Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afkortingen:

WMO 2015
Wmo 2015

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0035362

Rechtsgebied

Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht

Overheidsthema

Gezondheid en zorg

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 28-12-2023

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet

 2. Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015

 3. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998

 4. Besluit Jeugdwet

 5. Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2023

 6. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg

 7. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met verblijf zonder behandeling op mobiliteitshulpmiddelen ex Wet langdurige zorg

 8. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 9. Protocol Voorzieningen UWV 2021

 10. Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning

 11. Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

 12. Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet

 13. Regeling openbare jaarverantwoording WMG

 14. Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018

 15. Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 16. Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

 17. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

 18. Uitvoeringsregeling Wmo 2015

 19. Verzamelbesluit VWS 2020

 20. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verdere doorvoering abonnementstarief voor maatschappelijke ondersteuning, enz.)

 21. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (waarborging goede verhouding tussen prijs voor levering voorziening en eisen gesteld aan kwaliteit voorziening en continuïteit in hulpverlening tussen cliënt en hulpverlener)

 22. Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2016
  tekst: tekst

 2. Algemene nabestaandenwet
  artikel: 57

 3. Algemene Ouderdomswet
  artikel: 20

 4. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 2, 3

 5. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2024
  artikel: 4

 6. Beleidsregel definities Wlz
  artikel: 3

 7. Beleidsregel Handhaving jaarverantwoording over het overgangsjaar 2021
  artikel: 1

 8. Beleidsregel Handhaving openbaarmaking jaarverantwoording
  artikel: 1

 9. Beleidsregel Handhaving openbaarmaking jaarverantwoording
  artikel: 1

 10. Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2024
  artikel: 8

 11. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie
  artikel: 4

 12. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie
  artikel: 4

 13. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie
  artikel: 4

 14. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie
  artikel: 4

 15. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie
  artikel: 4

 16. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022
  artikel: 5

 17. Beleidsregel zintuiglijk gehandicaptenzorg
  artikel: 4

 18. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  artikel: 1
  bijlage: bij de Boetebeleidsregels ministerie VWS 2019: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 19. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  tekst: tekst

 20. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2023
  bijlage: Inhoud

 21. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  artikel: 21

 22. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  artikel: 1, 3, 4

 23. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  artikel: 21

 24. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
  bijlage: 27h, 27b

 25. Besluit experiment onderwijszorgarrangementen
  artikel: 1

 26. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
  artikel: 12

 27. Besluit Jeugdwet
  artikel: 7.1.5

 28. Besluit langdurige zorg
  artikel: 3.1.4, 3.3.1.3, 3.3.2.2

 29. Besluit op de huurtoeslag
  artikel: 3

 30. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

 31. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  artikel: 3
  bijlage: 1

 32. Besluit SUWI
  artikel: 5.7

 33. Besluit taakverdeling Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022
  artikel: 1

 34. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring uitvoering gespecialiseerde cliëntondersteuning
  bijlage: Beleidskader inzake subsidiëring van de uitvoering van gespecialiseerde cliëntondersteuning

 35. Circulaire Adresonderzoek BRP
  tekst: tekst

 36. Gemeentewet
  bijlage: I

 37. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2021, versie 1.0
  artikel: 6m

 38. Jeugdwet
  artikel: 1.1

 39. Kaderbesluit bpm
  tekst: tekst

 40. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  tekst: tekst
  bijlage: 2, 4

 41. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 3, 5

 42. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  tekst: tekst
  bijlage: 5

 43. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 4, 5, 6

 44. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  tekst: tekst
  bijlage: 3, 4, 5

 45. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2023
  tekst: tekst
  bijlage: 2, 3

 46. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  tekst: tekst

 47. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  tekst: tekst

 48. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  tekst: tekst

 49. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  tekst: tekst

 50. Omzetbelasting, omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  tekst: tekst

 51. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  tekst: tekst

 52. Participatiewet
  artikel: 10g, 10h

 53. Penitentiaire maatregel
  artikel: 20d

 54. Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK
  tekst: tekst

 55. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  tekst: tekst

 56. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  tekst: tekst

 57. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017
  tekst: tekst

 58. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018
  tekst: tekst

 59. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  tekst: tekst

 60. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  tekst: tekst

 61. Protocol Accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2021
  tekst: tekst

 62. Protocol Accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  tekst: tekst

 63. Protocol Subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015-2017
  tekst: tekst

 64. Protocol Voorzieningen UWV 2021
  bijlage: Protocol Voorzieningen UWV 2021

 65. Regeling aanvullende taken zorgautoriteit
  artikel: 1

 66. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  bijlage: bij artikel 2

 67. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  bijlage: 1

 68. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  bijlage: 9

 69. Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  artikel: 4.4

 70. Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  artikel: 4.4

 71. Regeling Jeugdwet
  bijlage: 2

 72. Regeling langdurige zorg
  artikel: 5.7a, 9.6

 73. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  tekst: tekst

 74. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  tekst: tekst
  bijlage: 4

 75. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 3, 5

 76. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 3, 5

 77. Regeling openbare jaarverantwoording WMG
  bijlage: 1, 2

 78. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  tekst: tekst

 79. Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken
  artikel: 1

 80. Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026
  artikel: 1.1
  bijlage: I

 81. Regeling specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning
  artikel: 1

 82. Regeling strafrechtelijke handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie op het terrein van Jeugdwet, Wlz, Wmo 2015, Wmg en Zvw
  artikel: 1

 83. Regeling verzameluitkering kwijtschelding schulden VWS-domein
  bijlage: bij artikel 1 in verband met het begrip ‘schulden binnen het VWS-domein’

 84. Reïntegratiebesluit
  artikel: 7a

 85. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  artikel: 15b

 86. Subsidieregeling coronabanen in de zorg 2022
  artikel: 1, 3

 87. Subsidieregeling coronabanen in de zorg
  artikel: 3

 88. Subsidieregeling donatie bij leven
  artikel: 4

 89. Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep
  artikel: 1

 90. Subsidieregeling veerkracht en zeggenschap
  artikel: 1

 91. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  artikel: 13a

 92. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  artikel: 7a
  bijlage: B

 93. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  artikel: 8

 94. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  artikel: 1.1, 7.1, 7.2

 95. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
  artikel: 1
  hoofdstuk: 3b
  bijlage: A

 96. Uitvoeringsregeling Wtza
  bijlage: Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 4

 97. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  tekst: tekst, tekst

 98. Verzamelbesluit Lijfrenten
  tekst: tekst

 99. Verzamelwet SZW 2018
  artikel: XXB

 100. Verzamelwet SZW 2020
  artikel: XVII

 101. Verzamelwet VWS 2016

 102. Veteranenbesluit
  artikel: 12, 19

 103. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  artikel: 7.1e

 104. Werkloosheidswet
  artikel: 39

 105. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  artikel: 57

 106. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  artikel: 2:55, 3:47

 107. Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

 108. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  artikel: 8d

 109. Wet hersteloperatie toeslagen
  artikel: 3.12

 110. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  artikel: 30

 111. Wet inkomstenbelasting 2001
  artikel: 3.104, 6.18

 112. Wet langdurige zorg
  artikel: 10.1.2, 11.1.6, 3.3.6a, 3.3.6, 9.1.3, 10.5.1

 113. Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

 114. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  artikel: 54

 115. Wet op de omzetbelasting 1968
  artikel: 11

 116. Wet open overheid
  artikel: 9.53a
  bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid

 117. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  artikel: 71

 118. Wpg-machtigingsbesluit meldpunten niet-acute zorg

 119. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  artikel: 1

 120. Ziektewet
  artikel: 40

 121. Zorgverzekeringswet
  artikel: 14a

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(28-12-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

36444

Aanhangig

36357

Aanhangig

36295

Aanhangig

36288

wijziging

25-08-2023

Stb. 2023, 285

35515

wijziging

25-05-2022

Stb. 2022, 188

35816

wijziging

24-04-2019
samen met
05-02-2020

Stb. 2019, 185
samen met
Stb. 2020, 67

35093
samen met
35299

wijziging

23-01-2019
samen met
05-02-2020

Stb. 2019, 52
samen met
Stb. 2020, 67

34874
samen met
35299

wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

01-01-2024

wijziging

11-09-2023

Stcrt. 2023, 25444

11-09-2023

Stcrt. 2023, 25444

01-07-2023

wijziging

22-06-2022

Stb. 2022, 283

35771

06-10-2022

Stb. 2022, 391

01-07-2022

wijziging

25-05-2022

Stb. 2022, 188

35816

16-06-2022

Stb. 2022, 241

01-05-2022

wijziging

25-10-2021

Stb. 2021, 499

33328

25-10-2021

Stb. 2021, 499

01-07-2021

wijziging

03-03-2021

Stb. 2021, 135

35256

18-05-2021

Stb. 2021, 254

01-07-2020

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 67

35299

06-03-2020

Stb. 2020, 93

19-03-2020

t/m 01-01-2018 a)

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 67

35299

06-03-2020

Stb. 2020, 93

01-01-2020

wijziging

05-06-2019

Stb. 2019, 224

34994

10-07-2019

Stb. 2019, 284

tot 01-01-2019 b)

wijziging

24-04-2019

Stb. 2019, 185

35093

25-11-2019

Stb. 2019, 452

wijziging

23-01-2019

Stb. 2019, 73

34857

13-02-2019

Stb. 2019, 74

wijziging

24-01-2018

Stb. 2018, 37

32399

21-11-2019

Stb. 2019, 437

18-12-2019

t/m 01-07-2019 c)

wijziging

11-12-2019

Stb. 2019, 483

35275

11-12-2019

Stb. 2019, 483

01-07-2019

t/m 01-01-2018 d)
t/m 01-01-2019 e)

wijziging

22-05-2019

Stb. 2019, 221

35070

11-06-2019

Stb. 2019, 222

wijziging

27-03-2019

Stb. 2019, 140

35044

28-05-2019

Stb. 2019, 208

02-04-2019

wijziging

23-01-2019

Stb. 2019, 52

34874

18-03-2019

Stb. 2019, 129

01-04-2019

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 260

34629

22-02-2019

Stb. 2019, 111

09-03-2019

wijziging

23-01-2019

Stb. 2019, 73

34857

13-02-2019

Stb. 2019, 74

17-11-2018

wijziging

03-10-2018

Stb. 2018, 356

34923

05-11-2018

Stb. 2018, 416

01-08-2018

wijziging

21-03-2018

Stb. 2018, 94

34797

04-07-2018

Stb. 2018, 224

28-07-2018

t/m 25-05-2018 f)

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 247

34939

11-07-2018

Stb. 2018, 248

19-07-2018

wijziging

09-07-2014
samen met
18-05-2016

Stb. 2014, 280
samen met
Stb. 2016, 206

33841
samen met
34191

09-07-2014
samen met
18-05-2016

Stb. 2014, 280
samen met
Stb. 2016, 206

01-01-2018

wijziging

29-11-2017

Stb. 2017, 484

34766

06-12-2017

Stb. 2017, 485

01-08-2016

wijziging

08-06-2016

Stb. 2016, 268

34279

29-06-2016

Stb. 2016, 269

t/m 01-01-2015 g)

wijziging

18-05-2016

Stb. 2016, 206

34191

29-06-2016

Stb. 2016, 270

14-06-2016

wijziging

14-04-2016

Stb. 2016, 215

33990

01-06-2016

Stb. 2016, 216

01-01-2015

wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

nieuwe-regeling

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

19-07-2014

nieuwe-regeling

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 1.1.1, Artikel 3a.1.2

 • b) Heeft betrekking op Artikel 8.3

 • c) Heeft betrekking op Artikel 3a.1.1

 • d) Heeft betrekking op Artikel 1.1.1, Artikel 2.2.4, Artikel 8.2, Artikel 3a.1.2

 • e) Heeft betrekking op Artikel 2.2.4

 • f) Heeft betrekking op Artikel 1.1.1, Artikel 3.4, Artikel 4.2.5, Artikel 5.1.1, Artikel 5.1.2, Artikel 5.1.3, Artikel 5.1.4, Artikel 5.1.5, Artikel 5.1.6, Artikel 5.2.1, Artikel 5.2.4, Artikel 5.2.5, Artikel 5.3.1, Artikel 5.3.2, Artikel 6.1

 • g) Heeft betrekking op Artikel 1.1.1, Artikel 4.2.12, Artikel 5.2.9, Artikel 7.34, Artikel 8.3, Artikel 8.11