Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. De Wvggz legt meer nadruk op de positie en de betrokkenheid van de cliënt en zijn naasten en regelt dat verplichte ggz straks ook buiten een instelling opgelegd kan worden.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. Deze wet heeft gevolgen voor gemeenten en ketenpartners. De wet is er op gericht om verplichte zorg zo veel mogelijk te voorkomen. Als verplichte zorg echt noodzakelijk is, moeten de minst ingrijpende vormen worden ingezet en de dwang zo snel mogelijk worden afgebouw.

Voorwaarden voor verplichte zorg

De rechter kan verplichte zorg alleen opleggen als deze zorg:

  • de enige manier is om het ernstige nadeel weg te nemen;
  • proportioneel is (in verhouding staat tot het op te lossen ernstig nadeel);
  • effectief is (resultaat oplevert).

Procedures Wvggz

De Wvggz kent twee procedures om te komen tot verplichte zorg:

  1. Een zorgmachtiging via de rechter
  2. Een crisismaatregel via de burgemeester (bij spoed)

Op 6 november 2021 is de Reparatiewet Wvggz (en Wzd) inwerking getreden met als doel een verbetering van de werking van de Wvggz (en Wzd).