Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Binnen het sociaal domein zijn er verschillende vormen van (doelgroepen)vervoer. Vervoer op basis van de Wmo, vervoer van en naar de dagbesteding, leerlingenvervoer, vervoer in het kader van de Jeugdwet en vervoer in het kader van de Participatiewet. Al deze vormen van vervoer vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De verschillende soorten vervoer binnen het sociaal domein

Vervoer van en naar de dagbesteding

Dit is vervoer van en naar een dagbesteding.

Wmo-vervoer

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) kan een burger aanspraak maken op aan mobiliteit gerelateerde hulpmiddelen en voorzieningen. Binnen de vervoersvoorzieningen is onderscheid gemaakt in individuele voorzieningen, zoals de rolstoel en scootmobiel, en collectieve vervoersvoorzieningen, zoals de regiotaxi. Voor het gebruik van Wmo-vervoer moet men een speciale indicatie hebben. De gemeente verstrekt deze indicatie.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer betreft het vervoer van en naar onderwijsinstellingen op primair en secundair niveau. De doelgroep bestaat uit leerlingen in het speciaal onderwijs of leerlingen die niet bij het reguliere onderwijs in de directe woonomgeving terecht kunnen.

Het vervoer in het kader van de Jeugdwet

Jeugdhulpvervoer wordt sinds 2015 aangeboden in het kader van de Jeugdwet. Het gaat om het vervoer van en naar dagbesteding of kortdurend verblijf voor jongeren.

Het vervoer in het kader van de Participatiewet 

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is per 1 januari 2015 overgegaan in de Participatiewet. Het betreft het vervoer voor mensen met een arbeidshandicap van en naar de sociale werkvoorziening.