Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Afbouw complexe zorg dreigt als politiek niet reageert op een appel van de VGN

De VGN heeft de vaste Kamercommissie van VWS gevraagd om er bij de minister op aan te dringen dat er op korte termijn een bedrag van € 80 miljoen beschikbaar komt, specifiek voor de complexe zorg. Zodat onze leden de meest complexe zorg en ondersteuning voor mensen die dit echt nodig hebben, kunnen voortzetten. Tevens benadrukt de VGN het belang van het KPMG-onderzoek naar het zorgprofiel VG7. Dat dient op korte termijn afgerond te worden zodat de NZa dat kan gebruiken bij het vaststellen van nieuwe, passende tarieven voor VG7 per 2025.

VGN 17 februari 2023

Het debat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het gehandicaptenbeleid is uitgesteld. Maar de VGN heeft alsnog een belangrijk signaal afgegeven. Zorgaanbieders ervaren in toenemende mate dat er onvoldoende geld beschikbaar is voor cliënten met het zorgprofiel VG7. Wachten op aangepaste tarieven per 2025 als gevolg van het NZa-kostenonderzoek naar Wlz-prestaties in de gehandicaptenzorg duurt te lang en is te onzeker voor het doen van de noodzakelijke investeringen. De leden van de VGN zijn, als gevolg van tekortschietende financiën, nu al vaak genoodzaakt om lastige keuzes te maken over het al dan niet blijven leveren van de meest intensieve vormen van zorg. Om te voorkomen dat er een ongewenste afbouw van capaciteit plaatsvindt voor deze zorg is het noodzakelijk de tarieven voor deze zorg snel (meer) kostendekkend te maken. Daarvoor is vereist dat zorgkantoren deze zorg inkopen tegen 100% van de huidige NZa-tarieven, waarvoor een bedrag van naar schatting € 80 miljoen nodig is.

De VGN wil te allen tijde voorkomen dat onze leden de keuze moeten maken niet langer de meest complexe zorg en ondersteuning te leveren voor mensen die dit echt nodig hebben, omdat de vergoeding hiervoor niet kostendekkend is. Dit neemt niet weg dat er signalen zijn vanuit lidorganisaties, naasten en zorgkantoren dat het steeds moeilijker wordt om voor cliënten met een zeer intensieve zorgvraag een geschikte plek te vinden. In dat opzicht is het nu vijf voor twaalf en is de urgentie hoog om nu – vooruitlopend op herijking van de tarieven van de Wlz-prestaties in de gehandicaptenzorg per 2025- eerste concrete stappen te zetten om de financiële knelpunten terug te dringen.

Brief VGN aan vaste Kamercommissie VWS over VG7

20230203 Brief VGN inz. commissiedebat aan vaste commissie VWS (PDF)

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.