Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afkortingen:

Zvw

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0018450

Rechtsgebied

Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht

Overheidsthema

Gezondheid en zorg

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 01-01-2022

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet

 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet

 3. Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017

 4. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018

 5. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017

 6. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018

 7. Beleidsregels CAK verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2017

 8. Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021

 9. Beleidsregels risicoverevening 2022

 10. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2009

 11. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2010

 12. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011

 13. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2012

 14. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2013

 15. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2014

 16. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2015

 17. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2016

 18. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2017

 19. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2018

 20. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2019

 21. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2020

 22. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2021

 23. Besluit bepaling vestigingsplaats College voor zorgverzekeringen

 24. Besluit CAK mandaat en machtiging aan het CJIB voor de inning van bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet

 25. Besluit Jeugdwet

 26. Besluit langdurige zorg

 27. Besluit zorgverzekering

 28. Bestuursreglement Zorginstituut Nederland

 29. Invoeringsbesluit ambulancezorg

 30. Regeling aanlevering zorgvraagzwaarte cGGZ

 31. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006

 32. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2007

 33. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008

 34. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018

 35. Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2017

 36. Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg

 37. Regeling risicoverevening 2012

 38. Regeling risicoverevening 2013

 39. Regeling risicoverevening 2014

 40. Regeling risicoverevening 2015

 41. Regeling risicoverevening 2016

 42. Regeling risicoverevening 2017

 43. Regeling risicoverevening 2018

 44. Regeling risicoverevening 2019

 45. Regeling risicoverevening 2020

 46. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet 2017

 47. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2021

 48. Regeling tijdelijke opschorting levering zorgvraagzwaarte cGGZ

 49. Regeling vaststelling standaardpremie 2017 en aanpassing bestuursrechtelijke premies

 50. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2018

 51. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2019

 52. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2020

 53. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2021

 54. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2022

 55. Regeling vereenvoudiging administratieve procedures regeling voor gemoedsbezwaarden in de Zorgverzekeringswet

 56. Regeling verlenging tijdelijke opschorting zorgvraagzwaarte cGGZ

 57. Regeling zorgverzekering

 58. Reglement Adviescommissie Pakket Zorginstituut Nederland

 59. Reglement Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland

 60. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)

 61. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (bijdrage voor zorgverzekeraars die wanbetalers verzekerd houden)

 62. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2015), enz.

 63. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2018)

 64. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering en Besluit prudentiële regels Wft (actualisatie regels vereveningsbijdrage)

 65. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)

 66. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering, enz. (wijziging te verzekeren prestaties en eigen bijdragen Zorgverzekeringswet per 2012 en stringent pakketbeheer)

 67. Wijzigingsregeling Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 (toekennen vaste vergoeding aan de voorzitter en de andere leden van de Adviescommissie Pakket en de Adviescommissie Kwaliteit van het Zorginstituut Nederland)

 68. Wijzigingsregeling Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (diverse onderwerpen)

 69. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (gedifferentieerde berekening bijdrage voor verdragsgerechtigden)

 70. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)

 71. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactor)

 72. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactoren 2015 t.b.v. gedifferentieerde berekening bijdrage verdragsgerechtigden)

 73. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactoren 2018 t.b.v. gedifferentieerde berekening bijdrage verdragsgerechtigden)

 74. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactoren 2020 t.b.v. gedifferentieerde berekening bijdrage verdragsgerechtigden)

 75. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststelling bijdrage verdragsgerechtigden)

 76. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststelling vereveningsbijdragen van zorgverzekeraars voor 2006 en 2007), enz.

 77. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereenvoudigen wanbetalersbijdrage)

 78. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2008)

 79. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2009)

 80. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2010)

 81. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2011)

 82. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (wanbetalersbijdrage)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen

 2. Loonheffingen, verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2010, 2011 en 2012

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet

 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  artikel: 9.13

 3. Aanpassingswet Wnra
  artikel: 10.12

 4. Aanwijzing bekostiging epilepsiezorg 2013
  artikel: 2

 5. Aanwijzing bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz/fz
  artikel: 1

 6. Aanwijzing bekostigingsexperiment vermindering administratieve lasten tijdschrijven ggz/fz
  artikel: 1

 7. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013
  artikel: 3

 8. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2014
  artikel: 10

 9. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg overdekking ziekenhuiszorg 2007 en volgende jaren
  artikel: 3

 10. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medische verklaring onder de Wet zorg en dwang)
  artikel: 2

 11. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (nacalculatie 2013 en opbrengstverrekening afwikkeling oude bekostigingssysteem geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  artikel: 6

 12. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ)
  artikel: 2, 13

 13. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overgangsregeling kapitaallasten algemene en academische ziekenhuizen)
  artikel: 1

 14. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (resterende overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  artikel: 6

 15. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging acute psychiatrische hulpverlening
  artikel: 1

 16. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering
  artikel: 1

 17. Aanwijzing kapitaallasten transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  artikel: 3, 5

 18. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  artikel: 1

 19. Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013
  artikel: 1

 20. Aanwijzing nieuwe bekostiging voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)
  artikel: 1

 21. Aanwijzing opbrengstverrekening cggz-instellingen en enkele andere opbrengstverrekening aangelegenheden
  artikel: 1, 6

 22. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  artikel: 3, 4, 10, 13

 23. Aanwijzing tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  artikel: 1

 24. Aanwijzingsbesluit geschilleninstantie Zorgverzekeringswet
  artikel: 1

 25. Accountantsprotocol gegevensvraag Wlz-gegevens met oplevering vanaf 2019
  tekst: tekst

 26. Accountantsprotocol verantwoording kosten gemaakt in Nederland t.b.v. ingeschreven tlv buitenland
  tekst: tekst

 27. Accountantsprotocol Verantwoordingen Zorg- en beheerskosten gemaakt t.b.v. verdragsgerechtigden
  tekst: tekst

 28. Algemene wet bestuursrecht
  artikel: 4:21
  bijlage: 2, 3

 29. Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening
  tekst: tekst

 30. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2021
  artikel: 10

 31. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  artikel: 10

 32. Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie
  artikel: 3, 4

 33. Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
  artikel: 1

 34. Beleidsregel Informatieverstrekking via vergelijkingssites
  tekst: tekst

 35. Beleidsregel jeugdtandverzorging instellingen
  tekst: tekst

 36. Beleidsregel kraamzorg
  artikel: 3

 37. Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
  artikel: 1

 38. Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022
  artikel: 3

 39. Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022
  artikel: 3

 40. Beleidsregel orthodontische zorg
  artikel: 3

 41. Beleidsregel overige geneeskundige zorg
  artikel: 3

 42. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2021
  artikel: 5, 10

 43. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2022
  artikel: 5, 9

 44. Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  artikel: 1.1, 1.3, 5.1
  bijlage: 5

 45. Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  tekst: tekst
  bijlage: 3

 46. Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg
  artikel: 2

 47. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus
  artikel: 5, 6, 7

 48. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect
  artikel: 1

 49. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN
  artikel: 1

 50. Beleidsregel tandheelkundige zorg
  artikel: 3

 51. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
  tekst: tekst

 52. Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
  artikel: 3

 53. Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021
  artikel: 1

 54. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021
  bijlage: Inleiding

 55. Beleidsregels machtigingsvereiste
  tekst: tekst

 56. Beleidsregels risicoverevening 2022
  artikel: 1.1

 57. Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018
  artikel: 1

 58. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2009
  artikel: 33, 38

 59. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2010
  artikel: 41, 42, 46

 60. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011
  artikel: 42, 43, 45

 61. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2012
  artikel: 43, 44, 46

 62. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2013
  artikel: 39, 40, 42

 63. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2014
  artikel: 1, 39

 64. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2015
  artikel: 1, 39, 40

 65. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2016
  artikel: 1, 84, 85

 66. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2017
  artikel: 1

 67. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2018
  artikel: 1

 68. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2019
  artikel: 1

 69. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2020
  artikel: 1

 70. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2021
  artikel: 1.1

 71. Beleidsregels WTZi 2017
  bijlage: bij artikel 1

 72. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  tekst: tekst

 73. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  tekst: tekst

 74. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
  tekst: tekst

 75. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (gefaseerde overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  artikel: 1

 76. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije tarieven mondzorg)
  artikel: 1

 77. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (korting op de begroting voor huisartsenzorg per 2009)
  artikel: 1

 78. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg 2012)
  artikel: 1

 79. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg)
  artikel: 1

 80. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (modulair tariefsysteem voor farmaceutische hulp)
  artikel: 1

 81. Besluit aanwijzing generalistische basis geestelijke gezondheidszorg en praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg
  artikel: 1

 82. Besluit aanwijzing inzake afschaffen lumpsum externe honorering lokale initiatieven
  artikel: 1

 83. Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  artikel: 3

 84. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
  bijlage: behorende bij de artikelen 2 en 4 van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG

 85. Besluit beslagvrije voet
  artikel: 5

 86. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  artikel: 14a

 87. Besluit experiment integraal pgb 2019
  artikel: 3

 88. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  tekst: tekst

 89. Besluit Jeugdwet
  artikel: 7.1.3

 90. Besluit langdurige zorg
  artikel: 3.6.6, 3.3.2.2, 3.3.2.3, 3.1.4

 91. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  bijlage: Prestaties huisartsenzorg

 92. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  tekst: tekst

 93. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  tekst: tekst

 94. Besluit op de huurtoeslag
  artikel: 3

 95. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  artikel: 3, 13
  bijlage: 1

 96. Besluit proceskosten bestuursrecht
  bijlage: bij Besluit proceskosten bestuursrecht

 97. Besluit register onderwijsdeelnemers
  artikel: 40, 41, 51, 52

 98. Besluit SUWI
  artikel: 1.1, 5.1, 5.7

 99. Besluit Taakverdeling Minister/Staatssecretaris VWS
  artikel: Enig

 100. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
  bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening

 101. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
  bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3

 102. Besluit Wmcz 2018
  artikel: 2

 103. Besluit zorgverzekering
  artikel: 1, 4.1

 104. Besluit zorgverzekering BES
  artikel: 4

 105. Bestuursreglement van het CAK
  artikel: 1

 106. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  tekst: tekst

 107. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  artikel: 734a

 108. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  tekst: tekst

 109. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

 110. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

 111. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

 112. Comptabiliteitswet 2016
  artikel: 9.30

 113. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  tekst: tekst

 114. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2015 met oplevering in 2016
  tekst: tekst

 115. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2016 met oplevering in 2017
  tekst: tekst
  bijlage: 4

 116. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw voor onbepaalde tijd
  tekst: tekst

 117. Informatiemodel UV zorgverzekeraars 2014
  bijlage: 2, 4

 118. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  tekst: tekst

 119. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  artikel: 2.5.6, 2.2.5, 5.1
  paragraaf: 2.5
  hoofdstuk: 2

 120. Invorderingswet 1990
  artikel: 2

 121. Jeugdwet
  artikel: 10.4a, 10.2a, 1.2, 10.4

 122. Leidraad Invordering 2008
  tekst: tekst

 123. Loonheffing, inkomstenbelasting, erfbelasting, salaire differé, executeurbeloning
  tekst: tekst

 124. Loonheffingen, correctieverplichting
  tekst: tekst

 125. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  tekst: tekst

 126. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  tekst: tekst

 127. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  tekst: tekst

 128. Loonheffingen, loonheffing, afdrachtverminderingen
  tekst: tekst

 129. Loonheffingen, verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2010, 2011 en 2012
  tekst: tekst

 130. Loonheffingen, wijziging beloningen; cafetariaregelingen
  tekst: tekst

 131. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  tekst: tekst

 132. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  tekst: tekst

 133. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  tekst: tekst

 134. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  tekst: tekst

 135. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  tekst: tekst

 136. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 3

 137. Nadere regel ‘Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz’, kenmerk NR/REG-1829
  tekst: tekst

 138. Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars
  artikel: 2, 3, 6, 8

 139. Omzetbelasting, artiesten
  tekst: tekst

 140. Opiumwetbesluit
  artikel: 16

 141. Participatiewet
  artikel: 67

 142. Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten
  tekst: tekst

 143. Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve Prestatie Fysiotherapie
  tekst: tekst

 144. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
  tekst: tekst

 145. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
  tekst: tekst

 146. Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK
  tekst: tekst

 147. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  tekst: tekst

 148. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  tekst: tekst

 149. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017
  tekst: tekst

 150. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018
  tekst: tekst

 151. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  tekst: tekst

 152. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2019
  bijlage: 1

 153. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2020
  bijlage: 1

 154. Protocol Gegevensvraag Wlz-gegevens 2017
  tekst: tekst

 155. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 156. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 2, 3

 157. Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’
  tekst: tekst

 158. Regeling ‘Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten’
  artikel: 3

 159. Regeling aanwijzing ex artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake efficiëntietaakstelling ambulancezorg
  artikel: 1

 160. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2008)
  artikel: 3

 161. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake budgetopschoning in verband met de 2e tranche opleidingsfonds AWBZ en ‘cure’)
  artikel: 3

 162. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake opschoning in verband met het opleidingsfonds AWBZ en Zvw
  artikel: 1, 3

 163. Regeling Afsluiting van d(b)bc’s en prestaties generalistische basis-ggz ten behoeve van de overgang naar het Zorgprestatiemodel
  artikel: 3

 164. Regeling archiefbeheer NZa
  artikel: 8

 165. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006
  artikel: 20b, 2, 27, 28, 30

 166. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2007
  artikel: 2, 28, 29, 31

 167. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008
  artikel: 30, 31, 35

 168. Regeling beslagvrije voet
  artikel: 4

 169. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  bijlage: bij artikel 2

 170. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  artikel: 1

 171. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  bijlage: 1

 172. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  tekst: tekst
  bijlage: 1

 173. Regeling declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling
  artikel: 1

 174. Regeling declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
  artikel: 3

 175. Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg
  artikel: 1, 3

 176. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  tekst: tekst

 177. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
  artikel: 4, 5, 6

 178. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2022
  artikel: 4, 5, 6

 179. Regeling eerstelijnsverblijf
  artikel: 1

 180. Regeling eerstelijnsverblijf
  artikel: 1

 181. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  bijlage: 3, 4, 5, 9

 182. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

 183. Regeling experiment integraal pgb 2019
  artikel: 5

 184. Regeling experiment tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz
  artikel: 1

 185. Regeling gecombineerde leefstijlinterventie
  artikel: 3

 186. Regeling gecombineerde leefstijlinterventie
  artikel: 3

 187. Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  artikel: 1.1, 1.3, 4.4
  bijlage: 2

 188. Regeling gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet
  artikel: 1, 7, 10, 11

 189. Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
  artikel: 1

 190. Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
  artikel: 1

 191. Regeling generalistische basis-ggz
  tekst: tekst

 192. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  bijlage: 2 en 2A, 1

 193. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 2

 194. Regeling informatieverplichting acute zorg

 195. Regeling informatieverstrekking aanmelding en wijzigingen Wlz-uitvoerderschap
  artikel: 1

 196. Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz
  tekst: tekst

 197. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
  artikel: 1

 198. Regeling informatievoorziening WVO
  bijlage: 4

 199. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  tekst: tekst

 200. Regeling Instructie DBC-registratie
  artikel: 1, 4

 201. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  artikel: 4

 202. Regeling Jeugdwet
  artikel: 8b
  bijlage: 2

 203. Regeling langdurige zorg
  artikel: 5.7a, 5.15, 5.20, 5.7, 5.9
  bijlage: A

 204. Regeling Macrobeheers-model
  artikel: 1, 4

 205. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
  artikel: 1

 206. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
  artikel: 1

 207. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2020
  artikel: 1

 208. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
  artikel: 1

 209. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020
  artikel: 1

 210. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021
  artikel: 1

 211. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
  artikel: 1

 212. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  artikel: 1

 213. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
  tekst: tekst

 214. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2020
  artikel: 3

 215. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2021
  artikel: 3

 216. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022
  artikel: 3

 217. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  artikel: 1

 218. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
  tekst: tekst

 219. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2020
  artikel: 3

 220. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2021
  artikel: 3

 221. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022
  artikel: 3

 222. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  artikel: 1, 3

 223. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019
  artikel: 3

 224. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020
  artikel: 3

 225. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021
  artikel: 3

 226. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022
  artikel: 3

 227. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
  artikel: 1

 228. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2021
  artikel: 1, 3

 229. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2022
  artikel: 1, 3

 230. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-263
  artikel: 23, 30

 231. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-266
  artikel: 23, 30

 232. Regeling medisch-specialistische zorg
  tekst: tekst

 233. Regeling medisch-specialistische zorg
  tekst: tekst

 234. Regeling medisch-specialistische zorg
  artikel: 1, 23

 235. Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
  tekst: tekst

 236. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  tekst: tekst

 237. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  tekst: tekst

 238. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  tekst: tekst

 239. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  tekst: tekst

 240. Regeling mondzorg
  tekst: tekst

 241. Regeling multidisciplinaire zorg
  tekst: tekst

 242. Regeling openbare jaarverantwoording WMG
  bijlage: 1, 2, 4

 243. Regeling paramedische zorg
  artikel: 3

 244. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
  artikel: 3, 6

 245. Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg
  artikel: 2

 246. Regeling proeftuin kortdurende zorg
  artikel: 1

 247. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  tekst: tekst

 248. Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken
  artikel: 1

 249. Regeling Stoppen-met-rokenprogramma
  artikel: 3

 250. Regeling strafrechtelijke handhaving door de Inspectie SZW op het terrein van Jeugdwet, Wlz, Wmo 2015, Wmg en Zvw
  artikel: 1

 251. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet 2017
  artikel: 1, 2
  bijlage: 3, 4, 8

 252. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2021
  artikel: 1, 2, 4, 6
  bijlage: 1, 3

 253. Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg
  artikel: 1, 4, 5

 254. Regeling transparantie zorgaanbieders
  artikel: 4

 255. Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie
  artikel: 1, 3

 256. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  bijlage: bijlage

 257. Regeling verantwoording bbaz 2020 compartimenten 1 en 2
  bijlage: 2

 258. Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
  artikel: 3

 259. Regeling verpleging en verzorging
  artikel: 3

 260. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
  artikel: 1

 261. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
  artikel: 1

 262. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
  artikel: 1

 263. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg
  artikel: 3

 264. Regeling zorgverzekering
  artikel: 7.2a, 7b.1, 6.3.1, 6.6.1, 1, 3.1, 5.11, 5.8, 7.1

 265. Reglement organisatie Zorginstituut Nederland 2020
  bijlage: bij het Reglement organisatie Zorginstituut Nederland 2020/I

 266. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  artikel: 1

 267. Subsidieregeling coronabanen in de zorg
  artikel: 1

 268. Subsidieregeling donatie bij leven
  artikel: 3, 4

 269. Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen
  artikel: 3

 270. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020–2022
  artikel: 1, 3

 271. Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
  artikel: 3

 272. Subsidieregeling NIPT
  artikel: 3

 273. Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging 2021–2023
  artikel: 1

 274. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  artikel: 1

 275. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2020 en 2021
  artikel: 1

 276. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2016
  artikel: 1

 277. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  artikel: 1

 278. Subsidieregeling veelbelovende zorg
  artikel: 1.7

 279. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
  tekst: tekst

 280. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  tekst: tekst

 281. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  tekst: tekst

 282. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
  tekst: tekst

 283. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  tekst: tekst

 284. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  tekst: tekst

 285. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  tekst: tekst

 286. Tijdelijke Regeling Ontheffing verplichte vermelding diagnose-informatie op DBC-factuur
  tekst: tekst

 287. Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling
  artikel: 1.2

 288. Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten
  artikel: 3

 289. Transparantieregeling zorgaanbieders ggz
  artikel: 1, 3

 290. Transparantieregeling zorgaanbieders ggz
  artikel: 3

 291. Transparantieregeling zorgaanbieders ggz
  artikel: 1, 3

 292. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  bijlage: B

 293. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  artikel: 3.13

 294. Uitvoeringsbesluit Wtza
  artikel: 3, 5

 295. Uitvoeringsbesluit WTZi
  artikel: 2.1, 8.6

 296. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  artikel: 1.2, 2.2, 7.4

 297. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
  artikel: 2b

 298. Uitvoeringsregeling Wtza
  bijlage: Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 4

 299. Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa
  tekst: tekst

 300. Veegwet VWS 2013
  artikel: IIIa

 301. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  tekst: tekst, tekst

 302. Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol)
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 2, 3

 303. Verantwoordingen Zvw met accountantsproduct vanaf oplevering 2019 (Accountantsprotocol)
  bijlage: bijlage, 1, 2

 304. Verzamelwet Brexit
  artikel: IX, IXa

 305. Verzamelwet SZW 2018
  artikel: XXXIII

 306. Verzamelwet SZW 2019
  artikel: XXXIV

 307. Verzamelwet Zvw 2016

 308. Veteranenbesluit
  artikel: 19

 309. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  tekst: tekst

 310. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  tekst: tekst

 311. Werkwijze bij concentratiezaken
  bijlage: Werkwijze bij concentratiezaken

 312. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  artikel: 17a, 1, 17

 313. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  artikel: 14b

 314. Wet ambulancezorgvoorzieningen
  artikel: 25

 315. Wet financiering sociale verzekeringen
  artikel: 18, 123, 124

 316. Wet forensische zorg
  artikel: 2.5

 317. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  artikel: XV

 318. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  artikel: 48

 319. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  artikel: 48

 320. Wet inkomstenbelasting 2001
  artikel: 6.18

 321. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  artikel: 1

 322. Wet langdurige zorg
  artikel: 2.2.1, 10.1.2, 9.1.2, 10.5.1, 9.1.3

 323. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  artikel: 5.4.1, 2.1.2, 5.2.5, 2.3.2, 2.3.5, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.9, 1.1.1

 324. Wet marktordening gezondheidszorg
  paragraaf: 3.2
  artikel: 78e, 1, 16, 24, 27, 36, 39, 40, 77, 80, 83

 325. Wet normering topinkomens
  bijlage: 3

 326. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  artikel: 24

 327. Wet op de expertisecentra
  artikel: 11

 328. Wet op de loonbelasting 1964
  artikel: 27d, 27da, 11d, 27, 28

 329. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  artikel: 5

 330. Wet op het primair onderwijs
  artikel: 8

 331. Wet op het voortgezet onderwijs
  artikel: 17b

 332. Wet open overheid
  bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid

 333. Wet publieke gezondheid
  artikel: 58a

 334. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  artikel: 33, 34, 54

 335. Wet tegemoetkomingen loondomein
  artikel: 1.1

 336. Wet toetreding zorgaanbieders
  artikel: 4, 8

 337. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  artikel: 32

 338. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  artikel: 20

 339. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  artikel: XXI

 340. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2006
  tekst: tekst

 341. Wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2010 sector Rijk
  tekst: tekst

 342. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (aanpassing te verzekeren prestaties 2009)
  artikel: II

 343. Wijzigingswet Algemene Ouderdomswet, enz. (toekennen tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

 344. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en Zorgverzekeringswet (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering)

 345. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (instelling zelfstandig bestuursorgaan CAK)
  artikel: VIII

 346. Wijzigingswet Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer, enz. (inwerkingtreding Zorgverzekeringswet)

 347. Wijzigingswet Wet op de zorgtoeslag, enz. (technische verbeterpunten en het vervallen van een bepaling in een wijzigingswet)

 348. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb)

 349. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (bijdragen bij inkomstenderving ten gevolge van verlenen medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen, en verzekering bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen)

 350. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet enz. (vervanging no-claimteruggave door verplicht eigen risico)

 351. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (verbetering wanbetalersmaatregelen)

 352. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering)

 353. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(01-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

36002

Aanhangig

35890

Aanhangig

35872

Aanhangig

34995

Aanhangig

34522

Aanhangig

34445

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 67

35299

wijziging

23-01-2019

Stb. 2019, 73

34857

wijziging

03-10-2018

Stb. 2018, 356

34923

wijziging

26-09-2018
samen met
29-09-2021

Stb. 2018, 337
samen met
Stb. 2021, 458

34929
samen met
35905

wijziging

21-12-2016

Stb. 2016, 546

34554

wijziging

11-12-2013
samen met
24-03-2014
samen met
07-10-2015

Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2014, 136
samen met
Stb. 2015, 407

33243
samen met
32402

wijziging

10-04-2008

Stb. 2008, 164

30380

wijziging

30-11-2006
samen met
06-06-2011

Stb. 2006, 644
samen met
Stb. 2011, 288

30831
samen met
32131

wijziging

16-06-2005

Stb. 2005, 358

29763

01-01-2022

wijziging

03-02-2021

Stb. 2021, 102

35556

27-08-2021

Stb. 2021, 411

wijziging

10-06-2020

Stb. 2020, 181

34768

07-07-2021

Stb. 2021, 344

09-10-2021

wijziging

29-09-2021

Stb. 2021, 458

35905

29-09-2021

Stb. 2021, 458

01-07-2021

wijziging

09-09-2020

Stb. 2020, 346

35124

15-03-2021

Stb. 2021, 143

01-01-2021

t/m 01-02-2020 a)

wijziging

16-12-2020

Stb. 2020, 554

35595

16-12-2020

Stb. 2020, 554

wijziging

07-10-2020

Stb. 2020, 402

35362

19-11-2020

Stb. 2020, 478

wijziging

06-03-2020

Stb. 2020, 95

34971

31-08-2020

Stb. 2020, 323

wijziging

08-03-2017
samen met
25-11-2020

Stb. 2017, 110
samen met
Stb. 2020, 496

34628
samen met
35494

30-11-2020

Stb. 2020, 499

19-03-2020

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 67

35299

06-03-2020

Stb. 2020, 93

01-02-2020

wijziging

27-03-2019

Stb. 2019, 123

35084

09-04-2019

Stb. 2020, 23

01-01-2020

wijziging

17-04-2019

Stb. 2019, 173

35073

24-10-2019

Stb. 2019, 385

01-07-2019

wijziging

27-03-2019

Stb. 2019, 140

35044

28-05-2019

Stb. 2019, 208

01-04-2019

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 260

34629

22-02-2019

Stb. 2019, 111

09-03-2019

t/m 01-01-2015 b)

wijziging

23-01-2019

Stb. 2019, 73

34857

13-02-2019

Stb. 2019, 74

01-01-2019

wijziging

28-11-2018

Stb. 2018, 489

34842

11-12-2018

Stb. 2018, 491

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

08-11-2018

Stb. 2018, 425

wijziging

03-10-2018

Stb. 2018, 356

34923

30-11-2018

Stb. 2018, 454

wijziging

26-09-2018

Stb. 2018, 337

34929

26-09-2018

Stb. 2018, 337

wijziging

24-01-2018
samen met
02-12-2015

Stb. 2018, 38
samen met
Stb. 2015, 502

32398
samen met
33683

11-12-2018

Stb. 2018, 498

wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 280

17-11-2018

t/m 01-01-2017 c)

wijziging

03-10-2018

Stb. 2018, 356

34923

05-11-2018

Stb. 2018, 416

01-08-2018

wijziging

21-03-2018

Stb. 2018, 94

34797

04-07-2018

Stb. 2018, 224

28-07-2018

t/m 25-05-2018 d)

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 247

34939

11-07-2018

Stb. 2018, 248

01-01-2018

wijziging

22-03-2017

Stb. 2017, 139

34426

29-05-2017

Stb. 2017, 253

wijziging

08-03-2017

Stb. 2017, 99

34333

12-05-2017

Stb. 2017, 208

16-12-2017

t/m 01-01-2015 e)

wijziging

29-11-2017

Stb. 2017, 484

34766

06-12-2017

Stb. 2017, 485

01-07-2017

t/m 01-01-2017 f)

wijziging

22-03-2017

Stb. 2017, 146

34575

31-05-2017

Stb. 2017, 244

wijziging

05-10-2016
samen met
18-05-2016

Stb. 2016, 373
samen met
Stb. 2016, 206

33509
samen met
34191

13-06-2017

Stb. 2017, 279

25-05-2017

t/m 25-10-2013 g)

wijziging

08-03-2017

Stb. 2017, 99

34333

12-05-2017

Stb. 2017, 208

01-01-2017

wijziging

08-04-2016

Stb. 2016, 173

34203

15-11-2016

Stb. 2016, 442

wijziging

30-03-2016

Stb. 2016, 143

33675

27-09-2016

Stb. 2016, 392

wijziging

09-03-2016

Stb. 2016, 108

34233

12-12-2016

Stb. 2016, 509

wijziging

09-03-2016

Stb. 2016, 108

34233

09-03-2016

Stb. 2016, 108

wijziging

02-12-2015

Stb. 2015, 502

33683

23-03-2016

Stb. 2016, 129

01-08-2016

wijziging

08-06-2016

Stb. 2016, 268

34279

29-06-2016

Stb. 2016, 269

t/m 01-01-2016 h)
t/m 01-01-2015 i)

wijziging

18-05-2016

Stb. 2016, 206

34191

29-06-2016

Stb. 2016, 270

01-07-2016

wijziging

02-12-2015

Stb. 2015, 502

33683

23-03-2016

Stb. 2016, 129

01-01-2016

wijziging

09-11-2015

Stcrt. 2015, 40451

09-11-2015

Stcrt. 2015, 40451

wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014
samen met
10-12-2015

Stb. 2014, 521
samen met
Stb. 2015, 516

wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 679

33273

10-07-2015

Stb. 2015, 309

01-01-2015

wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

wijziging

01-10-2014

Stcrt. 2014, 28363

01-10-2014

Stcrt. 2014, 28363

wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 259

33726

04-06-2014

Stb. 2014, 259

wijziging

01-03-2014

Stb. 2014, 105

33684

14-11-2014

Stb. 2014, 443

wijziging

06-06-2011
samen met
22-12-2011

Stb. 2011, 288
samen met
Stb. 2011, 642

32131
samen met
33007

06-06-2011
samen met
22-12-2011

Stb. 2011, 288
samen met
Stb. 2011, 642

16-07-2014

t/m 01-01-2014 j)

wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 259

33726

04-06-2014

Stb. 2014, 259

01-04-2014

wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 578

33243

11-02-2014

Stb. 2014, 93

wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 560

33507

11-02-2014

Stb. 2014, 93

15-02-2014

t/m 01-01-2006 k)
t/m 01-01-2013 l)
t/m 01-01-2008 m)

wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 560

33507

03-02-2014

Stb. 2014, 62

06-01-2014

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

wijziging

27-11-2013

Stb. 2013, 522

33253

17-12-2013

Stb. 2013, 592

wijziging

26-11-2013

Stcrt. 2013, 33835

26-11-2013

Stcrt. 2013, 33835

01-01-2013

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 669

33403

20-12-2012

Stb. 2012, 669

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

t/m 01-01-2012 n)

wijziging

01-11-2012

Stb. 2012, 544

33245

01-11-2012

Stb. 2012, 544

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 381

33288

12-07-2012

Stb. 2012, 381

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 381

33288

11-12-2012

Stb. 2012, 646

wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 639

33003

30-10-2012

Stb. 2012, 536

wijziging

24-11-2011

Stb. 2011, 562

32810

30-10-2012

Stb. 2012, 536

wijziging

07-11-2011

Stb. 2011, 561

32543

11-12-2012

Stb. 2012, 646

wijziging

06-06-2011
samen met
01-11-2012
samen met
20-12-2012
samen met
06-06-2011

Stb. 2011, 288
samen met
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2012, 669
samen met
Stb. 2011, 288

32131
samen met
33245
samen met
33403
samen met
32131

06-02-2012

Stb. 2012, 45

07-04-2012

t/m 01-01-2011 o)

wijziging

02-02-2012

Stb. 2012, 77

32154

16-03-2012

Stb. 2012, 144

01-01-2012

wijziging

13-12-2011

Stcrt. 2011, 23077

13-12-2011

Stcrt. 2011, 23077

wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 591

32788

01-12-2011

Stb. 2011, 591

wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 596

32393

15-12-2011

Stb. 2011, 653

01-07-2011

wijziging

31-03-2011

Stb. 2011, 204

31950

27-04-2011

Stb. 2011, 249

15-03-2011

t/m 18-05-2010 p)

wijziging

26-02-2011

Stb. 2011, 111

32150

26-02-2011

Stb. 2011, 113

01-01-2011

wijziging

23-12-2010

Stb. 2010, 867

32421

23-12-2010

Stb. 2010, 868

wijziging

17-11-2010

Stcrt. 2010, 18501

17-11-2010

Stcrt. 2010, 18501

01-01-2010

wijziging

30-09-2009

Stcrt. 2009, 15178

30-09-2009

Stcrt. 2009, 15178

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

06-10-2005

Stb. 2005, 525

27-11-2009

t/m 01-01-2009 q)

wijziging

29-10-2009

Stb. 2009, 486

31905

29-10-2009

Stb. 2009, 486

01-10-2009

wijziging

18-06-2009

Stb. 2009, 384

31751

18-06-2009

Stb. 2009, 384

01-09-2009

wijziging

18-07-2009

Stb. 2009, 356

31736

06-08-2009

Stb. 2009, 357

01-07-2009

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

01-06-2009

wijziging

12-06-2008

Stb. 2008, 271

31405

23-05-2008

Stb. 2008, 186

wijziging

10-04-2008

Stb. 2008, 164

30380

23-05-2008

Stb. 2008, 186

25-03-2009

wijziging

05-02-2009

Stb. 2009, 108

30907

10-03-2009

Stb. 2009, 135

01-01-2009

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 606

31706

29-12-2008

Stb. 2008, 608

wijziging

10-11-2008

Stcrt. 2008, 228

10-11-2008

Stcrt. 2008, 228

wijziging

30-10-2008

Stb. 2008, 526

31249

21-11-2008

Stb. 2008, 527

wijziging

15-11-2007

Stb. 2007, 490

31094

15-11-2007

Stb. 2007, 490

01-08-2008

wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 277

31377

03-07-2008

Stb. 2008, 278

16-07-2008

wijziging

12-06-2008

Stb. 2008, 271

31405

12-06-2008

Stb. 2008, 271

01-06-2008

wijziging

10-04-2008

Stb. 2008, 164

30380

23-05-2008

Stb. 2008, 186

wijziging

13-12-2007

Stb. 2007, 540

30918

23-05-2008

Stb. 2008, 186

01-01-2008

wijziging

13-12-2007
samen met
13-12-2007

Stb. 2007, 540
samen met
Stb. 2007, 541

30918

13-12-2007

Stb. 2007, 541

wijziging

15-11-2007

Stb. 2007, 490

31094

15-11-2007

Stb. 2007, 490

wijziging

08-11-2007

Stb. 2007, 480

30674

06-12-2007

Stb. 2007, 584

wijziging

27-09-2007

Stb. 2007, 376

30322

27-09-2007
samen met
20-12-2007

Stb. 2007, 376
samen met
Stb. 2007, 563

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005
samen met
22-11-2006

Stb. 2005, 649
samen met
Stb. 2006, 630

21-12-2007

t/m 01-01-2006 r)

wijziging

13-12-2007

Stb. 2007, 540

30918

13-12-2007

Stb. 2007, 540

01-07-2007

wijziging

22-11-2006

Stb. 2006, 629

30668

22-11-2006

Stb. 2006, 629

01-01-2007

t/m 01-01-2006 s)

wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 644

30831

11-12-2006

Stb. 2006, 701

wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 605

30658

11-12-2006

Stb. 2006, 664

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005

Stb. 2005, 649

13-12-2006

wijziging

22-11-2006

Stb. 2006, 629

30668

22-11-2006

Stb. 2006, 629

01-10-2006

wijziging

07-07-2006

Stb. 2006, 415

30186

21-09-2006

Stb. 2006, 432

01-01-2006

wijziging

31-01-2006

Stb. 2006, 79

31-01-2006

Stb. 2006, 79

wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 708

30238

22-12-2005

Stb. 2005, 709

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005

Stb. 2005, 649

nieuwe-regeling

16-06-2005

Stb. 2005, 358

29763

09-12-2005

Stb. 2005, 649

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 123

 • b) Heeft betrekking op Artikel 58a

 • c) Heeft betrekking op Artikel 92

 • d) Heeft betrekking op Artikel 35, Artikel 69, Artikel 70, Artikel 87, Artikel 88, Artikel 89, Artikel 9a, Artikel 18g

 • e) Heeft betrekking op Artikel 13a

 • f) Heeft betrekking op Artikel 18f

 • g) Heeft betrekking op Artikel 69b

 • h) Heeft betrekking op Artikel 39, Artikel 91

 • i) Heeft betrekking op Artikel 122a, Artikel 66a

 • j) Heeft betrekking op Artikel 39, Artikel 118a, Artikel 11a

 • k) Heeft betrekking op Artikel 34

 • l) Heeft betrekking op Artikel 69, Artikel 89

 • m) Heeft betrekking op Artikel 74

 • n) Heeft betrekking op Artikel 43

 • o) Heeft betrekking op Artikel 39, Artikel 18g

 • p) Heeft betrekking op Artikel 69, Hoofdstuk 8, Paragraaf 9.1, Paragraaf 9.2, Artikel 96, Paragraaf 9.3, Hoofdstuk 9, Hoofdstuk 10, Hoofdstuk 11, Hoofdstuk 12

 • q) Heeft betrekking op Artikel 118a

 • r) Heeft betrekking op Artikel 69, Artikel 70

 • s) Heeft betrekking op Artikel 8, Artikel 49, Artikel 105