Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Binnen het Nederlandse zorgstelsel is het pgb een passend alternatief voor de zogenaamde Zorg in Natura (ZiN), waarbij de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar afspraken met zorgorganisaties maakt. Het pgb geeft meer regie aan mensen met een hulpvraag om zelf te bepalen welke zorgverleners ze inschakelen, wanneer en waar ze met hen afspreken en hoe de zorg wordt geleverd. Het afsluiten van contracten met zorgverleners, administratieve taken en betalingen valt onder de verantwoordelijkheden van de hulpbehoevenden.

Voor een deel van de ondersteuning kunnen budgethouders ook bijvoorbeeld familieleden of buren inhuren, wat gaten vult in huidige tekort op de arbeidsmarkt aan professionele zorgverleners. Het pgb kan daarnaast ook als aanvulling op de reguliere zorg dienen. Ook is het mogelijk om voor verpleging en verzorging een pgb te ontvangen via de zorgverzekering (Zvw-pgb). Het portaal Mijnpgb.nl is ontwikkeld om onder andere de administratie voor budgethouders vergemakkelijken, de preventie van fraude stimuleren en voor kostenverlaging zorgen.

Sinds de decentralisatie van langdurige zorg en jeugdzorg in 2015 is het pgb ondergebracht in vier wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Als onderdeel van een grotere hervorming van het zorgstelsel, waarbij veel zorgtaken werden overgedragen van de landelijke overheid naar gemeenten en zorgverzekeraars, doelde de decentralisatie op een vorm van zorgverlening waarbij rekening wordt gehouden met individuele behoeften. De mate van keuzevrijheid voor een pgb, toereikende tarieven en administratieve lasten blijken echter wel een uitdaging te zijn voor mensen met een pgb.

Om deze reden neemt de Rijksoverheid maatregelen om het pgb te verbeteren. Samen met partijen zoals Per Saldo (landelijke vereniging van mensen met een pgb), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), BVKZ (branchevereniging voor kleinschalige zorg) en gemeenten, maar ook zorgkantoren en zorgverzekeraars wordt gestreefd naar een voorziening van passende en goede zorg voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Belangrijke stappen hiervoor zijn het:

–geven van informatie en voorlichting aan mensen die een pgb voor zichzelf of iemand anders overwegen;

–geven informatie en voorlichting aan zorgverleners over het leveren van zorg aan een budgethouder;

–helpen om een bewuste keuze te maken voor een pgb;

–het minder ingewikkeld maken van pgb-administratie;

–het aanpakken van fraude met persoonsgebonden budget (pgb)

Budgethouder

Als een inwoner het pgb ontvangt, is diegene de budgethouder. De budgethouder kan zelf een zorgverlener kiezen. Met de zorgverlener worden afspraken gemaakt over de vorm van zorg, de tijden waarop de zorg geleverd wordt en de betalingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een zorgovereenkomst.

Voor een budgethouder zijn er voorwaarden en verplichtingen. Zo moet iemand ‘pgb-vaardig’ zijn. Dit omschrijft in hoeverre iemand in staat is om goede afspraken te maken met een zorgverlener en/of de juiste zorg wordt ingekocht. De pgb-verstrekker, bijvoorbeeld de gemeente, controleert of iemand pgb-vaardig is (zie ook de publicatie ‘10 punten pgb-vaardigheid’). Betalingen lopen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ook wordt er verwacht dat de budgethouder een overzichtelijke pgb-administratie bijhoudt.

PGB 1.0 en 2.0

Sinds de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo werd overgeheveld naar de gemeente, was er behoefte aan een systeem dat de uitvoering van het trekkingsrecht toegankelijk maakte voor alle betrokken partijen. Het SVB ontwikkelde toen het systeem PGB1.0, een digitaal ondersteuningssysteem waar de pgb-zorg in geadministreerd wordt.

Met de introductie van PGB2.0 willen de initiatiefnemers het huidige pgb-systeem toekomstbestendig maken. Het zal voor de budgethouder voortaan sneller, gemakkelijker en overzichtelijker worden om de pgb-administratie bij te houden. Voor de gemeenten betekent het een efficiëntere afhandeling van dossiers en een rechtmatigere, minder fraudegevoelige uitvoering van het pgb-trekkingsrecht. Via het portaal Mijnpgb.nl kunnen budgethouders, zorgverleners, zorgkantoren, gemeenten en SVB hun administratie beheren.

In juni 2018 werd de eerste proefversie gedraaid en sinds juni 2021 zijn alle zorgkantoren en de daarbij aangesloten budgethouders overgegaan naar het nieuwe pgb-portaal. Het PGB2.0-systeem is dus in gebruik, maar nog niet af. Het wordt stapsgewijs doorontwikkeld aan de hand van een programma van eisen dat onder regie van VWS door alle ketenpartijen is vastgesteld.

[1] Ontwikkeling en implementatie PGB 2.0 | VNG. (z.d.). VNG. https://vng.nl/projecten/ontwikkeling-en-implementatie-pgb-20#:~:text=Dit%20PGB2.,registreren%20en%20betalen%20van%20zorgdeclaraties.

KENNISPARTNER

Theijs van Welij