Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb

0


De wens van en voor ouderen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen brengt diverse, vaak complexe vraagstukken met zich mee. Bij de groep kwetsbare ouderen zien we op dit gebied een steeds complexer wordende zorgvraag die de verschillende financieringsdomeinen (Wmo, Zvw en Wlz) overstijgt. Hierdoor ontstaan regelmatig problemen. Zo kunnen crisissituaties ontstaan die leiden tot een ziekenhuisopname of een verhuizing naar het verpleeghuis, terwijl dit was te voorkomen met beter passende en goedkopere interventies in de thuissituatie. Voor deze groep kan domeinoverstijgend samenwerken uitkomst bieden.

Zoeken naar oplossingen

Verschillende regio’s zijn actiegericht aan de slag om oplossingsrichtingen te verkennen en uit te proberen. En daarmee stappen te zetten in de verbetering van de uitvoering. Onder de noemer domeinoverstijgend werken in de zorg voor kwetsbare ouderen wordt dit in meerdere regio’s integraal en thuis georganiseerd, ongeacht uit welk domein de zorg en ondersteuning wordt betaald. Ook op landelijk beleidsniveau wordt gezocht naar mogelijkheden om de overgangen tussen stelsels (Wmo, Wlz, Zvw) beter te laten verlopen. Het ministerie van VWS werkt aan een wetswijziging van de Wlz om deze preventieve interventies vanaf 2023 mogelijk te maken.

Integrale zorg aan ouderen thuis

Domeinoverstijgend samenwerken vraagt om bestuurders met visie, het aanpakken van de gezamenlijke opgave, het investeren in de onderlinge samenwerking en het leren kennen en begrijpen van elkaars werelden. De uitdaging is dit te blijven doen gedurende langere tijd. Daarnaast is het belangrijk om deze visie en opgave consistent door te vertalen naar de uitvoeringspraktijk waarin de transformatie daadwerkelijk vorm moet krijgen. Ook zoeken betrokken organisaties naar mogelijkheden samenhangende voorzieningen tussen thuis en tweedelijns zorg (GRZ, ELV) effectief te organiseren. Hierbij draait het om integrale zorg aan ouderen thuis. Dit dossier geeft een beeld van de vraagstukken en hoe deze aangepakt kunnen worden.

KENNISPARTNER

Lieke van de Camp