Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afkortingen:

Wzd

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0040632

Rechtsgebied

Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht

Overheidsthema

Gezondheid en zorg

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 14-01-2022

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

 2. Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  artikel: 9.12

 2. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medische verklaring onder de Wet zorg en dwang)
  artikel: 1

 3. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
  tekst: tekst

 4. Algemeen militair ambtenarenreglement
  artikel: 34

 5. Algemene nabestaandenwet
  artikel: 1

 6. Algemene Ouderdomswet
  artikel: 1

 7. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 2

 8. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  artikel: 8, 12

 9. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  artikel: 4

 10. Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
  artikel: 1

 11. Beleidsregel prestatie-beschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2022
  artikel: 1

 12. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2022
  artikel: 7

 13. Beleidsregel vergoeding voor rechtsbijstand binnen de Wet Verplichte GGZ
  artikel: 1, 2

 14. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  artikel: 1
  bijlage: Boetedifferentiatie

 15. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  artikel: 1

 16. Beleidsregels Vergoedingenarrangement in civiele cassatiezaken Wvggz en Wzd
  artikel: 1, 3, 5

 17. Besluit algemene rechtspositie politie
  artikel: 83

 18. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

 19. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  artikel: 34f

 20. Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie
  artikel: 3

 21. Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  artikel: 1.1, 4.1

 22. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  artikel: 109

 23. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  artikel: 378, 431, 450

 24. Jeugdwet
  artikel: 6.1.2

 25. Participatiewet
  artikel: 13

 26. Penitentiaire maatregel
  artikel: 20d

 27. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
  artikel: 1

 28. Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
  artikel: 4

 29. Tijdelijke Beleidsregel aanpassing vergoedingen rechtsbijstandverleners en mediators
  bijlage: bijlage

 30. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  artikel: 1

 31. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  artikel: 1:1

 32. Wet forensische zorg
  artikel: 6.7

 33. Wet langdurige zorg
  artikel: 3.2.3, 4.2.1

 34. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  artikel: 1

 35. Wet open overheid
  bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid

 36. Wet publieke gezondheid
  artikel: 58o

 37. Wet studiefinanciering 2000
  artikel: 2.17

 38. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  artikel: 2.22a

 39. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  artikel: 1:1

 40. Wet wapens en munitie
  artikel: 7a

 41. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  artikel: 44

 42. Wetboek van Strafrecht
  artikel: 447e

 43. Wetboek van Strafvordering
  artikel: 51ac, 6:6:32

 44. Wijzigingswet Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, enz. (invoering Wzd-functionaris)

 45. Ziektewet
  artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(14-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

35824

Aanhangig

34995

wijziging

29-09-2021

Stb. 2021, 468

35667

wijziging

10-07-2019

Stb. 2019, 288

35087

wijziging

23-01-2019
samen met
05-02-2020

Stb. 2019, 52
samen met
Stb. 2020, 67

34874
samen met
35299

wijziging

03-12-2014
samen met
24-01-2018

Stb. 2014, 494
samen met
Stb. 2018, 37

33891
samen met
32399

06-11-2021

wijziging

29-09-2021

Stb. 2021, 468

35667

28-10-2021

Stb. 2021, 523

01-07-2021

wijziging

03-03-2021

Stb. 2021, 135

35256

18-05-2021

Stb. 2021, 254

31-10-2020

wijziging

07-10-2020

Stb. 2020, 404

35456

13-10-2020

Stb. 2020, 407

01-07-2020

wijziging

22-05-2019
samen met
10-07-2019

Stb. 2019, 215
samen met
Stb. 2019, 288

34858
samen met
35087

14-03-2020

Stb. 2020, 97

19-03-2020

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 67

35299

06-03-2020

Stb. 2020, 93

01-01-2020

wijziging

10-07-2019

Stb. 2019, 288

35087

21-11-2019

Stb. 2019, 437

wijziging

05-06-2019

Stb. 2019, 224

34994

21-11-2019

Stb. 2019, 437

wijziging

23-01-2019

Stb. 2019, 52

34874

21-11-2019

Stb. 2019, 437

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 247

34939

21-11-2019

Stb. 2019, 437

nieuwe-regeling

24-01-2018
samen met
21-03-2018

Stb. 2018, 36
samen met
Stb. 2018, 94

31996
samen met
34797

21-11-2019

Stb. 2019, 437

wijziging

24-01-2018

Stb. 2018, 37

32399

21-11-2019

Stb. 2019, 437

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 313

32891

21-11-2019

Stb. 2019, 437