthouden, omdat de zorgbeschrijving niet door de zorgaanbieder is ondertekend. De Centrale Raad van Beroep (‘CRvB’) oordeelt dat dit niet was toegestaan. In deze samenvatting staan wij stil bij de feiten uit deze uitspraak en de overwegingen van de CRvB. Ook bespreken wij het relevante juridisch kader.

18 mei 2022

Samenvatting

Samenvatting

De feiten – Betrokkene beschikte over een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (‘CIZ’ voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (‘Wlz’). In november 2017 heeft zorgkantoor DSW een persoonsgebonden budget (‘pgb’) verleend aan betrokkene op basis van de Wlz. Met het oog daarop had betrokkene een schriftelijke overeenkomst gesloten met een zorgaanbieder. Nadat betrokkene en de betreffende zorgaanbieder de zorgovereenkomst ondertekend hadden, heeft betrokkene de zorgovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan het zorgkantoor DSW. Het zorgkantoor heeft zijn goedkeuring echter onthouden, omdat de zorgbeschrijving niet door de zorgaanbieder zou zijn ondertekend. De betrokkene heeft bezwaar en beroep ingesteld tegen dit besluit. De procedure is na het overlijden van betrokkene voortgezet door zijn dochter. De CRvB stelt – anders dan de rechtbank Rotterdam in eerste aanleg – de dochter van betrokkene in het gelijk.

Juridisch kader – Het zorgkantoor kan op grond van de Wlz aan een verzekerde een pgb verlenen. Art. 3.6.4 lid 1 van het Besluit langdurige zorg (‘Blz’) bepaalt dat de verzekerde een schriftelijke overeenkomst – de zorgovereenkomst – sluit met iedere zorgaanbieder of mantelzorger die hij ten laste van zijn pgb zorg wenst te laten verlenen.

Art. 5.16 lid 1 van de Regeling langdurige zorg (‘Rlz’) bepaalt dat de zorgovereenkomst de wijze waarop de zorgaanbieder voorziet in de behoefte aan zorg van de verzekerde – de zogenoemde zorgbeschrijving – moet bevatten en dat de zorgovereenkomst wordt opgesteld conform de meest recente door de Sociale verzekeringsbank (‘Svb’) vigerende vastgestelde toepasselijke modelovereenkomsten (art. 5.16 lid 2 Rlz). Uit de modelovereenkomst blijkt dat de zorgovereenkomst door beide partijen worden ondertekend. Het zorgkantoor en de Svb dienen goedkeuring te verlenen aan de zorgovereenkomst (art. 5.16 lid 3 Rlz). Het zorgkantoor is slechts bevoegd om goedkeuring aan een dergelijke overeenkomst te geven als de zorgovereenkomst voldoet aan de eisen zoals beschreven in het tweede lid, aanhef en onder a, b en c van art. 5:16 Rlz (art. 5.16 lid 4 Rlz).

Oordeel CRvB – De CRvB oordeelt dat het zorgkantoor gelet op het juridisch kader niet bevoegd was om de goedkeuring wegens het niet ondertekenen van de zorgbeschrijving te onthouden. Een wettelijke verplichting tot ondertekening van de zorgbeschrijving ontbreekt; die verplichting geldt ten aanzien van de zorgovereenkomst. Daarnaast oordeelt de CRvB in ro. 4.4.1 dat een aparte ondertekening van de zorgbeschrijving ook niets toevoegt, omdat de zorgbeschrijving op grond van art. 3.6.4 en 5.16 lid 2 Rlz onderdeel moeten uitmaken van de door de zorgaanbieder ondertekende zorgovereenkomst.

In ro. 4.4.2 stelt de CRvB zich op het standpunt dat de omstandigheid dat “niet wordt gewerkt met één zorgovereenkomst die alle voorgeschreven elementen bevat, maar met een aparte overeenkomst die wordt geduid als zorgovereenkomst, (…) en een aparte overeenkomst die de zorgbeschrijving bevat, maakt het vorenstaande niet anders.” Anders dan de zorgovereenkomst, kent de wet geen bepaling op grond waarvan de zorgbeschrijving moet worden ondertekend.

Afrondend – Het standpunt van de CRvB is helder. De zorgbeschrijving maakt onderdeel uit van de zorgovereenkomst, ook als de zorgbeschrijving in een afzonderlijk document is opgenomen. Het zorgkantoor mag op grond van de Rlz een zorgovereenkomst niet goedkeuren als de zorgovereenkomst geen zorgbeschrijving bevat. Ondertekening van de zorgovereenkomst is wettelijk verplicht. Dat geldt niet ten aanzien van de zorgbeschrijving. Zorgaanbieders en verzekerden zullen zich moeten realiseren dat zij met het ondertekenen van de zorgovereenkomst akkoord gaan met de zorgbeschrijving, ook als deze dus in een apart document opgenomen is.

Artikel delen