Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Toekomst: Hulpverleners verplicht gegevens te verstrekken

Op 8 maart jl. is het volgende wetsvoorstel in consultatie gegaan: de ‘Verzamelwet gegevensverwerking VWS’. In dit wetsvoorstel wordt in diverse wetten uit het sociaal- en zorgdomein een bevoegdheid gecreëerd dat ‘de met toezicht belaste ambtenaren, voor zover dat voor de vervulling van hun taak noodzakelijk is, bevoegd zijn tot inzage van de dossiers, het maken van kopieën daarvan en indien dat niet ter plaatse kan geschieden, de dossiers voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs, of het vorderen van inlichtingen ter zake’. Het gaat om de toezichthouders van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

16 maart 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

In relatie hiermee is ook een bepaling toegevoegd die zegt dat de beroepsbeoefenaar zijn geheimhoudingsplicht tegenover een cliënt niet kan handhaven. De hulpverleners worden verplicht informatie te verstrekken aan de bovenvermelde ‘met toezicht belaste ambtenaren’. In sommige gevallen op straffe van een dwangsom.

Deze verruiming van bevoegdheden van de ambtenaar en de mededelingsplicht van de hulpverlener wordt in de volgende wetten opgenomen: de Jeugdwet, WMO 2015, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Gezondheidswet, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, Wet langdurige zorg, Geneesmiddelenwet, Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting en de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het wetsvoorstel is op 8 maart in consultatie gebracht. De termijn om te reageren verloopt op 20 april.

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/gegevensverwerkingvws/b1

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.