Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Meer sociale huurwoningen voor groeiend aantal mensen met specifieke woon- en zorgbehoeften

Er zijn meer woningen nodig voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Het gaat om dak- en thuislozen, mensen die uit een ggz-instelling komen, statushouder zijn of mensen met een sociale of medische urgentie. Zij hebben naast een woning vaak ook extra zorg en begeleiding nodig. Dat staat in de voortgangsrapportage Een thuis voor iedereen, die minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Ook voor mensen met een specifieke woonbehoefte, zoals studenten, arbeidsmigranten en woonwagenbewoners, is meer geschikte woonruimte nodig.

Rijksoverheid 8 juni 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

“Juist mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben of mensen met specifieke woonbehoeften, kunnen moeilijk woonruimte vinden. Daarom hebben we in de woondeals -die in heel Nederland zijn gesloten- kunnen afspreken dat er meer sociale huurwoningen nodig zijn. In totaal willen we 290.000 sociale huurwoningen realiseren tot en met 2030, dat zijn er 40.000 meer dan beoogd. In deze tijd waarin er een enorm tekort is aan woningen, moeten we oog houden voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving ”, laat minister Hugo de Jonge weten.

Meer sociale huurwoningen

Tot en met 2030 zijn er ruim 900.000 extra woningen in Nederland nodig. In de hiervoor recent gesloten woondeals zijn ruim 290.000 woningen voor de sociale huur gereserveerd. Dat zijn er 40.000 meer dan beoogd. Op basis van deze afspraken kunnen overheden, corporaties en zorgorganisaties samen aan de slag met de huisvesting van mensen die dringend behoefte hebben aan op zorg en begeleiding aangepaste woonvormen.

Wetsvoorstel versterking regie op de volkshuisvesting

In het wetsvoorstel versterking regie op de volkshuisvesting worden de maatregelen en doelen uit het programma Een thuis voor iedereen opgenomen. Zo worden gemeenten onder meer verplicht om in de huisvestingsverordening een urgentieregeling op te nemen voor een aantal verplichte urgentiecategorieën. Ook moeten gemeenten vanaf 2026 verplicht een woonzorgvisie opnemen in hun volkshuisvestingsprogramma en bij het opstellen van lokale prestatieafspraken, naast woningcorporaties en huurdersorganisaties, ook relevante zorgpartijen betrekken. De inwerkingtreding van de wet is voorzien in 2024.

Zes koploperregio’s voortvarend aan de slag

Koploperregio’s Metropool Regio Amsterdam, Parkstad Limburg, regio Haaglanden, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Groningen en regio Enschede zijn hard aan de slag met het opstellen van regionaal afgestemde woonzorgvisies. Hierin worden de woon- en zorgbehoeften en de woonopgaven voor aandachtsgroepen en ouderen opgenomen. Ze vormen de basis voor afspraken tussen gemeenten onderling, en tussen gemeenten, woningcorporaties, verhuurders, zorgaanbieders en andere partijen die van belang zijn bij de huisvesting van hun kwetsbare bewoners. De afspraken die in de woondeals gemaakt zijn, leggen de basis voor verdere uitwerking van de regionale woonzorgvisies.

Meer ondersteuning

De huisvestingsopgave van mensen die meer zorg en aandacht nodig hebben, is belangrijk en ingewikkeld. Om gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en maatschappelijke organisaties te ondersteunen, biedt het programma Een Thuis voor iedereen hulp. Op dit moment wordt er gewerkt aan het opzetten van één centraal loket waar men terecht kan met huisvestingvragen over aandachtsgroepen en ouderen. Vorig jaar is er al een online kennis- en expertisecentrum gelanceerd met onder meer relevante informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, praktische handreikingen en praktijkvoorbeelden. Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen is begin dit jaar van start gegaan om gemeenten en regio’s te ondersteunen bij het maken en uitvoeren van regionale woonzorgvisies.

Het programma Een thuis voor iedereen is een gezamenlijk programma van 5 ministeries (BZK, VWS, JenV, SZW en OCW) en VNG, Aedes en het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Bijlage

Kamerbrief over voortgang programma 'Een thuis voor iedereen’

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.