Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0
Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet.

UWV: 58.544 banen van banenafspraak gerealiseerd

Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 oktober 2019 in totaal 58.544 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 47.904 banen via een regulier dienstverband en 10.640 banen via een uitzendcontract of detachering. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak. De doelstelling van de banenafspraak voor 2019 is het realiseren van 55.000 extra banen ten opzichte van de nulmeting.

UWV 27 januari 2020

Rapportage beschut werk

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak is vandaag ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. Daarin is te lezen dat op 30 september 2019 3.682 mensen een baan hadden in een beschutte werkomgeving. Ook is te zien dat 67 procent van de mensen die tot en met 30 juni 2019 een ‘positief advies beschut werk’ ontvingen, 3 maanden later een baan had.

Achtergrond

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal 4 rapportages:

  • De 'Regionale trendrapportage Banenafspraak' geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen van de banenafspraak er gerealiseerd zijn per arbeidsmarktregio.

  • De 'Rapportage beschut werk' heeft als doel om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die aangewezen zijn op beschut werk. Het gaat hierbij om mensen die zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.

  • De 'Factsheet Banenafspraak' is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen.

  • De publicatie 'Transparantie van klantprofielen' geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.