Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

IGJ: Thomashuizen bieden huiselijke en persoonsgerichte zorg maar sturing op kwaliteit moet beter

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ontving in 2017 signalen over de kwaliteit en veiligheid van geboden zorg, mogelijk oneigenlijk gebruik van het persoonsgebonden budget en mogelijk seksueel misbruik van een bewoner in een Thomashuis. Deze meldingen waren aanleiding om als inspectie breder te kijken naar de 118 Thomashuizen als woon en zorglocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. De inspectie ontving daarnaast signalen over financiële afspraken in de franchiseovereenkomst en in de huuroverkomst die mogelijk een risico vormen om goede zorg te bieden. Zorgondernemers zouden door de hoge kosten mogelijk onvoldoende financiële middelen hebben om goede zorg te bieden.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 10 oktober 2019

Na 15 toezichtbezoeken en een enquête onder zorgaanbieders van de Thomashuizen concludeert de inspectie dat de kwaliteit van zorg binnen de bezochte Thomashuizen voldoende is. Sterke punten zijn de goede huisvesting, de huiselijkheid en de persoonsgerichtheid. De sturing op kwaliteit moet echter beter. De inspectie bekeek een aantal huurovereenkomsten en franchiseovereenkomsten. Voor beide overeenkomsten geldt dat de franchisenemer zelf een afweging moet maken of hij er mee akkoord gaat. De financiële middelen die de zorgondernemers tot hun beschikking hebben geeft voldoende mogelijkheden om goede zorg te leveren.

Wat gaat goed?

In een Thomashuis wonen 8 à 9 volwassenen met een verstandelijke beperking op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samen. De inspectie ziet dat de kwaliteit van zorg binnen de bezochte Thomashuizen voldoende is dankzij goede huisvesting en persoonsgerichte zorg. De bekwaamheid van de zorgondernemers en van de zorgverleners laat een wisselend beeld zien.

Wat kan beter?

Er wordt binnen de bezochte Thomashuizen onvoldoende voldaan aan een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. Zorgondernemers zijn kritisch over de tijd die zij en de zorgverleners besteden aan activiteiten die indirect ten goede kunnen komen aan bewoners zoals het opstellen van onderbouwde en uitgewerkte zorgafspraken voor cliënten met een complexe zorgvraag, het regelmatig rapporteren en het volgen van scholing. Toch is het van belang dat de zorgondernemers dit soort activiteiten uitvoeren om daarmee de kwaliteit van zorg systematisch te verbeteren. Daarnaast zijn relevante richtlijnen en handreikingen, zoals over medicatieveiligheid, seksualiteit, huisregels en hoe te handelen bij (mogelijk) geweld meestal niet aanwezig. Kennis en gebruik van deze richtlijnen is belangrijk om goede zorg te kunnen bieden.

Hoe nu verder?

De inspectie verwacht zoals van alle zorgaanbieders, dus ook van de zorgondernemers van de Thomashuizen dat zij zich actief opstellen met betrekking tot de kwaliteitsborging. Dit betekent dat de inspectie van zorgondernemers verwacht dat zij duidelijke kwaliteitsstandaarden voor hun Thomashuis opstellen, dat zij die kwaliteitsstandaarden implementeren en regelmatig toetsen en - zo nodig - actief maatregelen nemen als de kwaliteit of de veiligheid binnen het Thomashuis onder de maat is.

Vervolgacties inspectie

De inspectie blijft toezicht houden op de Thomashuizen door middel van inspectiebezoeken en het beoordelen van meldingen. Zo nodig neemt de inspectie handhavingsmaatregelen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.