Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afkortingen:

Pw
Wwb

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0015703

Rechtsgebied

Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht

Overheidsthema

Subsidies, uitkeringen en toeslagen
Werk- en loopbaan

Opmerkingen

Door Stb 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015.

Informatie geldend op 01-01-2022

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen

 2. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

 3. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998

 4. Besluit advisering beschut werk

 5. Besluit Beleidsregels SVB 2016

 6. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

 7. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid

 8. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ

 9. Besluit inburgering

 10. Besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021

 11. Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland

 12. Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2021

 13. Besluit Participatiewet

 14. Besluit SUWI

 15. Besluit taaltoets Participatiewet

 16. Besluit vaststelling tijdstippen, bedoeld in artikel 22, eerste en vierde lid, Algemene Ouderdomswet, enz.

 17. Boetebesluit socialezekerheidswetten

 18. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018

 19. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018

 20. Protocol Voorzieningen UWV 2021

 21. Regeling loonkostensubsidie Participatiewet 2021

 22. Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ

 23. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

 24. Regeling uitzondering inlichtingenplicht

 25. Regeling vaststelling jaarlijkse bijdrage aan pensioenfonds Werk en (re)Integratie

 26. Reïntegratiebesluit

 27. Remigratiebesluit

 28. SZW-intrekkingsregeling 2004

 29. SZW-intrekkingsregeling 2008

 30. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd

 31. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

 32. Wijzigingsbesluit Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, enz. (aanscherping sanctiebeleid SZW-wetgeving)

 33. Wijzigingsregeling Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ (verdeelmodel en vangnet)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  artikel: XIII

 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  artikel: 8.1

 3. Algemene Kinderbijslagwet
  artikel: 17g

 4. Algemene nabestaandenwet
  artikel: 45

 5. Algemene Ouderdomswet
  artikel: 17i

 6. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 2, 3

 7. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  tekst: tekst

 8. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  tekst: tekst

 9. Besluit aanwijzing beslagleggende partijen ex art. XXIIIc Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  bijlage: Beslagleggende partijen als bedoeld in artikel 1

 10. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  artikel: 3, 4

 11. Besluit Beleidsregels SVB 2016
  artikel: 1

 12. Besluit beslagvrije voet
  artikel: 10

 13. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  artikel: 1

 14. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
  artikel: 25

 15. Besluit financiële verhouding 2001
  bijlage: 2

 16. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
  artikel: 1

 17. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
  artikel: 12, 14

 18. Besluit inburgering 2021
  artikel: 3.14

 19. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  artikel: 13a

 20. Besluit langdurige zorg
  artikel: 3.3.2.4

 21. Besluit participatiebudget
  bijlage: 1

 22. Besluit Participatiewet
  artikel: 9a, 1, 3, 7, 8
  bijlage: behorende bij artikel 6 van het Besluit Participatiewet

 23. Besluit register onderwijsdeelnemers
  artikel: 32
  bijlage: bij de artikelen 23 tot en met 39a van het Besluit register onderwijsdeelnemers

 24. Besluit SUWI
  artikel: 5.5a, 5.10
  bijlage: II

 25. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  bijlage: 4, 5
  artikel: 56

 26. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
  bijlage: bijlage

 27. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
  bijlage: Themabesluit subsidiethema 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’

 28. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 ‘Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren vanuit speciaal en regulier onderwijs’
  bijlage: Themabesluit subsidiethema 2015 ‘Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren vanuit speciaal en regulier onderwijs’

 29. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 De inclusieve arbeidsmarkt: de rol van de werkgever bij het creëren van werkplekken
  bijlage: Themabesluit subsidiethema 2015 ‘De inclusieve arbeidsmarkt: de rol van de werkgever bij het creëren van werkplekken’

 30. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  artikel: 1

 31. Besluit WWB
  bijlage: behorende bij artikel 8 van het Besluit WWB

 32. Gemeentewet
  bijlage: I

 33. Handelsregisterwet 2007
  artikel: 28

 34. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  tekst: tekst

 35. Inkomstenbelasting, ten onrechte ontvangen looninkomsten en terecht ontvangen looninkomsten die terugbetaald moeten worden
  tekst: tekst

 36. Invoeringswet Participatiewet
  artikel: I

 37. Leidraad Invordering 2008
  tekst: tekst, tekst

 38. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  circulaire.divisie: I

 39. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  circulaire.divisie: D

 40. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015
  artikel: 4

 41. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Participatie en Decentrale Voorzieningen 2015
  artikel: 3, 6

 42. Regeling bijstandsverlening aan zelfstandigen in het buitenland
  artikel: 1

 43. Regeling inburgering 2021
  bijlage: 6c

 44. Regeling informatievoorziening WVO
  bijlage: 4

 45. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  artikel: 2, 5

 46. Regeling onderstand BES
  artikel: 19

 47. Regeling opvang asielzoekers
  artikel: 2

 48. Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
  artikel: 1, 4

 49. Regeling specifieke uitkering kwijtschelding schulden SZW in verband met de hersteloperatie toeslagen
  bijlage: bij artikel 1 in verband met enige begripsbepalingen

 50. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
  artikel: 1, 4

 51. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  bijlage: 1, 4

 52. Regeling uitzondering inlichtingenplicht
  artikel: 1

 53. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
  artikel: 2, 17

 54. Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
  artikel: 8

 55. Regeling vrijwilligerswerk in de WW
  artikel: 4

 56. Registratieregels UWV 2016
  artikel: 2, 3

 57. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011
  artikel: 9

 58. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012
  artikel: 9

 59. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012–2013
  tekst: tekst

 60. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011
  artikel: 9

 61. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  artikel: 9

 62. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012–2013
  tekst: tekst

 63. Reïntegratiebesluit
  artikel: 7a

 64. Reïntegratieregeling
  artikel: 12a, 4

 65. Remigratiewet
  artikel: 6f, 2b

 66. Reparatiewet SZW 2011
  artikel: XVIII

 67. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  artikel: 1
  bijlage: 1a, 1

 68. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  artikel: 1, 5

 69. SZW-intrekkingsregeling 2004

 70. SZW-intrekkingsregeling 2008

 71. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  artikel: 1

 72. Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV
  artikel: 1.1

 73. Toeslagenwet
  artikel: 14g

 74. Uitkeringsreglement WW 2015
  artikel: 9, 11

 75. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
  artikel: 5

 76. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  artikel: 3a, 11, 12

 77. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  artikel: 8

 78. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  artikel: 4a.1.1, 3.14, 3.3

 79. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  artikel: 43c

 80. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  artikel: 11

 81. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  artikel: 14

 82. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  artikel: 7.2, 7.9, 9.3

 83. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  tekst: tekst

 84. Verzamelwet SZW 2011
  artikel: XX

 85. Verzamelwet SZW 2012
  artikel: XXI, XXIa, XXVIIa

 86. Verzamelwet SZW 2013
  artikel: XXII

 87. Verzamelwet SZW 2015
  artikel: IX

 88. Verzamelwet SZW 2016
  artikel: VIII

 89. Verzamelwet SZW 2017
  artikel: IX

 90. Verzamelwet SZW 2018
  artikel: V

 91. Verzamelwet SZW 2019
  artikel: VI

 92. Verzamelwet SZW 2020
  artikel: V

 93. Verzamelwet SZW 2021
  artikel: VII

 94. Verzamelwet SZW 2022
  artikel: VI, XXXIV

 95. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  artikel: XIV

 96. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  artikel: 7.1e, 4.39

 97. Vreemdelingenbesluit 2000
  artikel: 3.89b, 8.2a

 98. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  tekst: tekst

 99. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  tekst: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst

 100. Werkloosheidswet
  artikel: 27g

 101. Wet afschaffing huishoudinkomenstoets
  artikel: I, II

 102. Wet arbeid en zorg
  sub-paragraaf: Overgangsrecht in verband met wijziging samenloop met loonkostensubsidie Participatiewet

 103. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  artikel: 54

 104. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  artikel: 59k, 3:43, 46

 105. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  artikel: 2

 106. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  artikel: 27

 107. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  artikel: 3

 108. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  artikel: II

 109. Wet financiering sociale verzekeringen
  artikel: 118

 110. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  artikel: 8d

 111. Wet hervorming kindregelingen
  artikel: VIII

 112. Wet inburgering 2021
  artikel: 15, 35, 44

 113. Wet inkomensaanvulling 2005
  artikel: IX

 114. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  artikel: 28, 48

 115. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  artikel: 28, 48

 116. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  artikel: 24

 117. Wet inkomstenbelasting 2001
  artikel: 3.104

 118. Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen
  artikel: I

 119. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  artikel: 1.19

 120. Wet kinderopvang
  artikel: 1.6, 6, 22

 121. Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens
  artikel: I

 122. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  artikel: XVIII, I

 123. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  artikel: 2.3.5, 5.1.1, 5.2.1, 3a.1.1

 124. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  artikel: 29g

 125. Wet op de loonbelasting 1964
  artikel: 33

 126. Wet op het kindgebonden budget
  artikel: 8

 127. Wet open overheid
  bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid

 128. Wet Rietkerk-uitkering
  artikel: 9

 129. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  artikel: VIII

 130. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  artikel: 30c, 82a, 1, 9, 30, 34, 51, 62

 131. Wet studiefinanciering 2000
  artikel: 3.17

 132. Wet studievoorschot hoger onderwijs
  artikel: IV

 133. Wet taaleis Participatiewet
  artikel: I

 134. Wet tegemoetkomingen loondomein
  artikel: 2.2, 2.3

 135. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
  artikel: XII

 136. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  artikel: 64

 137. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  artikel: 60a

 138. Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders

 139. Wet vereenvoudiging regelingen SVB
  artikel: VI

 140. Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
  artikel: II

 141. Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw
  artikel: I

 142. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  artikel: 96

 143. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  artikel: 475c, 585

 144. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
  artikel: 475c, 585

 145. Wijzigingsregeling Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ (verdeelmodel en vangnet)
  artikel: III

 146. Wijzigingswet Participatiewet, enz. (verplichten beschut werk, quotum arbeidsbeperkten en openstellen Praktijkroute)
  artikel: I

 147. Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (toevoegen onderdeel participatieverklaring aan inburgeringsexamen en wettelijke vastlegging maatschappelijke begeleiding)
  artikel: III

 148. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  artikel: II

 149. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  artikel: I

 150. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (meer zekerheid gemeenten dat mensen met kleine kans op inschakeling in arbeidsproces met behoud van uitkering maximaal 2 jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen verrichten)

 151. Wpg-machtigingsbesluit meldpunten niet-acute zorg

 152. Ziektewet
  artikel: 45g

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(01-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

35936

Aanhangig

35394

Aanhangig

35374

Aanhangig

35335

Aanhangig

35174

Aanhangig

34325

Aanhangig

34154

wijziging

15-12-2021

Stb. 2021, 627

35897

wijziging

27-01-2021

Stb. 2021, 57

35611

wijziging

24-01-2018
samen met
24-01-2018

Stb. 2018, 36
samen met
Stb. 2018, 37

31996
samen met
32399

wijziging

17-11-2016

Stb. 2016, 444

34514

wijziging

23-12-2015
samen met
17-11-2016

Stb. 2015, 547
samen met
Stb. 2016, 444

34194
samen met
34514

wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 270

33161

wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 650

32815

wijziging

02-07-2009

Stb. 2009, 318

31811

wijziging

29-12-2008
samen met
29-12-2008

Stb. 2008, 594
samen met
Stb. 2008, 590

31548
samen met
31577

wijziging

21-07-2007
samen met
22-12-2011

Stb. 2007, 289
samen met
Stb. 2011, 650

29948
samen met
32815

nieuwe-regeling

09-10-2003

Stb. 2003, 375

28870

01-01-2035

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-07-2034

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-01-2034

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-07-2033

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-01-2033

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-07-2032

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-01-2032

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-07-2031

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-01-2031

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-07-2030

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-01-2030

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-07-2029

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-01-2029

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-07-2028

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-01-2028

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-07-2027

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-01-2027

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-07-2026

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-01-2026

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-07-2025

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-01-2025

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-07-2024

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-01-2024

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-07-2023

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-01-2023

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-07-2022

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-04-2022

wijziging

25-11-2020

Stb. 2020, 522

35557

25-11-2020
samen met
17-11-2021
samen met
18-09-2021
samen met
25-06-2021

Stb. 2020, 522
samen met
Stb. 2021, 561
samen met
Stb. 2021, 437
samen met
Stb. 2021, 309

01-01-2022

wijziging

15-12-2021

Stb. 2021, 627

35897

15-12-2021

Stb. 2021, 628

wijziging

03-12-2021

Stcrt. 2021, 49166

03-12-2021

Stcrt. 2021, 49166

wijziging

29-09-2021

Stb. 2021, 468

35667

28-10-2021

Stb. 2021, 523

wijziging

02-12-2020

Stb. 2021, 38

35483

30-11-2021

Stb. 2021, 586

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

21-12-2021

t/m 15-11-2021 a)

wijziging

15-12-2021

Stb. 2021, 627

35897

15-12-2021

Stb. 2021, 628

01-10-2021

wijziging

25-11-2020

Stb. 2020, 522

35557

25-11-2020
samen met
25-06-2021

Stb. 2020, 522
samen met
Stb. 2021, 309

01-07-2021

wijziging

26-05-2021

Stcrt. 2021, 27619

26-05-2021

Stcrt. 2021, 27619

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-01-2021

wijziging

25-11-2020

Stb. 2020, 496

35494

30-11-2020

Stb. 2020, 497

wijziging

19-11-2020

Stcrt. 2020, 61666

19-11-2020

Stcrt. 2020, 61666

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

17-12-2020

t/m 01-03-2020 b)
t/m 01-10-2020 c)
t/m 01-11-2020 d)

wijziging

25-11-2020

Stb. 2020, 522

35557

25-11-2020

Stb. 2020, 522

01-07-2020

wijziging

02-06-2020

Stcrt. 2020, 30199

02-06-2020

Stcrt. 2020, 30199

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

01-04-2020

wijziging

12-02-2020

Stb. 2020, 76

35320

16-03-2020

Stb. 2020, 98

01-01-2020

wijziging

11-12-2019

Stb. 2019, 483

35275

11-12-2019

Stb. 2019, 484

wijziging

25-11-2019

Stcrt. 2019, 65478

25-11-2019

Stcrt. 2019, 65478

wijziging

18-07-2019

Stb. 2019, 283

34231

17-09-2019

Stb. 2019, 352

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

wijziging

24-01-2018

Stb. 2018, 37

32399

21-11-2019

Stb. 2019, 437

18-12-2019

t/m 01-07-2019 e)

wijziging

11-12-2019

Stb. 2019, 483

35275

11-12-2019

Stb. 2019, 483

01-07-2019

wijziging

03-06-2019

Stcrt. 2019, 31612

03-06-2019

Stcrt. 2019, 31612

wijziging

22-05-2019

Stb. 2019, 221

35070

11-06-2019

Stb. 2019, 222

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

wijziging

25-01-2017

Stb. 2017, 24

34573

12-04-2017

Stb. 2017, 185

01-01-2019

wijziging

23-11-2018

Stcrt. 2018, 67779

23-11-2018

Stcrt. 2018, 67779

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

08-11-2018

Stb. 2018, 425

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

17-10-2018

Stb. 2018, 424

23-11-2018

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

08-11-2018

Stb. 2018, 425

28-07-2018

t/m 25-05-2018 f)

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 247

34939

11-07-2018

Stb. 2018, 248

01-07-2018

wijziging

15-05-2018

Stcrt. 2018, 28171

15-05-2018

Stcrt. 2018, 28171

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 236

33556

19-06-2013

Stb. 2013, 236

01-01-2018

wijziging

29-11-2017

Stb. 2017, 484

34766

06-12-2017

Stb. 2017, 485

wijziging

23-11-2017

Stcrt. 2017, 68641

23-11-2017

Stcrt. 2017, 68641

wijziging

31-05-2017

Stb. 2017, 252

34596

03-07-2017

Stb. 2017, 309

wijziging

17-11-2016

Stb. 2016, 444

34514

08-12-2016

Stb. 2016, 498

wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 270

33161

02-07-2014

Stb. 2014, 270

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 236

33556

19-06-2013

Stb. 2013, 236

16-12-2017

t/m 01-01-2016 g)
t/m 04-07-2016 h)

wijziging

29-11-2017

Stb. 2017, 484

34766

06-12-2017

Stb. 2017, 485

01-10-2017

wijziging

23-06-2017

Stb. 2017, 285

34584

26-06-2017

Stb. 2017, 287

wijziging

16-01-2017

Stb. 2017, 78

34577

22-09-2017

Stb. 2017, 354

01-09-2017

wijziging

13-07-2016

Stb. 2016, 290

34212

01-05-2017

Stb. 2017, 174

01-07-2017

wijziging

22-06-2017

Stcrt. 2017, 36285

22-06-2017

Stcrt. 2017, 36285

wijziging

25-01-2017

Stb. 2017, 24

34573

12-04-2017

Stb. 2017, 185

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 236

33556

19-06-2013

Stb. 2013, 236

01-04-2017

t/m 01-01-2017 i)

wijziging

08-03-2017

Stb. 2017, 115

34555

08-03-2017
samen met
08-03-2017

Stb. 2017, 115
samen met
Stb. 2017, 116

01-02-2017

t/m 04-07-2016 j)

wijziging

17-11-2016

Stb. 2016, 444

34514

08-12-2016

Stb. 2016, 498

01-01-2017

wijziging

14-12-2016

Stb. 2016, 519

34578

14-12-2016

Stb. 2016, 520

wijziging

05-12-2016

Stcrt. 2016, 67596

05-12-2016

Stcrt. 2016, 67596

wijziging

17-11-2016

Stb. 2016, 444

34514

08-12-2016

Stb. 2016, 498

wijziging

14-11-2016

Stb. 2016, 471

34528

26-11-2016

Stb. 2016, 472

wijziging

23-08-2016
samen met
14-11-2016

Stb. 2016, 318
samen met
Stb. 2016, 471

34396
samen met
34528

26-11-2016

Stb. 2016, 472

wijziging

23-08-2016

Stb. 2016, 318

34396

27-10-2016

Stb. 2016, 421

wijziging

08-04-2016

Stb. 2016, 173

34203

15-11-2016

Stb. 2016, 442

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 236

33556

19-06-2013

Stb. 2013, 236

08-12-2016

t/m 01-04-2016 k)
t/m 01-01-2016 l)

wijziging

14-11-2016

Stb. 2016, 471

34528

26-11-2016

Stb. 2016, 472

01-10-2016

wijziging

21-11-2015

Stb. 2015, 451

34227

21-11-2015

Stb. 2015, 451

wijziging

12-07-2012
samen met
18-11-2015
samen met
09-07-2014

Stb. 2012, 328
samen met
Stb. 2014, 451
samen met
Stb. 2014, 307

33290
samen met
33853

10-12-2014

Stb. 2014, 519

01-07-2016

wijziging

16-06-2016

Stcrt. 2016, 32586

16-06-2016

Stcrt. 2016, 32586

wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 464

34273

25-11-2015

Stb. 2015, 464

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 236

33556

19-06-2013

Stb. 2013, 236

14-06-2016

wijziging

14-04-2016

Stb. 2016, 215

33990

01-06-2016

Stb. 2016, 216

01-04-2016

wijziging

21-11-2015

Stb. 2015, 451

34227

04-12-2015

Stb. 2015, 479

01-01-2016

wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 547

34194

23-12-2015

Stb. 2015, 548

wijziging

07-12-2015

Stcrt. 2015, 45265

07-12-2015

Stcrt. 2015, 45265

wijziging

02-12-2015

Stcrt. 2015, 44629

02-12-2015

Stcrt. 2015, 44629

wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 464

34273

02-12-2015

Stb. 2015, 465

wijziging

20-03-2015

Stb. 2015, 136

33975

22-05-2015

Stb. 2015, 194

wijziging

21-01-2015

Stb. 2015, 50

34035

30-01-2015

Stb. 2015, 51

wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 269

33801

02-07-2014

Stb. 2014, 269

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 236

33556

19-06-2013

Stb. 2013, 236

11-12-2015

t/m 01-01-2015 m)

wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 464

34273

02-12-2015

Stb. 2015, 465

01-07-2015

wijziging

17-06-2015

Stcrt. 2015, 17277

17-06-2015

Stcrt. 2015, 17277

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 236

33556

19-06-2013

Stb. 2013, 236

01-02-2015

wijziging

28-01-2015

Stb. 2015, 28

34015

28-01-2015

Stb. 2015, 29

01-01-2015

wijziging

15-12-2014

Stcrt. 2014, 36923

15-12-2014

Stcrt. 2014, 36923

wijziging

12-12-2014

Stcrt. 2014, 36891

12-12-2014

Stcrt. 2014, 36891

wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

t/m 18-10-2014 n)

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 504

33988

10-12-2014

Stb. 2014, 516

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 502

33928

08-12-2014

Stb. 2014, 503

wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

wijziging

09-07-2014
samen met
05-11-2014

Stb. 2014, 280
samen met
Stb. 2014, 442

33841
samen met
33983

09-07-2014

Stb. 2014, 281

wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 270

33161

04-07-2014

Stb. 2014, 271

wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 269

33801

04-07-2014

Stb. 2014, 271

wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 270

33161

10-12-2014

Stb. 2014, 516

wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 227

33716

04-07-2014

Stb. 2014, 271

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 236

33556

19-06-2013

Stb. 2013, 236

28-11-2014

wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 307

33853

18-11-2015

Stb. 2014, 451

18-10-2014

wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 364

33932

09-07-2014

Stb. 2014, 364

16-07-2014

t/m 01-01-2014 o)

wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 259

33726

04-06-2014

Stb. 2014, 259

01-07-2014

wijziging

23-06-2014

Stcrt. 2014, 18130

23-06-2014

Stcrt. 2014, 18130

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 236

33556

19-06-2013

Stb. 2013, 236

01-04-2014

wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 578

33243

11-02-2014

Stb. 2014, 93

06-01-2014

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

wijziging

05-12-2013

Stcrt. 2013, 34709

05-12-2013

Stcrt. 2013, 34709

wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 507

33553

25-11-2013

Stb. 2013, 508

wijziging

09-10-2013

Stb. 2013, 405

33579

25-11-2013

Stb. 2013, 497

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 236

33556

19-06-2013

Stb. 2013, 236

12-12-2013

wijziging

05-12-2013

Stcrt. 2013, 34709

05-12-2013

Stcrt. 2013, 34709

01-07-2013

wijziging

21-06-2013

Stcrt. 2013, 17668

21-06-2013

Stcrt. 2013, 17668

t/m 01-01-2012 p)

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 236

33556

14-06-2013

Stb. 2013, 261

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 226

33455

25-06-2013

Stb. 2013, 258

wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 115

33318

28-03-2013

Stb. 2013, 116

wijziging

15-12-2011

Stb. 2011, 647

32777

15-12-2011

Stb. 2011, 647

01-01-2013

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 669

33403

20-12-2012

Stb. 2012, 669

wijziging

06-12-2012

Stcrt. 2012, 25906

06-12-2012

Stcrt. 2012, 25906

wijziging

04-10-2012

Stb. 2012, 462

33207

11-10-2012

Stb. 2012, 498

wijziging

04-10-2012

Stb. 2012, 463

31929

13-10-2012

Stb. 2012, 482

wijziging

13-09-2012

Stb. 2012, 430

33086

13-10-2012

Stb. 2012, 519

wijziging

02-08-2012

Stb. 2012, 361

12-07-2012

Stb. 2012, 329

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 328

33290

12-07-2012

Stb. 2012, 329

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 322

33277

12-07-2012

Stb. 2012, 322

wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 650

32815

13-10-2012

Stb. 2012, 482

wijziging

15-12-2011

Stb. 2011, 647

32777

15-12-2011

Stb. 2011, 647

wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 618

33015

25-09-2012

Stb. 2012, 449

wijziging

06-07-2011
samen met
22-12-2011

Stb. 2011, 442
samen met
Stb. 2011, 645

32453
samen met
32701

25-09-2012

Stb. 2012, 449

wijziging

06-06-2011
samen met
15-12-2011

Stb. 2011, 288
samen met
Stb. 2011, 647

32131
samen met
32777

06-02-2012

Stb. 2012, 45

18-07-2012

t/m 01-01-2012 q)
t/m 01-07-2012 r)

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 322

33277

12-07-2012

Stb. 2012, 322

01-07-2012

wijziging

22-06-2012

Stcrt. 2012, 13237

22-06-2012

Stcrt. 2012, 13237

wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 650

32815

22-12-2011

Stb. 2011, 651

wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 650

32815

22-12-2011

Stb. 2011, 650

wijziging

15-12-2011

Stb. 2011, 647

32777

15-12-2011

Stb. 2011, 647

01-04-2012

wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 650

32815

22-12-2011

Stb. 2011, 650

01-01-2012

wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 650

32815

22-12-2011

Stb. 2011, 651

wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 645

32701

22-12-2011

Stb. 2011, 645

wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 650

32815

22-12-2011

Stb. 2011, 650

wijziging

21-12-2011

Stcrt. 2011, 23515

21-12-2011

Stcrt. 2011, 23515

wijziging

21-12-2011

Stcrt. 2011, 23883

21-12-2011

Stcrt. 2011, 23883

wijziging

15-12-2011

Stb. 2011, 647

32777

22-12-2011

Stb. 2011, 648

t/m 01-06-2011 s)

wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 618

33015

12-12-2011

Stb. 2011, 619

01-07-2011

wijziging

10-06-2011

Stcrt. 2011, 10914

10-06-2011

Stcrt. 2011, 10914

wijziging

16-12-2010

Stb. 2010, 838

32520

16-12-2010

Stb. 2010, 838

01-06-2011

wijziging

21-04-2011

Stb. 2011, 231

32521

24-05-2011

Stb. 2011, 259

01-01-2011

t/m 01-01-2010 t)

wijziging

16-12-2010

Stb. 2010, 838

32520

23-12-2010

Stb. 2010, 839

wijziging

16-12-2010

Stcrt. 2010, 21336

16-12-2010

Stcrt. 2010, 21336

wijziging

13-12-2010

Stb. 2010, 840

32435

23-12-2010

Stb. 2010, 877

wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 611

32130

23-12-2009

Stb. 2009, 611

wijziging

01-07-2009
samen met
29-04-2010

Stb. 2009, 282
samen met
Stb. 2010, 228

31775
samen met
32260

01-07-2009

Stb. 2009, 283

10-10-2010

wijziging

17-05-2010

Stb. 2010, 350

31959

30-09-2010

Stb. 2010, 389

01-07-2010

wijziging

15-06-2010

Stcrt. 2010, 9683

15-06-2010

Stcrt. 2010, 9683

wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 228

32260

04-06-2010

Stb. 2010, 229

01-02-2010

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 595

31519

29-12-2008

Stb. 2008, 595

01-01-2010

wijziging

31-12-2009

Stcrt. 2010, 250

31-12-2009

Stcrt. 2010, 250

wijziging

Stcrt. 2010, 250

Stcrt. 2010, 250

wijziging

31-12-2009

Stcrt. 2010, 250

31-12-2009

Stcrt. 2010, 250

wijziging

17-12-2009

Stb. 2009, 596

32037

23-12-2009

Stb. 2009, 623

wijziging

17-12-2009

Stb. 2009, 592

31927

27-12-2009

Stb. 2009, 593

wijziging

03-12-2009

Stb. 2009, 580

31780

15-12-2009

Stb. 2009, 581

wijziging

15-10-2009

Stb. 2009, 492

31944

11-11-2009

Stb. 2009, 493

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 586

31559

29-12-2008

Stb. 2008, 586

01-12-2009

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 390

31893

04-09-2009

Stb. 2009, 391

01-10-2009

wijziging

01-07-2009

Stb. 2009, 282

31775

01-07-2009

Stb. 2009, 283

01-08-2009

wijziging

02-07-2009

Stb. 2009, 318

31811

18-07-2009

Stb. 2009, 319

28-07-2009

t/m 01-07-2009 u)

wijziging

02-07-2009

Stb. 2009, 318

31811

18-07-2009

Stb. 2009, 319

t/m 01-07-2009 v)

wijziging

19-06-2009

Stcrt. 2009, 117

18-07-2009

Stb. 2009, 319

08-07-2009

t/m 01-04-2007 w)

wijziging

02-04-2009

Stb. 2009, 229

31317

15-06-2009

Stb. 2009, 286

01-07-2009

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

wijziging

19-06-2009

Stcrt. 2009, 117

19-06-2009

Stcrt. 2009, 117

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 586

31559

25-06-2009

Stb. 2009, 266

01-04-2009

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 590

31577

29-12-2008

Stb. 2008, 591

25-03-2009

wijziging

05-02-2009

Stb. 2009, 108

30907

10-03-2009

Stb. 2009, 135

01-01-2009

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 600

31514

29-12-2008

Stb. 2008, 601

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 586

31559

29-12-2008

Stb. 2008, 587

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 595

31519

29-12-2008

Stb. 2008, 596

wijziging

29-12-2008
samen met
29-12-2008

Stb. 2008, 592
samen met
Stb. 2008, 586

31441
samen met
31559

29-12-2008

Stb. 2008, 593

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 590

31577

29-12-2008

Stb. 2008, 591

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 606

31706

29-12-2008

Stb. 2008, 608

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 588

31567

29-12-2008

Stb. 2008, 588

wijziging

18-12-2008

Stb. 2008, 565

31704

18-12-2008

Stb. 2008, 565

wijziging

17-12-2008

Stcrt. 2008, 252

17-12-2008

Stcrt. 2008, 252

01-08-2008

wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 312

31327

03-07-2008

Stb. 2008, 312

18-07-2008

wijziging

10-07-2008

Stb. 2008, 284

30650

10-07-2008

Stb. 2008, 285

01-07-2008

wijziging

11-06-2008

Stcrt. 2008, 115

11-06-2008

Stcrt. 2008, 115

wijziging

10-04-2008

Stb. 2008, 132

31127

26-05-2008

Stb. 2008, 191

wijziging

22-03-2007

Stb. 2007, 153

30656

18-06-2008

Stb. 2008, 242

27-06-2008

wijziging

12-06-2008

Stb. 2008, 229

30877

12-06-2008

Stb. 2008, 229

13-06-2008

wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 197

31295

29-05-2008

Stb. 2008, 197

28-03-2008

t/m 29-08-2006 x)

wijziging

06-03-2008

Stb. 2008, 87

31138

06-03-2008

Stb. 2008, 87

01-01-2008

wijziging

20-12-2007

Stb. 2007, 564

30673

20-12-2007

Stb. 2007, 565

t/m 03-11-2007 y)

wijziging

20-12-2007

Stb. 2007, 563

31206

20-12-2007

Stb. 2007, 563

wijziging

19-12-2007

Stcrt. 2007, 248

19-12-2007

Stcrt. 2007, 248

wijziging

12-12-2007

Stb. 2007, 555

30970

14-12-2007

Stb. 2007, 556

wijziging

29-11-2007

Stb. 2007, 551

31229

14-12-2007

Stb. 2007, 552

wijziging

15-11-2007

Stb. 2007, 490

31094

15-11-2007

Stb. 2007, 490

03-11-2007

wijziging

01-11-2007

Stb. 2007, 418

30912

01-11-2007

Stb. 2007, 420

01-07-2007

wijziging

14-06-2007

Stcrt. 2007, 118

14-06-2007

Stcrt. 2007, 118

01-01-2007

wijziging

12-12-2006

Stcrt. 2006, 251

12-12-2006

Stcrt. 2006, 251

wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 712

30679

18-12-2006

Stb. 2006, 713

wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 625

30308

05-12-2006

Stb. 2006, 645

wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 605

30658

11-12-2006

Stb. 2006, 664

t/m 01-10-2006 z)

wijziging

02-11-2006

Stb. 2006, 559

30667

11-12-2006

Stb. 2006, 702

13-12-2006

wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 593

30027

24-11-2006

Stb. 2006, 621

11-10-2006

wijziging

07-07-2006

Stb. 2006, 373

30493

25-08-2006

Stb. 2006, 456

01-10-2006

wijziging

07-07-2006

Stb. 2006, 415

30186

21-09-2006

Stb. 2006, 432

01-09-2006

t/m 01-01-2006 aa)

wijziging

05-07-2006

Stb. 2006, 349

30484

17-08-2006

Stb. 2006, 387

01-07-2006

wijziging

Stcrt. 2006, 129

Stcrt. 2006, 129

01-01-2006

wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 713

30314

22-12-2005

Stb. 2005, 714

wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 691

30337

22-12-2005

Stb. 2005, 691

wijziging

15-12-2005

Stb. 2005, 683

30306

15-12-2005

Stb. 2005, 683

wijziging

14-12-2005

Stcrt. 2005, 248

14-12-2005

Stcrt. 2005, 248

wijziging

01-12-2005

Stb. 2005, 625

30202

15-12-2005

Stb. 2005, 716

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005

Stb. 2005, 649

wijziging

12-05-2005

Stb. 2005, 339

29507

15-12-2005

Stb. 2005, 677

wijziging

24-02-2005

Stb. 2005, 115

29760

24-02-2005

Stb. 2005, 115

29-12-2005

wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 710

30318

22-12-2005

Stb. 2005, 711

wijziging

10-11-2005

Stb. 2005, 573

30118

02-12-2005

Stb. 2005, 619

01-09-2005

wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 345

30097

23-06-2005

Stb. 2005, 345

15-04-2005

wijziging

25-04-2005

Stcrt. 2005, 85

25-04-2005

Stcrt. 2005, 85

wijziging

24-03-2005

Stb. 2005, 192

30005

24-03-2005

Stb. 2005, 192

09-03-2005

wijziging

23-12-2004

Stb. 2004, 725

29483

19-02-2005

Stb. 2005, 101

01-01-2005

wijziging

23-12-2004

Stb. 2004, 717

29574

23-12-2004

Stb. 2004, 718

wijziging

24-06-2004

Stb. 2004, 300

29218

09-11-2004

Stb. 2004, 583

wijziging

19-12-2003

Stb. 2003, 544

28978

10-10-2003

Stb. 2003, 386

wijziging

09-10-2003

Stb. 2003, 375

28870

10-10-2003

Stb. 2003, 386

nieuwe-regeling

09-10-2003

Stb. 2003, 375

28870

10-10-2003

Stb. 2003, 386

wijziging

Stcrt. 2004, 251

Stcrt. 2004, 251

wijziging

23-12-2004

Stb. 2004, 733

29850

23-12-2004

Stb. 2004, 734

wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 434

30090

07-06-2005

Stcrt. 2005, 115

23-07-2004

t/m 01-01-2004 ab)

wijziging

09-07-2004

Stb. 2004, 363

29499

09-07-2004

Stb. 2004, 363

01-07-2004

wijziging

Stcrt. 2004, 118

Stcrt. 2004, 118

01-04-2004

wijziging

Stcrt. 2004, 58

Stcrt. 2004, 58

01-01-2004

wijziging

19-12-2003

Stb. 2003, 544

28978

19-12-2003

Stb. 2003, 545

wijziging

18-12-2003

Stb. 2003, 526

29210

18-12-2003

Stb. 2003, 526

wijziging

04-12-2003

Stcrt. 2003, 242

04-12-2003

Stcrt. 2003, 242

nieuwe-regeling

09-10-2003

Stb. 2003, 375

28870

10-10-2003

Stb. 2003, 386

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 60c

 • b) Heeft betrekking op Artikel 78fa

 • c) Heeft betrekking op Artikel 78fb, Artikel 41b

 • d) Heeft betrekking op Artikel 31a, Artikel 41a

 • e) Heeft betrekking op Artikel 7, Artikel 10g

 • f) Heeft betrekking op Artikel 6a

 • g) Heeft betrekking op Artikel 38

 • h) Heeft betrekking op Artikel 10c

 • i) Heeft betrekking op Artikel 1

 • j) Heeft betrekking op Artikel 6, Artikel 10d

 • k) Heeft betrekking op Artikel 15, Artikel 39

 • l) Heeft betrekking op Artikel 38

 • m) Heeft betrekking op Artikel 22b

 • n) Heeft betrekking op Artikel 36a

 • o) Heeft betrekking op Artikel 31

 • p) Heeft betrekking op Artikel 31

 • q) Heeft betrekking op Artikel 4, Artikel 5, Artikel 7, Artikel 9, Artikel 11, Artikel 13, Artikel 18, Artikel 19, Artikel 20, Artikel 21, Artikel 22, Artikel 23, Artikel 24, Artikel 25, Artikel 26, Artikel 31, Artikel 32, Artikel 33, Artikel 34, Artikel 35, Artikel 36, Artikel 38, Artikel 41, Artikel 43, Artikel 44, Artikel 45, Artikel 50, Artikel 59, Artikel 47a, Artikel 47b, Artikel 47c, Artikel 47d, Artikel 78m, Artikel 78w, Artikel 78x, Artikel 78y

 • r) Heeft betrekking op Artikel 20, Artikel 21, Artikel 22, Artikel 23

 • s) Heeft betrekking op Artikel 31

 • t) Heeft betrekking op Artikel 4

 • u) Heeft betrekking op Artikel 31

 • v) Heeft betrekking op Artikel 31

 • w) Heeft betrekking op Artikel 31

 • x) Heeft betrekking op Artikel 13, Artikel 64

 • y) Heeft betrekking op Artikel 31

 • z) Heeft betrekking op Artikel 31

 • aa) Heeft betrekking op Artikel 36

 • ab) Heeft betrekking op Artikel 13, Artikel 31, Artikel 38