Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Artikel 2.3

 • 1

  Indien naar het oordeel van het college een jeugdige of een ouder jeugdhulp nodig heeft in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en voor zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen ontoereikend zijn, treft het college ten behoeve van de jeugdige die zijn woonplaats heeft binnen zijn gemeente, voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en waarborgt het college een deskundige toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van de aangewezen voorziening, waardoor de jeugdige in staat wordt gesteld:

  • a.

   gezond en veilig op te groeien;

  • b.

   te groeien naar zelfstandigheid, en

  • c.

   voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren,

  rekening houdend met zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau.

 • 2

  Voorzieningen op het gebied van jeugdhulp omvatten voor zover naar het oordeel van het college noodzakelijk in verband met een medische noodzaak of beperkingen in de zelfredzaamheid, het vervoer van een jeugdige van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden.

 • 3

  Indien een jeugdige die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, aangewezen is op permanent toezicht en die jeugdhulp als bedoeld in artikel 1.1, onder 2° of 3°, of verpleging als bedoeld bij of krachtens artikel 11 van de Zorgverzekeringswet ontvangt, treft het college indien naar zijn oordeel noodzakelijk, voorzieningen die de ouders in staat stellen hun rol als verzorgers en opvoeders te blijven vervullen.

 • 4

  Het college houdt bij de bepaling van de aangewezen vorm van jeugdhulp redelijkerwijs rekening met:

  • a.

   behoeften en persoonskenmerken van de jeugdige en zijn ouders, en

  • b.

   de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en zijn ouders.

 • 5

  Voor zover redelijkerwijs mogelijk, wordt de jeugdige en zijn ouders keuzevrijheid geboden met betrekking tot de activiteiten van jeugdhulp.

 • 6

  Het college draagt er zorg voor dat de jeugdige in het geval van een uithuisplaatsing, indien redelijkerwijs mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van de jeugdige.

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 2

 2. Besluit Jeugdwet
  artikel: 4.0.1, 1.2

 3. Besluit politiegegevens
  artikel: 4:2

 4. Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
  artikel: 2:6

 5. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  artikel: 265b

 6. Jeugdwet
  artikel: 1.3, 2.14, 2.5, 2.6, 3.5

 7. Regeling Jeugdwet
  artikel: 3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(01-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2015

nieuwe-regeling

01-03-2014

Stb. 2014, 105

33684

14-11-2014

Stb. 2014, 443