Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Huisvesting kwetsbare groepen vergt gezamenlijke inzet

Tot en met 2030 moeten ruim 290.000 sociale woningen worden gerealiseerd. Dat is in de recent gesloten woondeals vastgelegd. Ook is er € 52,1 miljoen verstrekt aan gemeenten voor de realisatie van woningen voor aandachtsgroepen. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van het programma Een thuis voor iedereen.

VNG 8 juni 2023

In dit programma werken overheden, woningcorporaties en diverse organisaties samen.

Koploperregio’s aan de slag met woonzorgvisies

Koploperregio’s Metropool Regio Amsterdam, Parkstad Limburg, regio Haaglanden, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Groningen en regio Enschede zijn al aan de slag met het opstellen van regionaal afgestemde woonzorgvisies. Hierin worden de woon- en zorgbehoeften en de woonopgaven voor aandachtsgroepen en ouderen opgenomen.

Ze vormen de basis voor afspraken tussen gemeenten onderling, en tussen gemeenten, woningcorporaties, verhuurders, zorgaanbieders en andere partijen die van belang zijn bij de huisvesting van hun kwetsbare bewoners. De afspraken die in de woondeals gemaakt zijn, leggen de basis voor verdere uitwerking van de regionale woonzorgvisies.

Opgave: Meer aanbod, spreiding en passende zorg en begeleiding

De huisvestingsopgave is al een grote en ingewikkelde opgave. Het huisvesten van de meest kwetsbare mensen in de samenleving vraagt naast huisvesting ook passende zorg en begeleiding. Het gaat dan om dak- en thuislozen, mensen die uit een ggz-instelling komen, statushouder zijn of mensen met een sociale of medische urgentie. Het rijk, gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en maatschappelijke organisaties werken binnen het programma Een thuis voor iedereen aan de opgave om:

  • het aanbod sociale huurwoningen te vergroten,

  • aandachtsgroepen beter te spreiden over de regio, en

  • mensen die dat nodig hebben passende zorg en begeleiding te bieden als zij een woning krijgen toegewezen.

Hiertoe gaan gemeenten de regionale opgave in kaart brengen, een woonprogramma met een woonzorgvisie voor alle doelgroepen ontwikkelen en afspraken maken met woningcorporaties, huurdersorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen over het combineren van wonen en zorg.

Ondersteuning programma Een thuis voor iedereen

Het landelijke programma Een thuis voor iedereen ondersteunt gemeenten met kennis, capaciteit en praktische instrumenten. Ook neemt het knelpunten weg en versnelt het de procedures voor het bouwen van woningen en het benutten van bestaand vastgoed. Op dit moment wordt er gewerkt aan het opzetten van één centraal loket waar mensen terecht kunnen met huisvestingvragen over aandachtsgroepen en ouderen.

Vorig jaar is er al een online kennis- en expertisecentrum gelanceerd met onder meer relevante informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, praktische handreikingen en praktijkvoorbeelden.

Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen is begin dit jaar van start gegaan om gemeenten en regio’s te ondersteunen bij het maken en uitvoeren van regionale woonzorgvisies. Daarnaast zijn in het wetsvoorstel versterking regie op de volkshuisvesting de maatregelen en doelen uit het programma Een thuis voor iedereen opgenomen.

Bijlage

Kamerbrief over voortgang programma 'Een thuis voor iedereen’

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.