Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Artikel 2.6

 • 1

  Het college is er in ieder geval verantwoordelijk voor dat:

  • a.

   er een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod is om aan de taken als bedoeld in de artikelen 2.2, 2.3 en 2.4, tweede lid, onderdeel b, te kunnen voldoen;

  • b.

   jeugdhulp op een laagdrempelige en herkenbare manier wordt aangeboden en te allen tijde bereikbaar en beschikbaar is in situaties waar onmiddellijke uitvoering van taken is geboden;

  • c.

   degenen die beroepsmatig met jeugdigen werken deskundig advies kunnen krijgen over vragen en problemen met betrekking tot opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen;

  • d.

   wordt voorzien in maatregelen om kindermishandeling te bestrijden, en

  • e.

   jeugdhulp ook toegankelijk is na verwijzing door de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts, onverminderd de daarbij te hanteren professionele standaard als bedoeld in artikel 453 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2

  Hetgeen in artikel 4.1.6, eerste, tweede, derde lid en vijfde lid, is bepaald ten aanzien van de jeugdhulpaanbieder is van overeenkomstige toepassing op het college, voor zover het betreft personen die onder verantwoordelijkheid van het college werkzaamheden verrichten met betrekking tot de toeleiding naar, advisering over, de bepaling en het inzetten van de aangewezen voorziening.

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Jeugdwet
  artikel: 2.14, 2.7, 12.4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(01-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 67

35299

Alg. 1

01-07-2019

t/m 01-01-2018

wijziging

22-05-2019

Stb. 2019, 221

35070

11-06-2019

Stb. 2019, 222

01-01-2015

nieuwe-regeling

01-03-2014

Stb. 2014, 105

33684

14-11-2014

Stb. 2014, 443

wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

Opmerkingen

 • 1) Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.