Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afkortingen:

Wlz

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0035917

Rechtsgebied

Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht

Overheidsthema

Gezondheid en zorg

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 01-01-2022

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021

 2. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2022

 3. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2015

 4. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016

 5. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017

 6. Beleidsregels voor de zorgkantoren en het CAK met het oog op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz

 7. Besluit aanwijzing zorgkantoren

 8. Besluit aanwijzing zorgkantoren 2016/1

 9. Besluit aanwijzing zorgkantoren 2016/2

 10. Besluit aanwijzing zorgkantoren 2021

 11. Besluit experiment integraal pgb 2019

 12. Besluit langdurige zorg

 13. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

 14. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg

 15. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met verblijf zonder behandeling op mobiliteitshulpmiddelen ex Wet langdurige zorg

 16. Bestuursreglement CIZ

 17. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018

 18. Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg

 19. Regeling langdurige zorg

 20. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2021

 21. Regeling Wlz-indiceerbaren

 22. Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling

 23. Verzamelbesluit SZW 2017

 24. Verzamelbesluit VWS 2020

 25. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)

 26. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verdere doorvoering abonnementstarief voor maatschappelijke ondersteuning, enz.)

 27. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verlaging vermogensinkomensbijtelling, verkorting overgangstermijnen voor de hoge en lage eigen bijdrage, de termijn waarover het CAK een eigen bijdrage mag opleggen, introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen en een grondslag voor uitzonderen eenmalige letselschadevergoedingen van het vermogen dat meetelt voor de vermogensinkomensbijtelling)

 28. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg, enz. (aanpassen aftrek van vermogensbestanddelen voor bepalen vermogen)

 29. Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)

 30. Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie (wijzigen termijnen, verhogen subsidieplafond en actualiseren voor 2016)

 31. Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie en Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling

 32. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling (wijzigen subsidiebedrag en tarieven voor 2016)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  artikel: 10.4

 2. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015
  artikel: 1

 3. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016
  artikel: 1, 3

 4. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017
  artikel: 1, 2, 4

 5. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018
  artikel: 1

 6. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  artikel: 1, 2

 7. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  artikel: 1, 2

 8. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  artikel: 1, 2

 9. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg (meerkosten en continuïteitsbijdrage vanwege coronavirus in curatieve en forensische zorg)
  artikel: 2

 10. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige zorg
  artikel: 1

 11. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering Wet langdurige zorg
  artikel: Enig

 12. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake wijziging tariefsoort abortushulpverlening niet Wlz-verzekerden
  artikel: 1

 13. Aanwijzing niet-beïnvloedbare factoren verpleeghuiszorg
  artikel: 1

 14. Aanwijzing vaststelling prestatiebeschrijvingen en tarieven GGZ Wonen
  artikel: 1

 15. Aanwijzing vereenvoudiging NZa procedures en wijziging tariefsoort van vast naar maximum
  artikel: 1, 2

 16. Accountantsprotocol gegevensvraag Wlz-gegevens met oplevering vanaf 2019
  tekst: tekst

 17. Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2016
  tekst: tekst

 18. Algemene nabestaandenwet
  artikel: 57

 19. Algemene Ouderdomswet
  artikel: 20

 20. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  artikel: 119

 21. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 2, 3

 22. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  artikel: 46

 23. Belastingplan 2015
  artikel: XXXVII

 24. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2022
  artikel: 3, 7

 25. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  artikel: 2

 26. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2021
  artikel: 1, 3, 4, 5, 10

 27. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  artikel: 1, 3, 4, 10

 28. Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
  artikel: 5

 29. Beleidsregel jeugdtandverzorging instellingen
  tekst: tekst

 30. Beleidsregel orthodontische zorg
  artikel: 3

 31. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief gespecialiseerde zorg Wlz
  artikel: 1, 3, 7

 32. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarieven advies crisis- en ondersteuningsteam (COT) 2022
  artikel: 3

 33. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2021
  artikel: 1, 3, 5, 7, 10

 34. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2022
  artikel: 1, 3, 5, 7, 10

 35. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2021
  artikel: 1, 3, 5, 6, 10

 36. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2022
  artikel: 1, 3, 5, 6, 7, 9

 37. Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  tekst: tekst

 38. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus
  artikel: 1, 3, 5, 6, 7

 39. Beleidsregel tandheelkundige zorg
  artikel: 3, 4

 40. Beleidsregel Wlz-tarieven (gebruik kostenonderzoek)
  artikel: 1

 41. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021
  bijlage: Inleiding

 42. Beleidsregels risicoverevening 2022
  artikel: 2.18, 2.19

 43. Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018
  artikel: 1

 44. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  artikel: 1

 45. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor de Sociale Verzekeringsbank
  artikel: 1

 46. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor zorgkantoren
  artikel: 1

 47. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  artikel: 1, 7, 8, 13, 15, 16, 20, 22, 23

 48. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  artikel: 1, 7, 8, 15, 16, 22, 23

 49. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  artikel: 1, 7, 8, 15, 16, 22, 23

 50. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2015
  artikel: 1, 4

 51. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2016
  artikel: 1

 52. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2017
  artikel: 1, 4, 9, 13

 53. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2018
  artikel: 1, 4, 9, 13

 54. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren AWBZ 2014
  artikel: 7b

 55. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2015
  artikel: 1

 56. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  artikel: 1

 57. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  artikel: 1

 58. Beleidsregels voor de zorgkantoren en het CAK met het oog op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz
  artikel: 1
  bijlage: bijlage

 59. Beleidsregels WTZi 2017
  bijlage: bij artikel 1

 60. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  artikel: 21

 61. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)
  artikel: 1

 62. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  artikel: 3

 63. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
  artikel: 49

 64. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
  bijlage: behorende bij de artikelen 2 en 4 van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG

 65. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  artikel: 21

 66. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  artikel: 2

 67. Besluit Jeugdwet
  artikel: 7.1.3

 68. Besluit langdurige zorg
  artikel: 1.1.1, 3.1.4, 10.12

 69. Besluit op de huurtoeslag
  artikel: 3

 70. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

 71. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  artikel: 3, 13
  bijlage: 1

 72. Besluit SUWI
  artikel: 5.7

 73. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  artikel: 21a, 21b, 21c, 1, 8, 21

 74. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  artikel: 5a

 75. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg
  artikel: Enig

 76. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met verblijf zonder behandeling op mobiliteitshulpmiddelen ex Wet langdurige zorg
  artikel: Enig

 77. Besluit Wfsv
  artikel: 4.1, 4.3, 4.6

 78. Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  artikel: 1a.1

 79. Besluit zorgverzekering
  artikel: 2.13

 80. Besluit zorgverzekering BES
  artikel: 4

 81. Bestuursreglement van het CAK
  artikel: 1

 82. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  artikel: 734a

 83. Circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015
  bijlage: bijlage

 84. Comptabiliteitswet 2016
  artikel: 9.18

 85. Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015
  tekst: tekst

 86. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  artikel: 3.1.3, 3.1.6, 2.2.5

 87. Jeugdwet
  artikel: 1.2

 88. Meerjarenregeling Samen Cultuurmaken 2021–2024
  artikel: 1

 89. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  tekst: tekst
  bijlage: 2, 4

 90. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  tekst: tekst
  bijlage: 3, 5

 91. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  tekst: tekst
  bijlage: 4, 5

 92. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  tekst: tekst

 93. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  tekst: tekst
  bijlage: 4

 94. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2014
  artikel: 2

 95. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015
  artikel: 2, 4

 96. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016
  artikel: 1, 4, 5

 97. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  artikel: 2

 98. Participatiewet
  artikel: 64, 67

 99. Penitentiaire maatregel
  artikel: 47

 100. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  tekst: tekst

 101. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  tekst: tekst

 102. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  tekst: tekst

 103. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017
  tekst: tekst

 104. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018
  tekst: tekst

 105. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  tekst: tekst

 106. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  tekst: tekst

 107. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 2, 4

 108. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 2, 3, 4

 109. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2016
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 2

 110. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2019
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 2, 3, 4

 111. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2020
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 2, 3, 4

 112. Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’
  tekst: tekst

 113. Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz
  tekst: tekst

 114. Regeling archiefbeheer NZa
  artikel: 8, 10

 115. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  bijlage: bij artikel 2

 116. Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder
  artikel: 1, 2, 7, 9

 117. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  bijlage: 1

 118. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  tekst: tekst
  bijlage: 1

 119. Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg
  tekst: tekst

 120. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  tekst: tekst

 121. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
  artikel: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

 122. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2022
  artikel: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

 123. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  bijlage: 3, 4, 9

 124. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  tekst: tekst

 125. Regeling informatieverstrekking aanmelding en wijzigingen Wlz-uitvoerderschap
  tekst: tekst
  artikel: 1, 2, 4, 12
  bijlage: 1, 2

 126. Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz
  tekst: tekst

 127. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  tekst: tekst

 128. Regeling Jeugdwet
  bijlage: 2

 129. Regeling langdurige zorg
  artikel: 5.22, 9.6
  bijlage: C

 130. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-266
  artikel: 25

 131. Regeling medisch-specialistische zorg
  tekst: tekst

 132. Regeling medisch-specialistische zorg
  artikel: 34a, 26

 133. Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
  tekst: tekst

 134. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  tekst: tekst
  bijlage: 2, 4

 135. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  tekst: tekst
  bijlage: 3, 5

 136. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  tekst: tekst
  bijlage: 3, 5

 137. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2021
  circulaire.divisie: 6

 138. Regeling openbare jaarverantwoording WMG
  artikel: 1
  bijlage: 1, 2, 3, 4

 139. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
  artikel: 1, 3, 6

 140. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  tekst: tekst

 141. Regeling Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling) – Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein
  artikel: 1

 142. Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken
  artikel: 1

 143. Regeling strafrechtelijke handhaving door de Inspectie SZW op het terrein van Jeugdwet, Wlz, Wmo 2015, Wmg en Zvw
  artikel: 1

 144. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2021
  artikel: 1, 2, 3, 6
  bijlage: 7, 8

 145. Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg
  artikel: 1, 4, 5

 146. Regeling subsidies aardbevingsbestendige zorg
  artikel: 1.1

 147. Regeling transparantie contracteerproces Wlz
  artikel: 3

 148. Regeling transparantie zorgaanbieders
  artikel: 4

 149. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  tekst: tekst
  artikel: 1, 2, 4, 5
  bijlage: 1, 2, 3, 4, 5

 150. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
  artikel: 1, 2, 10

 151. Regeling Wfsv
  artikel: 1.1

 152. Regeling zorgverzekering
  artikel: 6.4a.1, 6.3.1, 6.4b.1

 153. Reglement organisatie Zorginstituut Nederland 2020
  bijlage: bij het Reglement organisatie Zorginstituut Nederland 2020/I

 154. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
  artikel: 79

 155. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  artikel: 2

 156. Subsidieregeling ADL-assistentie
  artikel: 1.1

 157. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  artikel: 15b

 158. Subsidieregeling coronabanen in de zorg
  artikel: 1

 159. Subsidieregeling donatie bij leven
  artikel: 4

 160. Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen
  artikel: 3

 161. Subsidieregeling NIPT
  artikel: 3

 162. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  artikel: 1

 163. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  artikel: 1

 164. Subsidieregeling STAP-budget
  artikel: 1

 165. Subsidieregeling veelbelovende zorg
  artikel: 1.7

 166. Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling
  artikel: 1.1

 167. Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956
  artikel: 31

 168. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2014
  artikel: 1, 4

 169. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017
  artikel: 2

 170. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018
  artikel: 1

 171. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  artikel: 2

 172. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  artikel: 20

 173. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  artikel: 3.3

 174. Uitvoeringsbesluit Wtza
  artikel: 3, 5

 175. Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  artikel: 6

 176. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  artikel: 40ca, 15

 177. Uitvoeringsregeling Wtza
  bijlage: Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 4

 178. Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa
  tekst: tekst

 179. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  tekst: tekst, tekst

 180. Verzamelwet Brexit
  artikel: VIII, IXa

 181. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  artikel: 7.1e

 182. Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers
  artikel: 10a

 183. Werkloosheidswet
  artikel: 39

 184. Werkwijze bij concentratiezaken
  bijlage: Werkwijze bij concentratiezaken

 185. Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps
  artikel: 27a

 186. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  artikel: 17a, 1, 17

 187. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  artikel: 57

 188. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  artikel: 2:55, 3:47

 189. Wet financiering sociale verzekeringen
  artikel: 2, 90, 91, 123, 124
  paragraaf: 2

 190. Wet forensische zorg
  artikel: 2.5

 191. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  artikel: 45, 48

 192. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  artikel: 45, 48

 193. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  artikel: 30

 194. Wet inkomstenbelasting 2001
  artikel: 3.104, 6.18

 195. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  artikel: 1, 6

 196. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  artikel: 2.3.5

 197. Wet marktordening gezondheidszorg
  artikel: 49e, 1, 16, 28, 36, 39, 40, 78, 80, 84
  paragraaf: 3.3

 198. Wet normering topinkomens
  bijlage: 3

 199. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  artikel: 54

 200. Wet op de omzetbelasting 1968
  artikel: 11

 201. Wet open overheid
  bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid

 202. Wet publieke gezondheid
  artikel: 58a

 203. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  artikel: 1, 34

 204. Wet toetreding zorgaanbieders
  artikel: 4, 8

 205. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  artikel: 20

 206. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  artikel: 14

 207. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  artikel: 71

 208. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  artikel: 1

 209. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verlaging vermogensinkomensbijtelling, verkorting overgangstermijnen voor de hoge en lage eigen bijdrage, de termijn waarover het CAK een eigen bijdrage mag opleggen, introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen en een grondslag voor uitzonderen eenmalige letselschadevergoedingen van het vermogen dat meetelt voor de vermogensinkomensbijtelling)
  artikel: III

 210. Wijzigingswet Wet langdurige zorg (toegang tot deze wet aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij)

 211. Wijzigingswet Wet langdurige zorg, enz.
  artikel: Va

 212. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  artikel: 1

 213. Ziektewet
  artikel: 40

 214. Zorgverzekeringswet
  artikel: 4a, 2, 10, 57, 69, 89, 123

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(01-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

35943

Aanhangig

35936

Aanhangig

35890

wijziging

05-02-2020
samen met
16-12-2020

Stb. 2020, 67
samen met
Stb. 2020, 554

35299
samen met
35595

wijziging

10-07-2019

Stb. 2019, 428

35146

wijziging

03-10-2018

Stb. 2018, 356

34923

nieuwe-regeling

03-12-2014
samen met
10-12-2015

Stb. 2014, 494
samen met
Stb. 2015, 516

33891

wijziging

03-12-2014
samen met
30-10-2019
samen met
03-10-2018

Stb. 2014, 494
samen met
Stb. 2019, 427
samen met
Stb. 2018, 356

33891
samen met
35270
samen met
34923

01-01-2022

wijziging

13-10-2021

Stb. 2021, 496

35562

26-11-2021

Stb. 2021, 584

wijziging

10-06-2020

Stb. 2020, 181

34768

07-07-2021

Stb. 2021, 344

01-07-2021

wijziging

03-03-2021

Stb. 2021, 135

35256

18-05-2021

Stb. 2021, 254

01-01-2021

wijziging

16-12-2020

Stb. 2020, 554

35595

16-12-2020

Stb. 2020, 554

wijziging

10-07-2019

Stb. 2019, 428

35146

19-11-2020

Stb. 2020, 479

19-03-2020

t/m 01-01-2020 a)

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 67

35299

06-03-2020

Stb. 2020, 93

01-02-2020

wijziging

27-03-2019

Stb. 2019, 123

35084

09-04-2019

Stb. 2020, 23

01-01-2020

wijziging

30-10-2019

Stb. 2019, 427

35270

24-10-2019

Stb. 2019, 385

wijziging

10-07-2019

Stb. 2019, 288

35087

21-11-2019

Stb. 2019, 437

wijziging

24-04-2019

Stb. 2019, 185

35093

25-11-2019

Stb. 2019, 452

wijziging

17-04-2019

Stb. 2019, 173

35073

24-10-2019

Stb. 2019, 385

wijziging

24-01-2018

Stb. 2018, 37

32399

21-11-2019

Stb. 2019, 437

27-11-2019

wijziging

30-10-2019

Stb. 2019, 427

35270

30-10-2019

Stb. 2019, 427

01-07-2019

wijziging

27-03-2019

Stb. 2019, 140

35044

28-05-2019

Stb. 2019, 208

02-04-2019

wijziging

23-01-2019

Stb. 2019, 52

34874

18-03-2019

Stb. 2019, 129

01-01-2019

wijziging

03-10-2018

Stb. 2018, 356

34923

30-11-2018

Stb. 2018, 454

17-11-2018

wijziging

03-10-2018

Stb. 2018, 356

34923

05-11-2018

Stb. 2018, 416

01-08-2018

wijziging

21-03-2018

Stb. 2018, 94

34797

04-07-2018

Stb. 2018, 224

28-07-2018

t/m 25-05-2018 b)

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 247

34939

11-07-2018

Stb. 2018, 248

01-01-2018

wijziging

22-03-2017

Stb. 2017, 139

34426

29-05-2017

Stb. 2017, 253

01-07-2017

wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

13-06-2017

Stb. 2017, 279

01-01-2017

wijziging

08-04-2016

Stb. 2016, 173

34203

15-11-2016

Stb. 2016, 442

01-10-2016

t/m 01-01-2015 c)

wijziging

08-06-2016

Stb. 2016, 268

34279

29-06-2016

Stb. 2016, 269

wijziging

18-05-2016

Stb. 2016, 206

34191

08-06-2016

Stb. 2016, 268

01-08-2016

t/m 01-01-2015 d)

wijziging

08-06-2016

Stb. 2016, 268

34279

29-06-2016

Stb. 2016, 269

t/m 01-01-2015 e)

wijziging

18-05-2016

Stb. 2016, 206

34191

29-06-2016

Stb. 2016, 270

01-01-2016

wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014
samen met
10-12-2015

Stb. 2014, 521
samen met
Stb. 2015, 516

01-01-2015

t/m 01-10-2014 f)

nieuwe-regeling

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 4.2.1

 • b) Heeft betrekking op Artikel 9.1.2, Artikel 9.1.3, § 1, Artikel 9.2.1

 • c) Heeft betrekking op Artikel 3.3.6, Artikel 3.3.6a

 • d) Heeft betrekking op Artikel 3.1.1, Artikel 10.2.4, Artikel 11.1.1, Artikel 11.1.2, Artikel 11.5.1, § 5

 • e) Heeft betrekking op Artikel 2.2.1, Artikel 3.3.2, Artikel 3.3.3, Artikel 3.3.5, Artikel 4.2.1, Artikel 5.2.1, Artikel 8.1.1, Artikel 9.1.1, Artikel 9.1.3, Artikel 9.1.6, Artikel 10.1.2, Artikel 10.3.2, Artikel 11.1.4, Artikel 11.1.6, Artikel 11.2.1, Artikel 11.2.4, Artikel 11.2.6, Artikel 11.2.14, Artikel 12.4.8

 • f) Heeft betrekking op Artikel 11.1.1