Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Een goede samenwerking is van belang in iedere sector, maar zeker als het om zorg gaat. De complexiteit binnen het sociaal domein is groot, waarbij sprake is van een groot aantal partners. Hierbij kun je denken aan zorgaanbieders, maatschappelijk werk, wijkverpleegkundigen, scholen, huisartsen, de GGD en de samenwerking binnen en tussen gemeenten. Daarnaast hebben deze partijen te maken met verschillende wettelijke, juridische en beleidsmatige kaders die samenwerking niet altijd ten goede komen. Hierbij kan je denken aan de Jeugdwet, de wet op het Passend Onderwijs, de Participatiewet en de wet Zorg en Dwang. Een goede samenwerking draagt bij aan efficiënte dienstverlening, een verminderd aantal hulpverleners die betrokken zijn bij één cliënt en het gezin en betere afstemming over te behalen doelen van de cliënt. Maar bovenal voegt het waarde toe voor de cliënt en het gezin.

Samenwerking met het onderwijs

De samenwerking met het onderwijs is cruciaal. Alle kinderen zitten tenslotte op school. Het doorlopen van een ononderbroken schoolcarrière en het welbevinden van een jongere hangen nauw en elementair met elkaar samen om op te groeien tot een zelfstandige volwassene. De ketensamenwerking met scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn dan ook voorwaardelijk hieraan. Ook is de samenwerking met zorgaanbieders cruciaal. Hoe organiseer je de samenwerking met je zorgaanbieders in het sociaal domein? Bijna alle gemeenten hebben een vorm van contractmanagement (regionaal of lokaal) ingericht. Hoe de uitvoering echter is georganiseerd verschilt aanzienlijk. Goede samenwerking tussen gemeente(n) en zorgaanbieders is van belang om de kwaliteit van de hulpverlening (gezamenlijk) te vergroten. Daarnaast is het, vinden wij, een gezamenlijke taak om zoveel mogelijk waarde te leveren voor de laagst mogelijke kosten. Hoe realiseer je dit samen? En hoe richt je de samenwerking optimaal in vanuit de opdrachtgeversrol?Een goede samenwerking in de keten draagt bij aan efficiënte dienstverlening, een verminderd aantal hulpverleners die betrokken zijn bij één cliënt en betere afstemming over te behalen doelen van de cliënt. Maar bovenal voegt het waarde toe voor de cliënt.