Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afkortingen:

WMO 2015 Wmo 2015

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0035362
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 30-06-2021

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015
 3. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 4. Besluit Jeugdwet
 5. Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2021
 6. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg
 7. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met verblijf zonder behandeling op mobiliteitshulpmiddelen ex Wet langdurige zorg
 8. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 9. Protocol Voorzieningen UWV 2020
 10. Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning
 11. Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 12. Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet
 13. Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018
 14. Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 15. Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 16. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 17. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
 18. Verzamelbesluit VWS 2020
 19. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verdere doorvoering abonnementstarief voor maatschappelijke ondersteuning, enz.)
 20. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (waarborging goede verhouding tussen prijs voor levering voorziening en eisen gesteld aan kwaliteit voorziening en continuïteit in hulpverlening tussen cliënt en hulpverlener)
 21. Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2016 tekst: tekst
 2. Algemene nabestaandenwet artikel: 57
 3. Algemene Ouderdomswet artikel: 20
 4. Algemene wet bestuursrecht bijlage: 2, 3
 5. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019 bijlage: Boetedifferentiatie artikel: 1
 6. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar tekst: tekst
 7. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021 bijlage: Inleiding
 8. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen artikel: 21
 9. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 artikel: 1, 3, 4
 10. Besluit bijzondere militaire pensioenen artikel: 21
 11. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen bijlage: 27h, 27b
 12. Besluit experiment integraal pgb 2019 artikel: 3
 13. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening artikel: 12
 14. Besluit Jeugdwet artikel: 7.1.5
 15. Besluit langdurige zorg artikel: 3.1.4, 3.3.1.3, 3.3.2.2
 16. Besluit op de huurtoeslag artikel: 3
 17. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 18. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa artikel: 3 bijlage: 1
 19. Besluit SUWI artikel: 5.7
 20. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3 bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
 21. Circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015 bijlage: bijlage
 22. Gemeentewet bijlage: I
 23. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2021, versie 1.0 artikel: 6m
 24. Kaderbesluit bpm tekst: tekst
 25. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK tekst: tekst bijlage: 2, 4
 26. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019 tekst: tekst bijlage: 1, 3, 5
 27. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020 tekst: tekst bijlage: 5
 28. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019 tekst: tekst
 29. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020 tekst: tekst
 30. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014 tekst: tekst
 31. Omzetbelasting, omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen tekst: tekst
 32. Omzetbelasting, toelichting Tabel I tekst: tekst
 33. Participatiewet artikel: 10g
 34. Penitentiaire maatregel artikel: 20d
 35. Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK tekst: tekst
 36. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK tekst: tekst
 37. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK tekst: tekst
 38. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 tekst: tekst
 39. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018 tekst: tekst
 40. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2019 tekst: tekst
 41. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2020 tekst: tekst
 42. Protocol Subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015-2017 tekst: tekst
 43. Protocol Voorzieningen UWV 2020 bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2020
 44. Regeling aanvullende taken zorgautoriteit artikel: 1
 45. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp bijlage: bij artikel 2
 46. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg bijlage: 1
 47. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft bijlage: 4, 9
 48. Regeling langdurige zorg artikel: 5.7a, 9.6
 49. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK tekst: tekst
 50. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK tekst: tekst bijlage: 4
 51. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK tekst: tekst bijlage: 1, 3, 5
 52. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK tekst: tekst bijlage: 1, 3, 5
 53. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015 tekst: tekst
 54. Regeling strafrechtelijke handhaving door de Inspectie SZW op het terrein van Jeugdwet, Wlz, Wmo 2015, Wmg en Zvw artikel: 1
 55. Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg artikel: 1, 4, 5
 56. Reïntegratiebesluit artikel: 7a
 57. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 artikel: 15b
 58. Subsidieregeling coronabanen in de zorg artikel: 3
 59. Subsidieregeling donatie bij leven artikel: 4
 60. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD artikel: 1
 61. Subsidieregeling Tel mee met Taal bijlage: 1
 62. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 artikel: 13a
 63. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 artikel: 7a bijlage: B
 64. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap artikel: 8
 65. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 artikel: 1.1, 7.1, 7.2
 66. Uitvoeringsregeling Wmo 2015 artikel: 1 hoofdstuk: 3b bijlage: A
 67. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) tekst: tekst, tekst
 68. Verzamelwet SZW 2018 artikel: XXB
 69. Verzamelwet SZW 2020 artikel: XVII
 70. Verzamelwet VWS 2016
 71. Veteranenbesluit artikel: 12, 19
 72. Voorschrift Vreemdelingen 2000 artikel: 7.1e
 73. Werkloosheidswet artikel: 39
 74. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen artikel: 57
 75. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten artikel: 2:55, 3:47
 76. Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd
 77. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening artikel: 8d
 78. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen artikel: 30
 79. Wet inkomstenbelasting 2001 artikel: 3.104, 6.18
 80. Wet langdurige zorg artikel: 11.4.1, 11.4.2, 10.1.2, 11.1.6, 9.1.3, 3.3.6, 3.3.6a, 10.5.1
 81. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering artikel: 54
 82. Wet op de omzetbelasting 1968 artikel: 11
 83. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen artikel: 71
 84. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude artikel: 1
 85. Ziektewet artikel: 40
 86. Zorgverzekeringswet artikel: 14a

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(30-06-2021)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35816
Aanhangig 35771
Aanhangig 35515
Aanhangig 33328
wijziging 24-04-2019 samen met 05-02-2020 Stb. 2019, 185 samen met Stb. 2020, 67 35093 samen met 35299
wijziging 23-01-2019 samen met 05-02-2020 Stb. 2019, 52 samen met Stb. 2020, 67 34874 samen met 35299
wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841
01-07-2021 wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
01-07-2020 wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
19-03-2020 t/m 01-01-2018 a) wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
01-01-2020 wijziging 05-06-2019 Stb. 2019, 224 34994 10-07-2019 Stb. 2019, 284
tot 01-01-2019 b) wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 185 35093 25-11-2019 Stb. 2019, 452
wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 73 34857 13-02-2019 Stb. 2019, 74
wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
18-12-2019 t/m 01-07-2019 c) wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 483
01-07-2019 t/m 01-01-2018 d) t/m 01-01-2019 e) wijziging 22-05-2019 Stb. 2019, 221 35070 11-06-2019 Stb. 2019, 222
wijziging 27-03-2019 Stb. 2019, 140 35044 28-05-2019 Stb. 2019, 208
02-04-2019 wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 52 34874 18-03-2019 Stb. 2019, 129
01-04-2019 wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 260 34629 22-02-2019 Stb. 2019, 111
09-03-2019 wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 73 34857 13-02-2019 Stb. 2019, 74
17-11-2018 wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923 05-11-2018 Stb. 2018, 416
01-08-2018 wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
28-07-2018 t/m 25-05-2018 f) wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
19-07-2018 wijziging 09-07-2014 samen met 18-05-2016 Stb. 2014, 280 samen met Stb. 2016, 206 33841 samen met 34191 09-07-2014 samen met 18-05-2016 Stb. 2014, 280 samen met Stb. 2016, 206
01-01-2018 wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
01-08-2016 wijziging 08-06-2016 Stb. 2016, 268 34279 29-06-2016 Stb. 2016, 269
t/m 01-01-2015 g) wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
14-06-2016 wijziging 14-04-2016 Stb. 2016, 215 33990 01-06-2016 Stb. 2016, 216
01-01-2015 wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
nieuwe-regeling 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
19-07-2014 nieuwe-regeling 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 1.1.1, Artikel 3a.1.2

 • b) Heeft betrekking op Artikel 8.3

 • c) Heeft betrekking op Artikel 3a.1.1

 • d) Heeft betrekking op Artikel 1.1.1, Artikel 2.2.4, Artikel 8.2, Artikel 3a.1.2

 • e) Heeft betrekking op Artikel 2.2.4

 • f) Heeft betrekking op Artikel 1.1.1, Artikel 3.4, Artikel 4.2.5, Artikel 5.1.1, Artikel 5.1.2, Artikel 5.1.3, Artikel 5.1.4, Artikel 5.1.5, Artikel 5.1.6, Artikel 5.2.1, Artikel 5.2.4, Artikel 5.2.5, Artikel 5.3.1, Artikel 5.3.2, Artikel 6.1

 • g) Heeft betrekking op Artikel 1.1.1, Artikel 4.2.12, Artikel 5.2.9, Artikel 7.34, Artikel 8.3, Artikel 8.11