Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afkortingen:

Wvggz

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0040635

Rechtsgebied

Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht

Overheidsthema

Gezondheid en zorg

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 14-01-2022

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg

 2. Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  artikel: 9.11

 2. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
  tekst: tekst

 3. Algemeen militair ambtenarenreglement
  artikel: 34

 4. Algemene nabestaandenwet
  artikel: 1

 5. Algemene Ouderdomswet
  artikel: 1

 6. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 2

 7. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  artikel: 8, 12

 8. Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  artikel: 5.1

 9. Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  tekst: tekst

 10. Beleidsregel vergoeding voor rechtsbijstand binnen de Wet Verplichte GGZ
  artikel: 1, 2

 11. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  artikel: 1
  bijlage: Boetedifferentiatie

 12. Beleidsregels Vergoedingenarrangement in civiele cassatiezaken Wvggz en Wzd
  artikel: 1, 3, 5

 13. Besluit algemene rechtspositie politie
  artikel: 83

 14. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

 15. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  artikel: 34f

 16. Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie
  artikel: 3

 17. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
  bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3

 18. Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg
  artikel: 1.1, 3.1

 19. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  artikel: 109

 20. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  artikel: 378, 431, 450

 21. Jeugdwet
  artikel: 6.1.2

 22. Mandaatbesluit DGSenB-Programmadirecteur Wvggz
  artikel: 2

 23. Participatiewet
  artikel: 13, 64

 24. Penitentiaire maatregel
  artikel: 20d

 25. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  bijlage: 4

 26. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 2

 27. Regeling Jeugdwet
  bijlage: 2

 28. Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
  artikel: 4

 29. Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg
  artikel: 11

 30. Tijdelijke Beleidsregel aanpassing vergoedingen rechtsbijstandverleners en mediators
  bijlage: bijlage

 31. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  artikel: 1

 32. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  artikel: 1:1

 33. Wet forensische zorg
  artikel: 2.3, 6.7

 34. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  artikel: 1

 35. Wet open overheid
  bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid

 36. Wet publieke gezondheid
  artikel: 58o

 37. Wet studiefinanciering 2000
  artikel: 2.17

 38. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  artikel: 2.22a

 39. Wet wapens en munitie
  artikel: 7a

 40. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  artikel: 44

 41. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  artikel: 1, 38

 42. Wetboek van Strafrecht
  artikel: 447e

 43. Wetboek van Strafvordering
  artikel: 51ac, 6:6:32

 44. Ziektewet
  artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(14-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

35936

Aanhangig

35824

wijziging

29-09-2021

Stb. 2021, 468

35667

wijziging

24-01-2018

Stb. 2018, 37

32399

01-01-2022

wijziging

29-09-2021

Stb. 2021, 468

35667

28-10-2021

Stb. 2021, 523

06-11-2021

wijziging

29-09-2021

Stb. 2021, 468

35667

28-10-2021

Stb. 2021, 523

01-07-2021

wijziging

03-03-2021

Stb. 2021, 135

35256

18-05-2021

Stb. 2021, 254

01-01-2021

wijziging

09-07-2020

Stb. 2020, 275

35471

20-11-2020

Stb. 2020, 489

31-10-2020

wijziging

07-10-2020

Stb. 2020, 404

35456

13-10-2020

Stb. 2020, 407

01-07-2020

wijziging

22-05-2019
samen met
05-02-2020

Stb. 2019, 215
samen met
Stb. 2020, 67

34858
samen met
35299

14-03-2020

Stb. 2020, 97

19-03-2020

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 67

35299

06-03-2020

Stb. 2020, 93

01-01-2020

wijziging

10-07-2019

Stb. 2019, 288

35087

21-11-2019

Stb. 2019, 437

wijziging

05-06-2019

Stb. 2019, 224

34994

21-11-2019

Stb. 2019, 437

wijziging

23-01-2019

Stb. 2019, 52

34874

21-11-2019

Stb. 2019, 437

wijziging

23-01-2019

Stb. 2019, 51

34918

21-11-2019

Stb. 2019, 437

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 401

34889

21-11-2019

Stb. 2019, 437

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 247

34939

21-11-2019

Stb. 2019, 437

nieuwe-regeling

24-01-2018
samen met
21-03-2018

Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2018, 94

32399
samen met
34797

21-11-2019

Stb. 2019, 437