Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet.

Sinds de decentralisaties in 2015 zijn de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en de Wet werk en bijstand samengevoegd in de Participatiewet.

Doel van de Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is dat iedereen die kan werken aan de slag gaat, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op grond van de Participatiewet hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om mensen te ondersteunen die het op eigen kracht niet redden op de arbeidsmarkt. Gemeenten krijgen hiervoor financiering vanuit de Rijksoverheid.

Doelgroepen van de Participatiewet

De Participatiewet richt zich tot burgers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met:

  • Een arbeidsbeperking
  • Jongeren met een handicap
  • Mensen die een bijstandsuitkering krijgen

Ondersteuning en banenafspraak

Het is de bedoeling dat gemeenten de bovenstaande doelgroepen helpen om ergens aan het werk te gaan. Dit kan betaald werk zijn, maar als dit niet mogelijk is kan het ook vrijwilligerswerk of beschut werk (sociale werkvoorziening) zijn. Naast het creëren van werkplekken binnen de gemeente, wordt er ook geregeld samengewerkt met ondernemingen, vrijwilligersorganisaties en andere gemeenten in de regio.

Indien het salaris en/of inkomen uit uitkeringen van een burger die onder de Participatiewet valt onvoldoende toereikend is, kunnen gemeenten dit aanvullen met inkomensondersteuning.

Tegelijk met de Participatiewet werd ook de Wet banenafspraak ingevoerd. Deze afspraak beoogt dat er 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd worden vanaf de inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015. 100.000 van deze banen moeten binnen twaalf jaar gerealiseerd worden door de markt en 25.000 binnen tien jaar door de overheid.