Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Artikel 11

 • 1

  De zorgverzekeraar heeft jegens zijn verzekerden een zorgplicht die zodanig wordt vormgegeven, dat de verzekerde bij wie het verzekerde risico zich voordoet, krachtens de zorgverzekering recht heeft op prestaties bestaande uit:

  • a.

   de zorg of de overige diensten waaraan hij behoefte heeft, of

  • b.

   vergoeding van de kosten van deze zorg of overige diensten alsmede, desgevraagd, activiteiten gericht op het verkrijgen van deze zorg of diensten.

 • 2

  In de zorgverzekering kunnen combinaties van verzekerde prestaties als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, worden opgenomen.

 • 3

  Bij algemene maatregel van bestuur worden de inhoud en omvang van de in het eerste lid bedoelde prestaties nader geregeld en kan voor bij die maatregel aan te wijzen vormen van zorg of overige diensten worden bepaald dat een deel van de kosten voor rekening van de verzekerde komt.

 • 4

  In de algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat bij ministeriële regeling:

  • a.

   vormen van zorg of overige diensten kunnen worden uitgezonderd van de in het eerste lid bedoelde of in de maatregel nader omschreven prestaties;

  • b.

   de inhoud en omvang van de prestaties bestaande uit zorg als bedoeld in artikel 10, onderdelen a, c en d, nader wordt geregeld;

  • c.

   nadere regels kunnen worden gesteld over het deel van de kosten dat voor rekening van de verzekerde komt.

 • 5

  Een zorgverzekeraar kan modelovereenkomsten aanbieden waarin, in geringe afwijking van het bepaalde bij of krachtens het eerste en derde lid, bepaalde om ethische of levensbeschouwelijke redenen controversiële prestaties buiten de dekking van de zorgverzekering blijven.

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet

 2. Besluit Jeugdwet

 3. Besluit langdurige zorg

 4. Besluit zorgverzekering

 5. Invoeringsbesluit ambulancezorg

 6. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)

 7. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2015), enz.

 8. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2018)

 9. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)

 10. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering, enz. (wijziging te verzekeren prestaties en eigen bijdragen Zorgverzekeringswet per 2012 en stringent pakketbeheer)

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet

 2. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
  tekst: tekst

 3. Besluit Jeugdwet

 4. Besluit langdurige zorg

 5. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  artikel: 5a

 6. Besluit zorgverzekering
  artikel: 1, 2.1, 2.17, 2.2

 7. Besluit zorgverzekering BES
  artikel: 7

 8. Bestuursreglement Zorginstituut Nederland
  artikel: 10

 9. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  tekst: tekst

 10. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  artikel: 3.1.3

 11. Invoeringsbesluit ambulancezorg

 12. Jeugdwet
  artikel: 2.3, 10.2

 13. Regeling informatieverplichting acute zorg

 14. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
  tekst: tekst

 15. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
  artikel: 5, 7

 16. Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
  tekst: tekst

 17. Regeling openbare jaarverantwoording WMG
  artikel: 1
  bijlage: 1, 2, 3

 18. Regeling zorgverzekering
  artikel: 1, 5.5, 6.8

 19. Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
  artikel: 3

 20. Subsidieregeling veelbelovende zorg
  artikel: 1.1

 21. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  artikel: 8a.4

 22. Veegwet VWS 2013
  artikel: IIIa

 23. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)

 24. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2015), enz.

 25. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2018)

 26. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)

 27. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering, enz. (wijziging te verzekeren prestaties en eigen bijdragen Zorgverzekeringswet per 2012 en stringent pakketbeheer)

 28. Zorgverzekeringswet
  artikel: 122a, 93a, 70b, 1, 7, 13, 17, 19, 20, 23, 31, 64, 65, 66, 70, 86, 87, 114, 119, 124

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(01-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2006

nieuwe-regeling

16-06-2005

Stb. 2005, 358

29763

09-12-2005

Stb. 2005, 649

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005

Stb. 2005, 649

tekstplaatsing-wijziging

31-01-2006

Stb. 2006, 79

31-01-2006

Stb. 2006, 79

Alg. 1

Opmerkingen

 • 1) Tekstplaatsing met aanpassing van in de regeling genoemde nummering.