Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast heeft het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid voor het bieden van noodzakelijke jeugdhulp. In gevallen waarin een burger niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg, met hulp van anderen of een algemene voorziening kan voorzien in de door hem of haar ondervonden beperkingen in de zelfredzaamheid, participatie, het zich handhaven in de samenleving of de thuissituatie dient het college een maatwerkvoorziening te verstrekken om die beperkingen te verminderen of weg te nemen (artikel 2.3.5 Wmo 2015). Het gemeentebestuur is er tevens voor verantwoordelijk om indien de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van een jeugdige onvoldoende zijn, voorzieningen op het gebied van jeugdhulp te treffen (artikel 2.3 Jeugdwet).Op deze pagina worden de actualiteiten op het gebied van het toekennen van voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning respectievelijk jeugdhulp besproken. Primair gaat de aandacht daarbij uit naar relevante wijzigingen van de wet- en regelgeving (voor zover aan de orde) en belangwekkende rechtelijke uitspraken. Tevens vindt u hier de relevante blogs en overige publicaties over dit onderwerp.

KENNISPARTNER

Dennis van Tilborg