Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Visie eerstelijnszorg 2030 vastgesteld door veldpartijen

‘De eerstelijnszorg toegankelijk houden voor de mensen die dat nodig hebben en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen.’ Dát is het doel van de visie eerstelijnszorg 2030 die op 29 januari werd vastgesteld. De visie is opgesteld voor en door partijen uit het veld. Met de visie nemen de veldpartijen van de eerstelijnszorg samen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit te waarborgen. Door krachtige samenwerking wordt de organisatie van de eerstelijnszorg vernieuwd en versterkt. Zo zal ook de eerstelijnszorg in 2030 gebaseerd zijn op de principes van passende zorg, waarbij beschikbare capaciteit en middelen op de beste manier worden ingezet.

Rijksoverheid 8 februari 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Wat verandert de visie concreet?

We verminderen de ongewenste druk op de eerstelijnszorg.

Patiënten worden beter voorbereid op en toegeleid naar de eerste lijn.

We bieden passende eerstelijnszorg met focus op gezondheid en kwaliteit van leven, waar van meerwaarde digitaal ondersteund.

We benutten de capaciteit binnen de eerstelijnszorg beter en organiseren taken waar nodig anders.

We realiseren hechte samenwerking tussen professionals in wijken/dorpen, zodat er proactief kan worden ingespeeld op gezondheidsproblemen en knelpunten in de wijk.

a. We zorgen voor goede aanspreekbaarheid van de eerstelijnszorg in de regio.

b. We verbeteren de samenwerking met het sociaal domein, de tweede- en derdelijnszorg, en langdurige zorg.

c. We realiseren een 24/7 infrastructuur voor de eerstelijnszorg voor crisissituaties.

Nu de visie is vastgesteld, wordt gestart met de uitvoering.

De visie is tot stand gekomen met bijdragen van de Patiëntenfederatie, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, InEen, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, ZorgthuisNL, Apothekersorganisatie KNMP, Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, Paramedisch Platform Nederland, Verenso, NVAVG, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), SWN, Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, ZonMw, Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse GGZ, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zelfstandige klinieken Nederland en VWS.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.