Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afkortingen:

Wib

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0020611

Rechtsgebied

Migratierecht | Vreemdelingenrecht

Overheidsthema

Immigratie, integratie en inburgering

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 31-12-2021

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen

 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb

 3. Besluit inburgering

 4. Besluit modern migratiebeleid

 5. Regeling inburgering

 6. Reparatiebesluit BZK 2011

 7. Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)

 8. Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (wijzigingen inburgeringsplicht en verdeelsleutel participatiebudget)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregel boetevaststelling inburgering

 2. Beleidsregel verlenging inburgeringstermijnen bij geen verwijt

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  artikel: 8.6

 2. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 3

 3. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  tekst: tekst

 4. Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
  artikel: 1, 9

 5. Besluit inburgering 2021
  artikel: 12.1

 6. Besluit inburgering
  artikel: 1.1, 6.2

 7. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  artikel: 1

 8. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
  artikel: 2

 9. Besluit register onderwijsdeelnemers
  artikel: 39, 49
  bijlage: bij de artikelen 23 tot en met 39a van het Besluit register onderwijsdeelnemers

 10. Besluit SUWI
  artikel: 5.7

 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep

 12. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  tekst: tekst

 13. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  tekst: tekst

 14. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  tekst: tekst, tekst

 15. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  tekst: tekst

 16. Participatiewet
  artikel: 64, 67

 17. Regeling inburgering 2021
  artikel: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4
  bijlage: 1

 18. Regeling inburgering
  bijlage: 4, 5

 19. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  bijlage: bedoeld in artikel 1

 20. Regeling naturalisatietoets Nederland
  artikel: 6

 21. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  bijlage: Accountantsprotocol COA

 22. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
  artikel: 9a

 23. Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007
  artikel: 1

 24. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
  bijlage: B

 25. Verzamelwet SZW 2013
  artikel: XIVa

 26. Verzamelwet SZW 2018
  artikel: XVI

 27. Verzamelwet SZW 2020
  artikel: XIVa

 28. Verzamelwet SZW 2021
  artikel: XIIb

 29. Verzamelwet SZW 2022
  artikel: XVII

 30. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  artikel: 7.1f, 7.1e

 31. Vreemdelingenbesluit 2000
  artikel: 8.2a

 32. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  tekst: tekst

 33. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  tekst: tekst, tekst

 34. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  tekst: tekst

 35. Wet inburgering 2021
  artikel: 54

 36. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  artikel: 45, 48

 37. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  artikel: 45, 48

 38. Wet register onderwijsdeelnemers
  artikel: 48

 39. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  artikel: 54

 40. Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)
  artikel: V

 41. Wijzigingswet Leerplichtwet 1969, enz. (invoering van een kwalificatieplicht)

 42. Wijzigingswet Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen)

 43. Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (toevoegen onderdeel participatieverklaring aan inburgeringsexamen en wettelijke vastlegging maatschappelijke begeleiding)
  artikel: I

 44. Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)
  artikel: X

 45. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  artikel: VI

 46. Wijzigingswet Wet op het onderwijstoezicht, enz. (instelling diplomaregister)
  artikel: IV

 47. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  artikel: XV

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(31-12-2021)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

33925

01-01-2022

wijziging

15-12-2021

Stb. 2021, 627

35897

15-12-2021

Stb. 2021, 628

intrekking-regeling

02-12-2020

Stb. 2021, 38

35483

30-11-2021

Stb. 2021, 586

01-01-2021

wijziging

25-11-2020

Stb. 2020, 496

35494

30-11-2020

Stb. 2020, 497

01-07-2020

wijziging

20-02-2019

Stb. 2019, 119

34878

05-06-2020

Stb. 2020, 166

01-01-2020

wijziging

11-12-2019

Stb. 2019, 483

35275

11-12-2019

Stb. 2019, 484

28-07-2018

t/m 25-05-2018 a)

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 247

34939

11-07-2018

Stb. 2018, 248

01-01-2018

wijziging

31-05-2017

Stb. 2017, 252

34596

03-07-2017

Stb. 2017, 309

16-12-2017

t/m 01-10-2017 b)

wijziging

29-11-2017

Stb. 2017, 484

34766

06-12-2017

Stb. 2017, 485

01-10-2017

wijziging

23-06-2017

Stb. 2017, 285

34584

26-06-2017

Stb. 2017, 287

29-03-2014

wijziging

18-12-2013

Stb. 2014, 110

33581

18-12-2013

Stb. 2014, 110

01-07-2013

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 236

33556

14-06-2013

Stb. 2013, 261

01-01-2013

wijziging

13-09-2012

Stb. 2012, 430

33086

13-10-2012

Stb. 2012, 519

wijziging

02-08-2012

Stb. 2012, 361

12-07-2012

Stb. 2012, 329

01-11-2012

wijziging

29-09-2011

Stb. 2011, 497

32587

04-10-2012

Stb. 2012, 503

01-01-2012

wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 650

32815

22-12-2011

Stb. 2011, 651

01-07-2010

wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 228

32260

04-06-2010

Stb. 2010, 229

01-01-2010

wijziging

03-12-2009

Stb. 2009, 539

31791

17-12-2009

Stb. 2009, 576

wijziging

15-10-2009

Stb. 2009, 492

31944

11-11-2009

Stb. 2009, 493

wijziging

01-07-2009

Stb. 2009, 282

31775

17-12-2009

Stb. 2009, 576

19-12-2009

t/m 01-01-2009 c)
t/m 27-06-2008 d)
t/m 01-09-2008 e)
t/m 31-12-2008 f)

wijziging

03-12-2009

Stb. 2009, 539

31791

03-12-2009

Stb. 2009, 539

01-10-2009

wijziging

01-07-2009

Stb. 2009, 282

31775

01-07-2009

Stb. 2009, 283

01-07-2009

wijziging

25-06-2009
samen met
29-12-2008

Stb. 2009, 265
samen met
Stb. 2008, 604

31124
samen met
31318

25-06-2009

Stb. 2009, 266

01-01-2009

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 600

31514

29-12-2008

Stb. 2008, 601

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 588

31567

29-12-2008

Stb. 2008, 588

31-12-2008

t/m 01-11-2007 g)
t/m 01-01-2008 h)
t/m 01-09-2008 i)

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 604

31318

29-12-2008

Stb. 2008, 604

27-06-2008

wijziging

12-06-2008
samen met
24-05-2007

Stb. 2008, 229
samen met
Stb. 2007, 203

30877
samen met
30901

12-06-2008

Stb. 2008, 229

13-06-2008

wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 197

31295

29-05-2008

Stb. 2008, 197

26-11-2007

wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 625

30308

30-10-2007

Stb. 2007, 444

01-08-2007

wijziging

24-05-2007

Stb. 2007, 203

30901

24-05-2007

Stb. 2007, 203

01-01-2007

tot 01-01-2006 j)

nieuwe-regeling

30-11-2006

Stb. 2006, 625

30308

05-12-2006

Stb. 2006, 645

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 50

 • b) Heeft betrekking op Artikel 6, Artikel 16

 • c) Heeft betrekking op Artikel 1, Artikel 47

 • d) Heeft betrekking op Artikel 5

 • e) Heeft betrekking op Artikel 8, Artikel 22

 • f) Heeft betrekking op Artikel 25, Artikel 19A

 • g) Heeft betrekking op Artikel 19, Artikel 20, Artikel 21, Artikel 24, § 2, Artikel 37, Artikel 44

 • h) Heeft betrekking op Artikel 19

 • i) Heeft betrekking op Artikel 19, Artikel 20

 • j) Heeft betrekking op Artikel 65