Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Hulp en ondersteuning moet van goede kwaliteit zijn. Gemeenten hebben veel vrijheid om zelf kwaliteitseisen te stellen aan jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Wel gelden er een aantal uniforme kwaliteitseisen voor alle vormen van hulp.

Toezicht en kwaliteit Jeugdzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bewaakt de kwaliteit van jeugdhulp, jeugdbescherming en -reclassering en andere organisaties in het jeugddomein. Dit doet zij regelmatig samen met andere inspecties, zoals de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV).

De volgende organisaties staan onder toezicht van IGJ:

 • Jeugdhulpaanbieders
 • De certificerende instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering
 • Gecertificeerde aanbieders van jeugdbescherming en jeugdreclassering
 • Veilig Thuis: Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)
 • Justitiële Jeugdinrichtingen
 • Vergunninghouders voor interlandelijke adoptie
 • Opvangvoorzieningen voor (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Jeugdteams/ wijkteams van de gemeenten
 • Stichting Halt
 • Schippersinternaten

Toezicht en kwaliteit Wmo 2015

De wettelijke grondslag voor de toezichthoudende taak van de gemeente op de Wmo is neergelegd in artikel 6.1. Hoe de gemeente het Wmo-toezicht invult laat de wetgever vrij. Zo kan een gemeente ervoor kiezen om het toezicht te beperken tot toezicht naar aanleiding van calamiteitenmeldingen of signalen. Maar een gemeente kan er ook voor kiezen om risico-gebaseerd toezicht te houden. De meest voorkomende inrichtingsvarianten die voorkomen bij gemeenten bij toezicht op de Wmo 2015 zijn:

1 Gemeente organiseert het toezicht zelf

2 Gemeente organiseert het toezicht in samenwerking met andere gemeenten

3 Gemeente geeft een GGD de opdracht het toezicht uitvoeren

4 Gemeente laat het calamiteitentoezicht door een GGD uitvoeren en organiseert het risico-gebaseerde toezicht zelf of in samenwerking met andere gemeenten

5 Gemeente laat het toezicht door een extern bureau uitvoeren