Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb

0

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afkortingen:

Jw

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0034925

Rechtsgebied

Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Personen- en familierecht | Jeugdrecht (m.u.v. jeugdstrafrecht)

Overheidsthema

Familie, jeugd en gezin
Gezondheid en zorg

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 01-01-2022

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019

 2. Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015

 3. Besluit aanwijzing vervoerder in de gesloten jeugdhulp

 4. Besluit Jeugdwet

 5. Besluit langdurige zorg

 6. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

 7. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 8. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp

 9. Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning

 10. Regeling gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet

 11. Regeling Jeugdwet

 12. Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet

 13. Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering

 14. Regeling openbare jaarverantwoording WMG

 15. Uitvoeringsbesluit Wtza

 16. Uitvoeringsregeling Wtza

 17. Verzamelbesluit VWS 2020

 18. Wijzigingsbesluit Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

 19. Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet (vaststelling enige regels die de aanbieders van jeugdhulp bij het verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten in acht dienen te nemen)

 20. Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019

 2. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  artikel: 9.2

 2. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg
  artikel: 1

 3. Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019
  artikel: 3, 4

 4. Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2016
  tekst: tekst

 5. Algemene nabestaandenwet
  artikel: 3

 6. Algemene Ouderdomswet
  artikel: 1

 7. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 2

 8. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  artikel: 3

 9. Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening
  tekst: tekst

 10. Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  tekst: tekst

 11. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus
  artikel: 7

 12. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  bijlage: Boetedifferentiatie
  artikel: 1

 13. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021
  bijlage: Inleiding

 14. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
  tekst: tekst

 15. Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018
  artikel: 1

 16. Besluit experiment integraal pgb 2019
  artikel: 3

 17. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
  artikel: 12

 18. Besluit Jeugdwet
  artikel: 3.1.2, 3.1.6, 4.1.5, 7.4.1.2, 8.2.4, 1.1

 19. Besluit langdurige zorg
  artikel: 3.1.4

 20. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Bezwaar & Beroep
  artikel: 3

 21. Besluit op de huurtoeslag
  artikel: 3

 22. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

 23. Besluit publieke gezondheid
  artikel: 7

 24. Besluit zorgverzekering
  artikel: 2.13

 25. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  artikel: 256

 26. Circulaire Norm verantwoorde werktoedeling van toepassing op de Raad en DJI
  tekst: tekst

 27. Gemeentewet
  bijlage: I

 28. Instellingsbesluit Jeugdautoriteit
  artikel: 3, 4

 29. Invoeringswet Jeugdwet
  hoofdstuk: 2

 30. Invoeringswet Participatiewet
  artikel: LIIba

 31. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 4

 32. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 2, 5

 33. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 3, 5

 34. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  tekst: tekst

 35. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  tekst: tekst

 36. Participatiewet
  artikel: 3

 37. Penitentiaire maatregel
  artikel: 20d

 38. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  tekst: tekst

 39. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  tekst: tekst

 40. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017
  tekst: tekst

 41. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018
  tekst: tekst

 42. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  tekst: tekst

 43. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  tekst: tekst

 44. Protocol Subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015-2017
  tekst: tekst

 45. Regeling aanvullende taken zorgautoriteit
  artikel: 1

 46. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  bijlage: bij artikel 2

 47. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  tekst: tekst

 48. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  bijlage: 4

 49. Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  artikel: 1.1, 4.4
  bijlage: 2

 50. Regeling generalistische basis-ggz
  tekst: tekst

 51. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  bijlage: 1

 52. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  tekst: tekst
  bijlage: 1

 53. Regeling Jeugdwet
  artikel: 6a.1, 6b.3, 1, 4.1
  paragraaf: 6c
  bijlage: 2

 54. Regeling langdurige zorg
  artikel: 5.7a

 55. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  tekst: tekst
  bijlage: 1

 56. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 2, 5

 57. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 2, 5

 58. Regeling openbare jaarverantwoording WMG
  bijlage: 1, 2

 59. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  tekst: tekst

 60. Regeling strafrechtelijke handhaving door de Inspectie SZW op het terrein van Jeugdwet, Wlz, Wmo 2015, Wmg en Zvw
  artikel: 1

 61. Reglement organisatie Zorginstituut Nederland 2020
  bijlage: bij het Reglement organisatie Zorginstituut Nederland 2020/I

 62. Reïntegratieregeling
  artikel: 1

 63. Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt
  tekst: tekst

 64. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  artikel: 15b

 65. Subsidieregeling coronabanen in de zorg
  artikel: 3

 66. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  artikel: 1

 67. Subsidieregeling Tel mee met Taal
  bijlage: 1

 68. Toeslagenwet
  artikel: 1

 69. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  artikel: 14

 70. Uitvoeringsregeling Wtza
  bijlage: Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 4

 71. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  tekst: tekst

 72. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  artikel: 7.1e

 73. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  artikel: 1

 74. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  artikel: 1:1

 75. Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

 76. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  artikel: 8d

 77. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  artikel: 3

 78. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  artikel: 3

 79. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  artikel: 2

 80. Wet inkomstenbelasting 2001
  artikel: 1.2

 81. Wet kinderopvang
  artikel: 1.1, 1.3

 82. Wet langdurige zorg
  artikel: 10.1.2, 3.3.6, 9.1.3, 10.5.1

 83. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  artikel: 2.1.2, 2.3.5, 5.1.1, 5.2.1, 4.1.1

 84. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018
  artikel: 26

 85. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  artikel: 1

 86. Wet open overheid
  artikel: 9.53
  bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid

 87. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  artikel: 2

 88. Wet wijziging woonplaatsbeginsel

 89. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  artikel: 28aa

 90. Wetboek van Strafrecht
  artikel: 280

 91. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2018)
  artikel: III

 92. Wpg-machtigingsbesluit meldpunten niet-acute zorg

 93. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  artikel: 1

 94. Ziektewet
  artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(01-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

35968

Aanhangig

35942

Aanhangig

35833

Aanhangig

35816

Aanhangig

35771

Aanhangig

35515

Aanhangig

34154

wijziging

27-01-2021

Stb. 2021, 57

35611

wijziging

12-02-2020

Stb. 2020, 78

35219

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 67

35299

wijziging

13-07-2016

Stb. 2016, 290

34212

01-05-2022

wijziging

25-10-2021

Stb. 2021, 499

33328

25-10-2021

Stb. 2021, 499

01-01-2022

wijziging

10-06-2020

Stb. 2020, 181

34768

07-07-2021

Stb. 2021, 344

wijziging

12-02-2020

Stb. 2020, 78

35219

28-10-2021

Stb. 2021, 524

06-11-2021

wijziging

29-09-2021

Stb. 2021, 468

35667

28-10-2021

Stb. 2021, 523

01-07-2021

wijziging

03-03-2021

Stb. 2021, 135

35256

18-05-2021

Stb. 2021, 254

01-07-2020

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 67

35299

06-03-2020

Stb. 2020, 93

wijziging

22-05-2019

Stb. 2019, 215

34858

14-03-2020

Stb. 2020, 97

19-03-2020

t/m 01-01-2018 a)

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 67

35299

06-03-2020

Stb. 2020, 93

01-01-2020

wijziging

05-06-2019

Stb. 2019, 224

34994

10-07-2019

Stb. 2019, 284

wijziging

23-01-2019

Stb. 2019, 73

34857

13-02-2019

Stb. 2019, 74

wijziging

24-01-2018

Stb. 2018, 37

32399

21-11-2019

Stb. 2019, 437

wijziging

22-02-2017

Stb. 2017, 82

34086

18-12-2019

Stb. 2019, 507

01-07-2019

t/m 01-01-2018 b)

wijziging

22-05-2019

Stb. 2019, 221

35070

11-06-2019

Stb. 2019, 222

02-04-2019

wijziging

23-01-2019

Stb. 2019, 52

34874

18-03-2019

Stb. 2019, 129

09-03-2019

wijziging

23-01-2019

Stb. 2019, 73

34857

13-02-2019

Stb. 2019, 74

01-02-2019

wijziging

14-11-2016

Stb. 2016, 448

34111

15-01-2019

Stb. 2019, 30

01-08-2018

wijziging

21-03-2018

Stb. 2018, 94

34797

04-07-2018

Stb. 2018, 224

28-07-2018

t/m 25-05-2018 c)

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 247

34939

11-07-2018

Stb. 2018, 248

01-01-2018

wijziging

31-05-2017

Stb. 2017, 252

34596

03-07-2017

Stb. 2017, 309

wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 270

33161

14-11-2014

Stb. 2014, 443

28-02-2017

t/m 01-01-2016 d)

wijziging

21-12-2016

Stb. 2017, 64

34614

21-12-2016

Stb. 2017, 64

01-08-2016

t/m 01-01-2015 e)

wijziging

08-06-2016

Stb. 2016, 268

34279

29-06-2016

Stb. 2016, 270

t/m 01-01-2015 f)

wijziging

08-06-2016

Stb. 2016, 268

34279

29-06-2016

Stb. 2016, 269

t/m 01-01-2015 g)

wijziging

18-05-2016

Stb. 2016, 206

34191

29-06-2016

Stb. 2016, 270

14-06-2016

wijziging

14-04-2016

Stb. 2016, 215

33990

01-06-2016

Stb. 2016, 216

01-01-2015

wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

wijziging

09-07-2014
samen met
05-11-2014

Stb. 2014, 280
samen met
Stb. 2014, 442

33841
samen met
33983

09-07-2014

Stb. 2014, 281

wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 270

33161

04-07-2014

Stb. 2014, 271

nieuwe-regeling

01-03-2014
samen met
05-11-2014

Stb. 2014, 105
samen met
Stb. 2014, 442

33684
samen met
33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

wijziging

01-03-2014

Stb. 2014, 105

33684

14-11-2014

Stb. 2014, 443

12-12-2014

wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014
samen met
08-12-2014

Stb. 2014, 443
samen met
Stb. 2014, 493

22-11-2014

wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

nieuwe-regeling

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

15-03-2014

nieuwe-regeling

01-03-2014

Stb. 2014, 105

33684

01-03-2014

Stb. 2014, 105

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 1.1

 • b) Heeft betrekking op Artikel 1.1, Artikel 2.5, Artikel 2.6, Artikel 2.7, Artikel 4.1.9, Artikel 9.2, Artikel 1a.1, Artikel 1a.2, Hoofdstuk 1a

 • c) Heeft betrekking op Artikel 1.1, Artikel 4.1.8, Artikel 5.4, Artikel 7.1.2.2, Artikel 7.1.2.3, Artikel 7.1.4.4, Artikel 7.1.4.6, Artikel 7.1.5.1, Artikel 7.1.5.2, Artikel 7.3.9, Artikel 7.3.10, Artikel 7.4.4, Artikel 8.4.2, Artikel 7.4.0, Artikel 7.3.17

 • d) Heeft betrekking op Artikel 8.2.1, Artikel 8.2.2, Artikel 8.2.3, Artikel 8.2.4, Artikel 8.2.5, Artikel 8.2.6, Artikel 8.2.7, § 8.2, Artikel 10.3, Artikel 10.12, Artikel 8.4.1, Artikel 8.4.3, Artikel 8.4.4

 • e) Heeft betrekking op Artikel 7.3.1

 • f) Heeft betrekking op Artikel 7.3.17

 • g) Heeft betrekking op Artikel 1.2, Artikel 2.11, Artikel 6.1.3, Artikel 6.2.2, Artikel 7.3.1, Artikel 7.3.11, Artikel 7.4.1, § 7.4, Artikel 8.2.1, Artikel 8.2.7, Artikel 10.1, Artikel 10.2, Artikel 12.3, Artikel 10.2a, Artikel 7.4.0