Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Elektronische inzage, afschrift en logging per 1 juli 2020

Op 1 juli 2020 treden artikel 15d en artikel 15e van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking. Deze artikelen hebben betrekking op elektronische inzage, elektronisch afschrift (15d) en logging (15e). Zoals eerder aangekondigd treedt de gespecificeerde toestemming (15a lid 2 en 15c lid 2) op 1 juli 2020 niet in werking(1). In de loop van 2020 wordt gekeken naar mogelijkheden om de gespecificeerde toestemming op een later moment alsnog te kunnen invoeren. In dit artikel lichten we de wijzigingen per 1 juli 2020 toe.

VGN 8 juni 2020

Artikel 15d: elektronische inzage en afschrift

Vanaf 1 juli 2020 heeft de cliënt recht op kosteloze elektronische inzage en afschrift van het eigen dossier. Daarnaast heeft de cliënt recht op kosteloze elektronische inzage en afschrift van zijn of haar gegevens die de zorgaanbieder via een elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar stelt.

Toelichting: elektronische inzage en een elektronisch afschrift is vormvrij. De Wabvpz schrijft de vorm niet voor, zolang het maar veilig gebeurt. Bij elektronische inzage kan gedacht worden aan beveiligde zorgportalen, aan ontsluiting van zorggegevens naar een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) of dat een cliënt gegevens digitaal inziet bij een zorgaanbieder. Een ander voorbeeld van elektronische inzage is bijvoorbeeld de website volgjezorg.nl. Het recht op een elektronisch afschrift op grond van de Wabvpz betekent dat zorgaanbieders een voorziening moeten hebben waarmee zeker is dat het afschrift langs een beveiligde weg bij de juiste persoon terecht komt. Hierbij kan gedacht worden aan het per e-mail versturen van een link naar een beveiligde website waar het afschrift beschikbaar wordt gesteld. Het afschrift mag bijvoorbeeld ook in de vorm van een (voldoende beveiligde) USB-stick met pdf-bestanden worden verstrekt.

Artikel 15e: elektronisch afschrift van de logging

Vanaf 1 juli 2020 heeft de cliënt recht op een elektronisch afschrift van de logging. In het afschrift wordt informatie opgenomen (15e sub a) wie bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en op welke datum en/of (15e sub b) wie bepaalde informatie heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum.

Toelichting: sinds januari 2018 geldt het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders. In dit besluit zijn specifieke functionele, technische en organisatorische eisen aan elektronische gegevensuitwisseling door zorgaanbieders vastgelegd. Een van de vereisten in het Besluit is dat de logging moet voldoen aan de NEN7513. Met artikel 15e wordt vastgelegd dat de cliënt recht heeft op een afschrift van deze logging gegevens.

Informatieplicht zorgaanbieders / aanpassing model privacyreglement

Op grond van de Wabvpz (art. 15c lid 1 ) hebben zorgaanbieders een informatieplicht. Deze informatieplicht geldt al sinds 1 juli 2017. Zo is een zorgaanbieder verplicht om een cliënt te informeren over zijn rechten wanneer elektronisch gegevens worden uitgewisseld, de wijze waarop hij zijn rechten kan uitoefenen en de werking van het elektronisch uitwisselingssysteem dat wordt gehanteerd. Verder dient de cliënt geïnformeerd te worden als nieuwe zorgaanbieders zich aansluiten bij het elektronisch uitwisselingssysteem. De informatieplicht houdt in dat vanaf 1 juli 2020 de cliënt ook geïnformeerd moet worden over het recht op elektronische inzage en afschrift en het recht op een elektronisch afschrift van de logging. De VGN zal hiertoe het model privacyreglement actualiseren. Deze zal rond september gereed zijn.

Achtergrond Wabvpz

Op 1 juli 2017 is de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens grotendeels in werking getreden. De bepalingen van deze wet zijn opgenomen in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Omdat de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg met de nieuwe bepalingen niet meer alleen ging over het gebruik van het burgerservicenummer, kreeg de wet een nieuwe titel: de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

Reikwijdte Wabvpz

De Wabvpz is van toepassing op de zorg of dienst die krachtens de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg wordt verleend (artikel 1, sub b onderdeel 1 Wabvpz) en heeft betrekking op de zorgaanbieder zoals omschreven in de Wkkgz (artikel 1 sub c Wabvpz). De Wabvpz is niet van toepassing op ondersteuning in de zin van de Wmo 2015 en jeugdhulpverlening op grond van de Jeugdwet.

Voor meer informatie over de Wabvpz verwijzen wij u naar de Handreiking Privacy vanaf p. 154.

1) De gespecificeerde toestemming

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.